r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Europese Commissie wil dat lidstaten zich houden aan Europese wetgeving voor kansspelen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 november 2013.
Commissie eist van lidstaten naleving EU-regels bij regulering kansspelen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2013

Commissie eist van lidstaten naleving EU-regels bij regulering kansspelen

Vandaag heeft de Europese Commissie er bij enkele lidstaten op aangedrongen om hun nationale regelgeving voor gokdiensten in overeenstemming te brengen met de fundamentele vrijheden van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De EU-landen mogen hun beleid ten aanzien van onlinegokken in principe zelf bepalen. Zo mogen ze buitenlandse goksites geheel of gedeeltelijk aan banden leggen om redenen van algemeen belang, bijvoorbeeld om de consument te beschermen, fraude te voorkomen en misdaad te bestrijden. Maar die nationale gokregels moeten wel aan de EU-wetgeving voldoen.

De lidstaten moeten aantonen dat hun maatregelen proportioneel en noodzakelijk zijn. Het algemeen belang moet dus in het gedrang zijn en de regelgeving moet bovendien coherent zijn. De landen moeten bewijzen dat de doelstellingen van algemeen belang op coherente en systematische wijze worden nagestreefd. Ze mogen geen maatregelen nemen of toestaan die daar tegenin druisen.

Al in haar mededeling " Een breed Europees kader voor onlinegokken " van 23 oktober 2012 (zie ook IP/12/1135 ) kondigde de Commissie aan dat zij zo snel mogelijk alle nationale bepalingen in verband met de lopende klachten en inbreuken zou onderzoeken, en zo nodig handhavingsmaatregelen zou nemen. Na de betrokken landen te hebben geraadpleegd, heeft zij nu in enkele zaken een besluit genomen. Concreet heeft de Commissie vandaag:

Zweden verzocht om zijn monopolie op kansspelen aan te passen aan het Europese vrije verkeer van diensten;

de inbreukprocedure tegen Finland afgesloten waarbij werd nagegaan of het exclusieve recht om gokdiensten te leveren niet in strijd was met de EU-wetgeving;

België, Cyprus, Tsjechië, Litouwen, Polen en Roemenië officieel verzocht om inlichtingen over nationale wetgeving die het aanbieden van kansspelen beperkt.

De Commissie heeft ook besloten om te stoppen met haar onderzoek naar de praktijken in bepaalde landen waar het stadium van een formele inbreukprocedure nog niet was bereikt. Voor enkele andere landen worden de procedures nog niet afgesloten, hetzij omdat de nationale regels daar nog worden onderzocht of omdat de wetgeving er momenteel ingrijpend wordt gewijzigd.

Zweeds monopolie op kansspelen in strijd met internemarktregels

In twee procedures heeft de Europese Commissie Zweden formeel verzocht om de nationale regels in lijn te brengen met de EU-wetgeving. Het betrof met name het exclusieve recht om online gok- en pokerdiensten aan te bieden, dat in de Zweedse wetgeving is vastgelegd. Via eerdere verzoeken probeerde de Commissie al na te gaan of de geldende beperkingen wel verenigbaar zijn met artikel 56 van het VWEU, dat het vrije verkeer van diensten garandeert. Zij moest constateren dat het restrictieve kansspelbeleid niet systematisch en coherent wordt toegepast, en dat de monopoliehouder niet voldoende door de overheid wordt gecontroleerd. Niet alleen de regels voor buitenlandse sites met sportweddenschappen en pokersites zijn onderzocht, maar ook zaken als reclame en sponsoring. De Commissie vraagt Zweden nu (in de vorm van een aanvullend met redenen omkleed advies over onlineweddenschappen en een eerste met redenen omkleed advies over onlinepokerdiensten) om de nationale regels volledig in overeenstemming te brengen met de Europese.

Over de restricties voor online-aanbieders van weddenschappen had de Commissie in 2007 al een met redenen omkleed advies uitgebracht ( IP/07/909 ). Gezien de ontwikkelingen in Zweden en de sinds het advies verschenen Europese jurisprudentie inzake kansspelen, vond de Commissie het nuttig om haar argumenten nog eens te verduidelijken en Zweden in staat te stellen zich naar deze nieuwe situatie te schikken.

