r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU.

1.

Veranderingen

In 2014 is een nieuwe meerjarenbegroting ingegaan, die zal lopen tot en met 2020. Over de meeste financieringsmogelijkheden is in de loop van 2013 overeenstemming bereikt, maar door de langslepende onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2014-2020 zijn sommige programma's pas in 2014 vastgesteld en zijn sommige onderdelen pas in 2015 volledig van start gegaan. Sommige fondsen, subsidieprogramma's en financiële instrumenten uit de periode 2007-2013 zijn verdwenen, samengevoegd, of worden op een andere manier gefinancierd. Ook zijn er financieringsmogelijkheden bij gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Hieronder vindt u een overzicht van financieringsmogelijkheden voor de periode 2014-2020.

2.

Financiering van de subsidies

De subsidies die de Europese Unie verleent zijn meestal bedoeld als co-financiering. Dit wil zeggen dat de EU-lidstaten in de meeste gevallen minimaal 50 procent van de kosten zelf voor hun rekening moeten nemen, het overige deel wordt door de EU betaald.

Financiering van projecten kan via twee wegen lopen:

3.

Aanvragen van subsidies

Subsidies kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd, afhankelijk van de regeling. De aanvraag kan bij de nationale overheid, het nationale bureau van de Europese Commissie, of direct bij de Europese Commissie worden ingediend. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de toewijzing van Europese gelden aan de verschillende lidstaten.

In de meeste gevallen vindt u beknopte informatie over het verkrijgen van subsidies en leningen bij de regelingen in onderstaand overzicht.

4.

Structuurfondsen

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten onderling. Dit past binnen het regionaal beleid. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

EFRO

Dit is een van de Europese structuurfondsen. Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit.

ESF

Dit fonds is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers.

Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is een van de Europese structuurfondsen. Cohesie betekent letterlijk 'samenhang'. Het fonds is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Via het Cohesiefonds streeft de Europese Unie ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende regio's te stabiliseren. Het Cohesiefonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid.

5.

Landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

De twee landbouwfondsen uit de meerjarenbegroting 2007-2013 blijven operationeel. Het Europees Visserijfonds zal plaatsmaken voor het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Europees Garantiefonds voor de Landbouw

Dit Europese steunfonds is één van de pijlers van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU). Het GLB werd tot 2007 gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Sinds 1 januari 2007 is dit vervangen door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het ELGF is bedoeld om de marktmaatregelen van het GLB, bijvoorbeeld de inkomenssteun aan boeren, te financieren. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Dit fonds heeft tot doel het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw, het verbeteren van milieubeheer en het verbeteren van sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden. Daarnaast wordt het fonds ingezet bij het steunen van plannen voor het ontwikkelen van specifieke plattelandsgebieden en het geven van technische bijstand.

LEADER

CLLD ('Door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling') is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Middels deze werkwijze wordt de toepassing van kwalitatief hoogwaardige strategieën voor duurzame ontwikkeling aangemoedigd. Daarnaast worden partnerschappen en netwerken voor de uitwisseling van ervaringen gestimuleerd.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Dit fonds moet bijdragen aan de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en moet vissers en kustgemeenschappen helpen bij de overgang naar duurzame visserij en een diverse economie. Het EFMZV is de opvolger van het Europese Visserijfonds (EVF). In totaal wordt 6,5 miljard euro voor het fonds uitgetrokken in de periode van 2014-2020. Voor Nederland is ruim 101 miljoen euro beschikbaar. De Europese Commissie stelde in 2018 voor om het budget van het EFMZV voor de periode 2021-2027 te verlagen naar 6,14 miljard euro.

Afzetbevordering Landbouwproducten (AGRIP)

Dit subsidieprogramma is gericht op de promotie van Europese agrarische producten.

6.

Onderzoek en technologie

De op EU-niveau ondernomen onderzoeksactiviteiten en de financiering ervan worden sinds 1984 georganiseerd in het kader van meerjarenprogramma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. In de loop van de tijd zijn de begrotingen voor die programma's aanzienlijk toegenomen: van 3,3 miljard euro voor het eerste kaderprogramma (1984-1987) tot 50,5 miljard voor het zevende kaderprogramma (2007-2013). Voor het Achtste Kaderprogramma (Horizon 2020) hebben de Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt dat voorziet in een budget van ongeveer 70 miljard euro.

In 2014 is het Achtste Kaderprogramma voor Onderzoek (Horizon 2020) van start gegaan. Binnen Horizon 2020 bestaan meerdere programma's, zoals de Marie Skłodowska-Curie-acties en COSME. Om het aanvragen van subsidies te stroomlijnen is in juli 2011 een website opgezet. Op dit Research & Innovation Participant Portal zijn sinds december 2013 de eerste oproepen voor projectvoorstellen op het gebied van onderzoek en technologie voor Horizon 2020 in te zien.

