r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Dit programma moet EU-burgers helpen bij de bewustwording over de rechten die zij kunnen ontlenen aan het EU-burgerschap. Het gaat dan onder meer om antidiscriminatieregels, bescherming van persoonsgegevens, kinderrechten en rechten die voortvloeien uit de werking van de interne markt (zoals consumentenbescherming en antikartelwetgeving).

Voor het Europees programma Rechten, gelijkheid en burgerschap voor de periode 2014-2020 is in totaal € 439 miljoen beschikbaar. De Europese Commissie heeft in mei 2018 voorgesteld dit programma in de periode 2021-2027 om to dopen tot het Programma Rechten en Waarden, te betalen uit een gedeeld fonds samen met het Programma Justitie.

1.

In vogelvlucht

Het Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap streeft de volgende negen doelstellingen na:

 • Het promoten van non-discriminatie
 • Het strijden tegen racisme, xenofobie, homofobie en andere vormen van intolerantie
 • Het promoten van rechten van personen met een handicap
 • Het promoten van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en gender mainstreaming
 • Het voorkomen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere risicogroepen
 • Het promoten van de rechten van het kind
 • Het verzekeren van het hoogste niveau van databescherming
 • Het promoten van de rechten afgeleid van lidmaatschap van de Unie
 • Het handhaven van consumentenrechten

De volgende acties worden daarbij gefinancierd door het Programma:

 • Trainingen, zoals stafwisselingen, workshops, ontwikkeling van trainingsmodules, etc.
 • Samenwerkend leren, zoals samenwerkingsactiviteiten, uitwisselen van good practices, peer reviews, ontwikkeling van ICT etc.
 • Bewustwordingsactiviteiten, conferenties, uitdragen van de boodschap, etc.
 • Ondersteuning van hoofdrolspelers, zoals grote Europese NGOs en netwerken, autoriteiten van lidstaten die Europese wetgeving doorvoeren, etc.
 • Analyse, zoals studies, dataverzameling, ontwikkeling van gemeenschappelijke methodologiën, indicatoren, enquêtes, etc.

Alleen acties waarbij meerdere lidstaten baat hebben mogen worden gefinancierd door middel van dit programma. Jaarlijks stelt de Europese Commissie de prioriteiten vast bij de verlening van subsidies. Agentschappen kunnen op basis van een door de Commissie gemaakte kosten-baten-analyse worden ingeschakeld bij de uitvoering van het programma.

2.

Subsidie aanvragen

Financiering op basis van het programma staat open voor publieke en private instellingen uit de EU-lidstaten, uit EVA-landen aangesloten bij de EER, en uit kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Er kan bij de uitvoering van activiteiten worden samengewerkt met andere internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de OESO en de VN.

Financiële middelen kunnen worden verkregen op basis van een aanbesteding.

De Europese Commissie plaatst oproepen tot aanbestedingen (tenders) of mogelijkheden voor subsidies (grants) op haar website.

Subsidieverlening loopt via het directoraat-generaal justitie.

3.

Meer informatie

Terug naar boven