r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Creatief Europa: Veelgestelde vragen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013.
Creatief Europa: Veelgestelde vragen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

MEMO

Brussel/Straatsburg, 19 november 2013

Creati ef Europa: Veelgestelde vragen

( zie ook IP/13/1114 )

W at is het doel van het programma Creatief Europa?

Het nieuwe EU-programma Creatief Europa verleent steun aan de Europese film en de culturele en creatieve sector ter bevordering van werkgelegenheid en groei. Met een budget van 1,46 miljard euro 1 voor 2014-2020 zal het programma steun verlenen aan tienduizenden kunstenaars, aan organisaties en vaklui uit de culturele en audiovisuele sector die actief zijn op het vlak van uitvoerende kunsten, schone kunsten, de uitgeverswereld, film, televisie, muziek, interdisciplinaire kunsten en cultureel erfgoed, en aan de sector van de videospelletjes. Dankzij deze financiële steun kunnen ze in heel Europa actief zijn, een nieuw publiek bereiken en de nodige vaardigheden voor het digitale tijdperk ontwikkelen. Door andere landen voor Europese cultuurproducten te openen draagt het programma ook bij aan de culturele en taalkundige verscheidenheid.

Waarom heeft Europa het programma Creatief Europa nodig?

Cultu ur speelt een belangrijke rol in de economie van de EU. Uit studies blijkt dat de culturele en creatieve sector goed is voor 4,5% van het bbp van de EU en voor 8,5 miljoen banen (bijna 4% van de werkgelegenheid en een nog veel groter percentage als rekening wordt gehouden met de impact op andere sectoren). Europa is wereldleider wat de uitvoer van producten van de creatieve industrie betreft. Om die positie te vrijwaren moet worden geïnvesteerd in de capaciteit van de sector om grensoverschrijdend actief te zijn.

Creati ef Europa beantwoordt aan deze behoefte en investeert vooral daar waar het effect het grootst is.

Het nieuwe programma houdt rekening met de wijze waarop de globalisering en de digitale revolutie de productie en de verspreiding van cultuurproducten veranderen en bedrijfsmodellen en inkomstenstromen omvormen. Deze ontwikkelingen creëren ook mogelijkheden voor de culturele en creatieve sector. Dankzij het programma kan de sector van deze mogelijkheden gebruikmaken en de werkgelegenheid en internationale loopbanen bevorderen.

W elke landen kunnen financiële steun van Creatief Europa aanvragen?

Creatief Europa staat open voor de 28 lidstaten. Als ze aan specifieke voorwaarden voldoen, kunnen ook de volgende landen steun krijgen: de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten van de EU (Montenegro, Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo) en de nabuurschapslanden (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldova, Oekraïne, Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië, Jordanië, Libanon, Libië, Palestina, Syrië en Israël). Landen die geen lid zijn van de EU, moeten een "inkomticket" betalen om aan het programma te kunnen deelnemen. De kostprijs is gebaseerd op hun bbp (bruto binnenlands product) in verhouding tot het budget van het programma.

Kunnen individue le personen financiële steun aanvragen?

Individuele personen kunnen geen steun van Creatief Europa aanvragen maar ongeveer 250 000 kunstenaars en vaklui uit de culturele en audiovisuele sector zullen steun krijgen via projecten van cultuurorganisaties. Zo worden op veel kosteneffectievere wijze resultaten gehaald en duurzame effecten gesorteerd. De Commissie verwacht dat miljoenen mensen direct of indirect bij door Creatief Europa gesteunde projecten zullen worden betrokken.

W aaraan verleent Creatief Europa steun?

Nagenoeg alle ondersteunde projecten heb ben een grensoverschrijdende dimensie. Het leeuwendeel van het budget gaat naar subsidies voor projecten. Het programma verleent echter ook steun aan initiatieven met soortgelijke doelstellingen, zoals Culturele hoofdsteden van Europa, het Europees erfgoedlabel, de Europese dagen van het cultureel erfgoed en vijf Europese prijzen (de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen, de EU-prijs voor hedendaagse architectuur, de EU-prijs voor literatuur, de European Border Breakers Awards en de EU-Mediaprijs).

W elke uitdagingen gaat het programma aan?

De culturele en creatieve sector maakt momenteel onvoldoende gebruik van de interne markt. De fragmentatie van de markt als gevolg van verschillende culturele tradities en talen is een van de grootste uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd: de Europese Unie telt 24 officiële talen, drie alfabetten en ongeveer 60 officieel erkende regionale en minderheidstalen. Deze verscheidenheid maakt deel uit van Europa's culturele rijkdom maar bemoeilijkt dat auteurs door lezers in andere landen worden gelezen, film- of theaterliefhebbers buitenlandse producties kunnen zien en musici een nieuw publiek bereiken.

Uit een Euroba rometer-enquête van vorige maand ( IP/13/1023 ) blijkt dat slechts 13% van alle Europeanen naar concerten van artiesten uit andere Europese landen gaat en slechts 4% theatervoorstellingen van gezelschappen uit andere Europese landen bijwoont. Door de publieksopbouw en de capaciteit van de sector om met het publiek in wisselwerking te treden te ondersteunen - bijvoorbeeld door initiatieven ter bevordering van de mediageletterdheid of nieuwe interactieve onlinehulpmiddelen - kunnen veel meer buitenlandse werken toegankelijk worden gemaakt voor het publiek .

Waarin verschilt Creatief Europa van de bestaande programma's Cultuur, Media en Media Mundus? Zullen de namen van deze programma's verdwijnen?

Creati ef Europa voegt de bestaande afzonderlijke steunmechanismen voor de culturele en audiovisuele sector in Europa samen tot één programma voor de hele culturele en creatieve sector. Het zal echter aandacht blijven schenken aan de specifieke behoeften van de audiovisuele industrie en de culturele en creatieve sector via de subprogramma's Cultuur en Media. Deze subprogramma's bouwen voort op het succes van de bestaande programma's Cultuur en Media en worden aan toekomstige uitdagingen aangepast. Media Mundus, dat de samenwerking tussen Europese en internationale vaklui bevordert en de internationale distributie van Europese films steunt, wordt in het subprogramma Media geïntegreerd.

Eé n kaderprogramma waarborgt een maximum aan synergieën tussen de verschillende sectoren en komt de efficiëntie ten goede.

Creati ef Europa omvat een sectoroverschrijdend onderdeel. Wat houdt dat in?

Het onderdeel bestaat uit twee componenten. Dankzij de financiële garantiefaciliteit, die door het Europees Investeringsfonds wordt beheerd en vanaf 2016 operationeel wordt, hebben kleine actoren gemakkelijker toegang tot bankleningen. Via het sectoroverschrijdend onderdeel wordt ook steun verleend voor studies, analysen en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming. Voorts wordt financiële steun verleend aan experimentele projecten ter bevordering van de samenwerking tussen de audiovisuele sector en andere culturele en creatieve sectoren en aan de Creative Europe Desks, die bijstand verlenen aan potentiële begunstigden van het programma.

H oe wordt Creatief Europa beheerd?

Creatief Europa is een eenvoudige, gemakkelijk herkenbare en toegangelijke toegangspoort voor Europese vaklui uit de culturele en creatieve sector, ongeacht hun artistieke discipline. Het verleent steun aan internationale activiteiten binnen en buiten de EU. Het huidig beheer via het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur zal worden voortgezet.

1 :

1,46 miljard euro rekening houdend met de geraamde inflatie, d.w.z. het equivalent van 1,3 miljard euro in "vaste" prijzen voor 2011.


Terug naar boven