Horizon 2020

Het Achtste Kaderprogramma voor onderzoek (KP8), dat loopt van 2014-2020, heeft als doel het Europese beleid op het gebied van onderzoek en innovatie beter af te stemmen op de economische en sociale ambities van de Europese Unie zoals geformuleerd in de EU 2020-strategie. Omdat KP8 de EU 2020-doelstelling van de 'Innovatie-Unie' dient te verwezenlijken, is besloten om het achtste kaderprogramma voor onderzoek te hernoemen tot 'Horizon 2020'.

Een selectie van subsidieprogramma's, instrumenten en initiatieven onder Horizon 2020:

Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom

Het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom is een onderzoeks- en trainingsprogramma dat beoogt de nucleaire veiligheid te bevorderen en op een veilige manier onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen. Het programma is in 2014 ingesteld als aanvulling op Horizon 2020, het achtste kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie. Het programma loopt in 2020 af.

Marie Skłodowska-Curie-acties

Dit programma (tot 2014 Programma training en mobiliteit van onderzoekers - TMR) kent beurzen toe aan onderzoeksorganisaties die onderzoekers ontvangen om een project uit te voeren. De onderzoeker moet afkomstig zijn uit een land dat deelneemt aan het MSCA-programma. De beurzen staan bekend als de 'Marie Curie-beurzen'.

Erasmus voor jonge ondernemers

Dit uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers biedt nieuwe en aspirant-ondernemers de kans te leren van ervaren collega's in het buitenland. De ontvangende ondernemer profiteert op zijn beurt van nieuwe ideeën en perspectieven op zijn bedrijf en legt contacten in nieuwe markten.

MKB-instrument

Dit is een nieuw financieringsinstrument onder Horizon 2020, speciaal gericht op het MKB. Het verwachte budget over de periode 2014-2020 bedraagt ten minste 3 miljard euro. Het nieuwe instrument is geïnspireerd op het Amerikaanse SBIR-model (Small Business Innovation Research), ingesteld in de jaren '80 om technologische innovatie in het MKB te stimuleren.

COSME

Het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB-bedrijven (COSME) beoogt initiatief van ondernemers te stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te vergroten. Dit programma bouwt voort op het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Het budget voor de periode 2014-2020 bedraagt 2,3 miljard euro.

Fit for Health 2.0

Dit onderzoeksprogramma is ingesteld tijdens het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (FP7) en maakt vanaf 2014 als 'Fit for Health 2.0' onderdeel uit van Horizon 2020, onder de pijler maatschappelijke uitdagingen. Het programma is bedoeld voor mkb-bedrijven die in internationaal verband werken aan onderzoek op het gebied van volksgezondheid.

Financieringsfaciliteit met risicodeling

Deze financieringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank(EIB) en de Europese Commissie is bedoeld om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te steunen. De financieringsfaciliteit moet garanties bieden aan financiers van kredieten en privaat vermogen en verzorgt daarnaast directe leningen van de Europese Investeringsbank of het Europese Investeringsfonds aan onder meer (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen. Doordat de financiële risico's worden gedeeld kunnen publieke en private partijen de onderzoek- en innovatieactiviteiten goedkoper financieren.

Gezamenlijke technologie-initatieven

Om de onderzoeksagenda van de Europese Unie beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven, kan de industrie het initiatief nemen voor een gezamenlijk technologie-initiatief (Joint Technology Initiative), een samenwerkingsverband van publieke en private partijen die samen een onderzoeksprogramma uitvoeren.

Gezamenlijke programma's met lidstaten

Deze programma's, ook wel 'Artikel 185-initiatieven' komen voort uit artikel 185 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VwEU). Dit artikel luidt als volgt:

COST

Dit Europese intergouvernementele raamwerk heeft als doel de vorming van internationale netwerken tussen onderzoekers te bevorderen. European Cooperation in Science and Technology (COST) draagt bij aan de doelstellingen van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en de voorloper daarvan, het zevende kaderprogramma voor onderzoek.

EUREKA

Dit intergouvernementele netwerk is in 1985 opgericht om marktgerichte activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te stimuleren. EUREKA bestaat uit meer dan 40 leden, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, die in het netwerk wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie.

Europees Fonds voor strategische investeringen

Het investeringsfonds van de Commissie-Juncker (bijnaam 'het Junckerfonds') moet door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de Europese Unie bevorderen. Het fonds werd in 2015 opgericht en heet officieel het European Fund for Strategic Investments (EFSI). De ruim 300 miljard euro die in het fonds wordt gestopt wordt deels publiek gefinancierd, maar het overgrote deel moet komen uit privaat kapitaal. In het fonds is een centrale rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank.

7.

