r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie gaat in op eerste geslaagde Europees burgerinitiatief

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 19 maart 2014.
Commissie gaat in op eerste geslaagde Europees burgerinitiatief
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 maart 2014

Commissie gaat in op eerste geslaagde Europees burgerinitiatief

De Commissie heeft vandaag besloten een positief antwoord te geven op het eerste geslaagde Europees burgerinitiatief, op de gebieden waarvoor zij bevoegd is. De organisatoren van het Europees burgerinitiatief Right2Water riepen de Commissie op ervoor te zorgen dat alle EU-burgers kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen, de watervoorziening en het beheer van de watervoorraden uit te sluiten van de regels van de interne markt en de liberalisering, en meer inspanningen te leveren om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: " De Europese burgers hebben een vraag gesteld, en de Commissie heeft vandaag positief geantwoord. De waterkwaliteit, de infrastructuur, de sanitaire voorzieningen en de transparantie worden verbeterd, zowel voor inwoners van Europa als voor inwoners van ontwikkelingslanden. Dit is het rechtstreekse resultaat van de eerste oefening van door burgers in heel Europa gestuurde democratie. Ik feliciteer hen van harte met hun succes."

De reactie van de Commissie staat in een mededeling waarin om te beginnen wordt opgesomd welk titanenwerk de EU al heeft verricht op het gebied van water en sanitaire voorzieningen. Zo zijn er binnen de EU ambitieuze normen voor waterkwaliteit vastgelegd, en kregen de lidstaten financiële steun om de waterinfrastructuur te verbeteren en uit te breiden.

De overheden van de lidstaten besluiten zelf hoe de waterdiensten het beste worden beheerd, en de Commissie blijft het Verdrag eerbiedigen dat bepaalt dat de EU zich neutraal opstelt bij nationale besluiten over het bezit van waterbedrijven. Tegelijk blijft de Commissie er bij internationale handelsbesprekingen over waken dat nationale, regionale en lokale keuzes over het beheer van waterdiensten worden nageleefd en beschermd. In EU-wetgeving wordt consequent de unieke aard erkend van water en sanitaire voorzieningen als basisbehoefte van de bevolking. Watervoorziening en afvalwaterdiensten zijn al expliciet uitgesloten van de toepassing van de grensoverschrijdende vrijheid van dienstverrichting. Vorig jaar sloot de Commissie het leveren van waterdiensten uit van de richtlijn over de aanbesteding van concessies , na bezorgdheid bij het publiek daarover.

Wereldwijd verstrekken de EU en haar lidstaten bijna 1,5 miljard euro per jaar voor programma inzake watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne in ontwikkelingslanden, waardoor de Unie op dit gebied de voornaamste donor ter wereld is.

In het licht van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie gezocht naar lacunes en gebieden waar meer inspanningen - op EU- of nationaal vlak - nodig zijn om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de burgers die dit initiatief steunen. Vandaag heeft zij nieuwe concrete stappen en acties aangekondigd; zij zal:

meer inspanningen leveren voor een volledige tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving door de lidstaten;

een openbare raadpleging houden in de hele EU over de drinkwaterrichtlijn, om na te gaan waar en hoe zij kan worden verbeterd;

de burger betere informatie bieden door de gegevens over stedelijk afvalwater en drinkwater meer gestroomlijnd en transparanter te beheren en te verspreiden;

het concept bestuderen van de ijking van waterkwaliteit;

de structurele dialoog tussen belanghebbenden over transparantie in de watersector stimuleren;

samenwerken met bestaande initiatieven om een uitgebreider pakket ijkpunten voor waterdiensten te bieden, de transparantie en verantwoordingsplicht van dienstverleners in de watersector te versterken door burgers toegang te verlenen tot vergelijkbare gegevens over belangrijkste indicatoren over economie en kwaliteit;

vernieuwende strategieën ondersteunen voor ontwikkelingshulp (bv. steun aan partnerschappen tussen waterbedrijven en aan publiek-publieke partnerschappen) en uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten stimuleren (bv. over solidariteitsinstrumenten);

pleiten voor universele toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen als prioriteit voor de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015;

de lidstaten uitnodigen om binnen hun eigen bevoegdheden rekening te houden met de bezorgdheid van de burgers die uit dit initiatief spreekt, en aansporen hun inspanningen op te drijven om te garanderen dat iedereen toegang heeft tot veilig, schoon en betaalbaar water.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd in april 2012 gelanceerd als krachtig instrument voor burgers om mee de agenda te bepalen. Ten minste 1 miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten kunnen de Commissie verzoeken actie te ondernemen op terreinen waarop zij kan optreden. Het eerste geslaagde burgerinitiatief Right2Water haalde veel meer dan het wettelijk vereiste minimum: er werden 1,68 miljoen handtekeningen verzameld en in 13 lidstaten werd de minimumdrempel overschreden. Intussen hebben ruim 5 miljoen burgers ruim 20 verschillende initiatieven ondertekend.

Mededeling over het Europees burgerinitiatief Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

MEMO over internationale actie van de EU op het vlak van water en sanitaire voorzieningen:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Website over het Europees burgerinitiatief:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Website Right2Water:

http://www.right2water.eu/


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven