r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

VVD en verkiezingen Europees Parlement 2014

De VVD behaalde met 12 procent van de stemmen drie zetels bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. Hiermee bleef de VVD-delegatie even groot als in de periode 2009-2014.

Hans van Baalen was, net als in 2009, ook bij de EP-verkiezingen in 2014 lijsttrekker voor de VVD. Achter Van Baalen stond Cora van Nieuwenhuizen, voorheen Tweede Kamerlid, op de tweede plek van de kandidatenlijst. Het verkiezingsprogramma van de VVD bij de Europese verkiezingen luidde 'Europa waar nodig'.

De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

1.

Kandidaten

De eerste tien kandidaten op de lijst waren:

2.

Verkiezingsprogramma

Samenvatting van het verkiezingingsprogramma:

Het verkiezingsprogramma van de VVD voor de EP-verkiezingen van 2014 luidt 'Europa waar nodig'. De VVD stelt in dit programma dat Europa zich primair moet richten op handel, economische groei en banen, en dat het op andere vlakken pas op de plaats moet maken. Concreet betekent dit dat de EU zich volgens de VVD vooral moet richten op vrijhandelsverdragen en het voltooien van de interne markt, maar dat een lidstaat vrijblijvender wordt deel te nemen aan samenwerkingsverbanden, zoals Schengen.

Het lidmaatschap van de EU moet evenwel niet volledig vrijblijvend worden. De VVD vindt dat de kern van de EU gewaarborgd moet blijven. Deze kern bestaat volgens de liberale partij uit de interne markt, het landbouw- en visserijbeleid, de handelspolitiek, het mededingingsbeleid, de structuurfondsen, het milieubeleid, het verlenen van humanitaire noodhulp en het vereiste dat een lidstaat een democratische rechtstaat is.

Interne markt

De VVD wil dat de interne markt in de EU vervolmaakt wordt en dat protectionisme wordt bestreden. Dit betekent dat de VVD minder (nationale) regelgeving wil, bijvoorbeeld op het terrein van vergunningen. Vooral in het vervoer is dit volgens de liberale partij een probleem: tolheffingen en regelgeving omtrent voertuigtypen verstoren de interne markt en moeten daarom worden aangepakt. Daarnaast wil de VVD dat regels eenvoudiger worden voor bijvoorbeeld aanbestedingsopdrachten, om zo de interne markt te bevorderen en administratieve lasten te verminderen.

Op het gebied van digitale- en telecomdiensten liggen volgens de VVD veel kansen voor economische groei, maar zijn tegelijkertijd nog veel verbeteringen nodig met betrekking tot de interne markt. De VVD wil daarom dat deze markten worden opengebroken, bijvoorbeeld door roamingkosten voor bellen in het buitenland af te schaffen en intellectuele eigendomsrechten tussen de EU-lidstaten te harmoniseren. Daarnaast moet er Europabrede rechtsbescherming komen voor consumenten die in een ander EU-land aankopen doen.

Bankenunie

Voor de VVD is een bankenunie noodzakelijk om crises als de huidige in de toekomst te voorkomen. Deze bankenunie moet volgens de partij alleen wel stap voor stap worden vormgegeven. Eerst is een onafhankelijk Europees toezicht op de financiële sector nodig. De VVD ziet hierin graag een rol voor de Europese Centrale Bank weggelegd. Pas daarna wil de VVD spreken over een Europees fonds voor verlieslijdende banken en een Europees depositogarantiestelsel. De VVD is wel voorstander van de uiteindelijke oprichting van zulke fondsen, zodat belastingbetalers zoveel mogelijk worden ontzien bij het eventueel omvallen van een bank.

De liberalen zijn nadrukkelijk tegen het invoeren van een financiële transactiebelasting.

Sociaal-economisch beleid

De lidstaat blijft voor de VVD zelf verantwoordelijk voor de begroting. Tegelijkertijd moet de EU in de lidstaten wel kunnen afdwingen dat hervormingen worden doorgevoerd en dat het tekort onder de drieprocentnorm blijft. Dit betekent dat het zorgstelsel, de sociale zekerheid en de pensioenen door de lidstaten zelf mogen worden ingevuld, maar dat automatische sancties kunnen plaatsvinden op het moment dat lidstaten door de EU aanbevolen hervormingen niet doorvoeren. Dit moet zelfs kunnen leiden tot een verplicht verlaten van de eurozone.

Daarnaast wil de VVD niet dat de schuldenberg van EU-lidstaten gezamenlijk wordt gedeeld. Het is daarom tegen de uitgifte van euro-obligaties en tegen het overhevelen van geld van de ene lidstaat naar de andere.

Migratie

De VVD pleit in haar verkiezingsprogramma voor het aanpakken van problemen die gepaard gaan met de arbeidsmigratie in de EU. Zo moet uitkeringstoerisme worden aangepakt door bijvoorbeeld EU-burgers te verplichten tien jaar te hebben gewoond en gewerkt in een andere lidstaat voordat hij of zij recht heeft op een uitkering. Tegelijkertijd wil de VVD dat EU-burgers die zich wel aan de regels houden, minder belemmeringen in het vrij verkeer van onderwijs en werk moeten krijgen. Dit moet bijvoorbeeld worden bereikt door diploma's wederzijds tussen lidstaten te erkennen. Ook moeten werknemers uit andere lidstaten niet door nationale regels worden beperkt in het kunnen uitoefenen van een beroep en moeten akten van de burgerlijke stand, zoals huwelijk, geboorte en overlijden, in de EU wederzijds worden erkend.

Op het punt van immigratie wil de VVD dat de buitengrenzen van de EU worden versterkt. De samenwerking tussen nationale douanediensten en Frontex moet worden verbeterd en er moet een eenduidig Europees grensregistratiesysteem worden ingevoerd. Dit houdt onder meer in dat van iedereen die de EU binnenkomt of verlaat, een vingerafdruk moet worden genomen. Daarnaast moet er een Europees asielbeleid komen.

Democratische controle

Met de gelekaartprocedure kunnen nationale parlementen Europese wetgeving tegengaan. Dit geldt op dit moment echter alleen voor nieuwe voorstellen. De VVD wil dit uitbreiden naar alle bestaande wetgeving op Europees niveau. Dit wil de partij vooral om Europese regelgeving die belemmerend werkt, op bijvoorbeeld de interne markt, aan te pakken.

3.

Meer informatie

Terug naar boven