Als Zweden zijn verplichtingen in verband met de twee betrokken procedures niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Commissie bevestigt: Finse kansspelwet voldoet aan EU-regels

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat de Finse wetgeving, waarbij een exclusief recht op het aanbieden van kansspelen is vastgesteld, met de EU-wetgeving in overeenstemming is en samenhangend en stelselmatig wordt toegepast.

De Commissie had daarover tegen Finland in 2006 een inbreukprocedure ingeleid ( IP/06/436 ). Deze procedure ging over het aanbieden van en reclame maken voor sportweddenschappen vanuit het buitenland. De Commissie vond indertijd dat de Finse wetgeving niet coherent en systematisch werd toegepast ter bescherming van het algemeen belang. Naar aanleiding hiervan wijzigde Finland zijn wetgeving inzake kansspelen. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2012 van kracht geworden.

Met de herziene Finse loterijwet en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen is een wettelijk monopolie op kansspelen geregeld, zijn de exploitatie- en reclameregels verscherpt, en zijn herziene regels en hulpmiddelen voor toezicht en handhaving vastgesteld. Dit biedt de nodige structuur om ervoor te zorgen dat het monopolie alleen wordt gebruikt om de kansspelsector gecontroleerd te laten groeien en de goklust in goede banen te leiden. Wat aanbod en marketing betreft, zet de wet consumenten niet aan tot deelname aan kansspelen. De bevoegde Finse autoriteiten hebben inmiddels de nodige middelen om effectief toezicht uit te oefenen op de activiteiten onder het kansspelmonopolie en om de nationale regelgeving voor kansspelen te handhaven. Bovendien heeft de Finse regering voldoende inlichtingen gegevens over de tenuitvoerlegging en toepassing van de gewijzigde regels, met inbegrip van een eerste evaluatie van de impact.

De Commissie concludeert daarom dat de herziene wet op een coherente en systematische manier de beoogde doelstelling van de instelling van een kansspelmonopolie in een lidstaat nastreeft en in overeenstemming is met de door het Hof voor een dergelijke instelling vastgestelde vereisten. De Finse autoriteiten hebben voldoende aangetoond dat de herziene wet en de tenuitvoerlegging en toepassing daarvan aan deze vereisten te voldoen. De Commissie heeft de procedure tegen Finland daarom afgesloten.

Commissie wil van België, Cyprus, Tsjechië, Litouwen, Polen en Roemenië uitleg over vergunningen en voorwaarden voor goksites

De Europese Commissie heeft besloten om België, Cyprus, Tsjechië, Litouwen, Polen en Roemenië officieel om informatie te verzoeken over hun wettelijke restricties op het aanbieden van bepaalde kansspelen. De Commissie wil weten of de maatregelen van die landen verenigbaar zijn met artikel 56 VWEU (vrij verkeer van diensten) en heeft daarom een aantal vragen gesteld over de vergunningsprocedure en de voorwaarden voor het aanbieden van kansspelen.

Zo zijn goksites soms verplicht om in het gastland een kantoor te openen, een bepaalde rechtsvorm aan te nemen volgens de wetgeving van dat land en de overheid toestemming te vragen voor wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur. Ook de inbreng van buitenlands kapitaal is in sommige landen verboden. De Commissie betwijfelt of deze regels wel met de EU-wetgeving verenigbaar zijn.

Wat de Belgische kansspelwetgeving betreft, twijfelt de Commissie aan de transparantie, vooral gezien de regels voor de exploitatie van goksites en het koninklijk besluit waarbij de Nationale Loterij een vergunning heeft gekregen voor weddenschappen.

Aan Roemenië vraagt de Commissie meer uitleg over de coherentie van het nationale gokbeleid.

Aan Cyprus heeft de Commissie aanvullende vragen gesteld over de reikwijdte van de Cypriotische wet op de kansspelen, gelet op de verschillende exploitanten die hun diensten in het land mogen aanbieden. De Commissie is bezorgd over de gelijke behandeling van aanbieders van kansspelen.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Het pakket inbreukbesluiten van november 2013: MEMO/13/1005

De inbreukprocedure in het algemeen: MEMO/12/12


Delen

Terug naar boven