r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EUROSUR programma voor surveilleren buitengrenzen EU op zee op 1 december van start

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 29 november 2013.
Start van EUROSUR: nieuwe instrumenten om migrantenlevens te redden en criminaliteit aan EUgrenzen te voorkomen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

PERSBERICHT

Brussel, 29 november 2013

Start van EUROSUR: nieuwe instrumenten om migrantenlevens te redden en criminaliteit aan EU‑grenzen te voorkomen

Op 2 december 2013 zal het Europees grensbewakingssysteem EUROSUR is werking treden. EUROSUR zal in grote mate bijdragen aan het redden van levens van mensen die een gevaarlijke tocht naar Europa ondernemen. Het systeem zal de EU en de lidstaten ook betere instrumenten aanreiken om grensoverschrijdende vormen van criminaliteit, zoals mensen- en drugshandel, te voorkomen en het tegelijk mogelijk maken kleine bootjes met migranten die in nood verkeren, op te sporen en bij te staan. Daarbij zullen de Europese en internationale verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het beginsel van non‑refoulement, ten volle worden nagekomen.

"Ik ben verheugd over de inwerkingtreding van EUROSUR. Het systeem is een echt Europees antwoord om migranten aan boord van overvolle en niet‑ zeewaardige boten te redden, om nieuwe tragedies in de Middellandse Zee te voorkomen en om speedboten die drugs transporteren, te stoppen. Voor al deze activiteiten zijn een snelle informatie-uitwisseling en gecoördineerde inspanningen van de nationale en Europese agentschappen cruciaal. EUROSUR creëert daarvoor een kader, in volledige overeenstemming met de internationale verplichtingen", aldus Cecilia Malmström, EU‑commissaris voor Binnenlandse Zaken.

EUROSUR wordt stapsgewijs ontwikkeld. Het systeem zal op 2 december 2013 in werking treden in de 18 EU‑lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen en in het geassocieerde Schengenland Noorwegen. De 11 andere EU‑lidstaten en de overige geassocieerde Schengenlanden zullen vanaf 1 december 2014 deelnemen aan EUROSUR. De verschillende componenten van EUROSUR zullen in de komende jaren voortdurend worden bijgewerkt.

Samenwerking tussen agentschappen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie

De basis van EUROSUR wordt gevormd door nationale coördinatiecentra via welke alle voor grensbewaking bevoegde nationale autoriteiten (bv. grenswachten, politie, kustwacht en marine) moeten samenwerken en hun activiteiten moeten coördineren. Via nationale situatiebeelden delen die nationale autoriteiten informatie over incidenten aan de externe land- en zeegrenzen, de status en de positie van patrouilles en analytische verslagen en inlichtingen.

Door samen te werken en informatie uit te wisselen, kunnen de lidstaten veel sneller reageren op incidenten met betrekking tot illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, of wanneer migranten in nood verkeren.

Het EU‑grensagentschap Frontex speelt een belangrijke rol bij het samenbrengen en analyseren van door de lidstaten verzamelde informatie in het Europees situatiebeeld, om gewijzigde routes en nieuwe methoden van criminele netwerken te identificeren. Het Europees situatiebeeld bevat ook informatie die tijdens gezamenlijke Frontex-operaties is verzameld en over het gebied vóór de grens. Ook ondersteunt Frontex de lidstaten bij het opsporen van kleine vaartuigen, door nauw samen te werken met andere EU‑agentschappen, zoals het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het EU-satellietcentrum.

EUROSUR maakt het voor de lidstaten mogelijk sneller te reageren op geïsoleerde incidenten en op crisissituaties aan de buitengrenzen. De externe land- en zeegrenzen zijn verdeeld in "grenssectoren", waaraan naar analogie met verkeerslichten een laag, gemiddeld of hoog impactniveau wordt toegekend. Zo kunnen kritieke plaatsen aan de buitengrenzen worden geïdentificeerd, waar de lidstaten, en indien nodig Europa, op een gestandaardiseerde manier kunnen reageren.

Er is in het bijzonder op gelet dat de grondrechten en de verplichtingen uit hoofde van het internationale recht worden nageleefd. Zo moet de prioriteit gaan naar kwetsbare personen, zoals kinderen, niet‑begeleide minderjarigen en personen die dringende medische hulp behoeven. De EUROSUR‑verordening bepaalt uitdrukkelijk dat de lidstaten en Frontex de beginselen van non‑refoulement en menselijke waardigheid ten volle moeten eerbiedigen wanneer zij te maken hebben met personen die internationale bescherming behoeven. Aangezien in EUROSUR enkel operationele informatie, zoals de plaats van incidenten en patrouilles, zal worden gedeeld, is de mogelijkheid tot het delen van persoonsgegevens zeer beperkt.

Nuttige links

MEMO/13/1070

Infographics on EUROSUR

Audio-visual material on EUROSUR:

Link to Video

Link to Photos

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Delen

Terug naar boven