Onderwijs en beroepsopleiding

In de meerjarenbegroting 2014-2020 is een aantal oude onderwijsprogramma's samengevoegd. Het programma Een Leven Lang Leren, Erasmus Mundus, Jeugd in Actie, de 6 deelprogramma's Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Transversaal programma en Jean Monnet en de acties op het gebied van sport zijn samengevoegd onder de noemer Erasmus+. Erasmus+ is de nieuwe naam voor alle onderwijsacties van de Europese Commissie. Alleen het Jean Monnet-programma wordt onder die naam gehandhaafd, maar valt organisatorisch onder Erasmus+.

Erasmus+

Het EU-programma Erasmus+ investeert in onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het is de opvolger van het subsidieprogramma voor onderwijs 'Leven Lang Leren' en loopt van 2014 tot en met 2020. Het totale budget voor deze begrotingsperiode bedraagt 14,74 miljard euro. De Europese Commissie stelt voor om de financiering van Erasmus+ voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) te verdubbelen tot 30 miljard euro. De beslissing hierover zal worden vastgelegd in het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

Jean Monnet

Dit programma van de Europese Unie heeft tot doel de kennis over de Europese integratie te verbeteren. Met Europese integratie wordt bedoeld de totstandkoming van de Europese samenwerking en de institutionele, juridische, politieke, economische en sociale ontwikkelingen die daarbij komen kijken.

Europees Jeugdfonds

Dit fonds is in 1972 opgericht door de Raad van Europa en heeft als doel Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het gaat om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat.

Europees Fonds voor strategische investeringen

Het investeringsfonds van de Commissie-Juncker (bijnaam 'het Junckerfonds') moet door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de Europese Unie bevorderen. Het fonds werd in 2015 opgericht en heet officieel het European Fund for Strategic Investments (EFSI). De ruim 300 miljard euro die in het fonds wordt gestopt wordt deels publiek gefinancierd, maar het overgrote deel moet komen uit privaat kapitaal. In het fonds is een centrale rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank.

8.

Handel

EU Business Avenues

Dit programma is bedoeld om de aanwezigheid van Europese bedrijven in Zuidoost-Azië te versterken. Daartoe worden handelsmissies georganiseerd naar Singapore, Maleisië en Viëtnam. EU Business Avenues voorziet in strategische, logistieke en financiële ondersteuning aan het Europese MKB zodat ondernemers kennis kunnen maken met lokale markten en handelscontacten kunnen opdoen.

9.

Milieu

Het belangrijkste programma van de Europese Unie op het gebied van milieu is LIFE. Dit is de opvolger van het programma LIFE+ (2007-2013).

LIFE

Dit instrument is de opvolger van Life+ voor de periode 2014-2020 en heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een beter milieubeleid. Tevens wil het praktijken ontwikkelen om biodiversiteitsverlies te stoppen en ecosystemen te herstellen.

Financieringsinstrumenten onder LIFE

PF4EE - Particuliere financiering van energie-efficiëntie

Particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE) helpt private partijen met het verkrijgen van leningen voor energie zuinige initiatieven. Dit programma maakt onderdeel uit van het LIFE programma van de Europese Unie. Het LIFE-programma heeft als doel om de natuur te behouden en klimaatverandering tegen te gaan.

NCFF - Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal

De Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal (NCFF) is een financieel instrument dat onderdeel uitmaakt van het Europese LIFE-programma. Dit LIFE-programma heeft als doel om een beter milieubeleid te ontwikkelen, en het NCFF is hier een belangrijk onderdeel van. Het NCFF co-financiert namelijk projecten die natuurbehoud als doel hebben. De Commissie hoopt met NCFF klimaatverandering een halt toe te roepen en biodiversiteit te waarborgen.

EU-mechanisme voor civiele bescherming

Europa wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige rampen die deels het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden. Denk daarbij aan overstromingen, bosbranden en aardbevingen. Om deze rampen te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen hebben Europese landen onderling afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Het voornaamste doel van het mechanisme is het verbeteren van het reactievermogen van lidstaten in het geval van zogenaamde 'civiele rampen'. Denk daarbij aan natuurrampen, rampen door menselijk toedoen of acute noodsituaties. Ook moet het mechanisme initiatieven van de EU-lidstaten in het geval van civiele rampen coördineren, aanvullen en ondersteunen.

Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS)

Dit Europese fonds ondersteunt onderzoeksprojecten in de sectoren kolen en staal. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning voor productieprocessen, toepassing, gebruik en omzetting van hulpbronnen, veiligheid op het werk, milieubescherming en het terugdringen van CO2-emissies.

10.

Energie, vervoer en telecommunicatie

Op het gebied van energie en infrastructuur (o.a. Trans-Europese Netwerken) kent de Europese Unie onder meer de volgende financieringsfaciliteiten:

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility')

Met deze faciliteit, ook wel de 'Connecting Europe Facility' genoemd, wil de Europese Commissie tussen 2014 en 2020 minstens 29,3 miljard euro investeren in een beter Europees vervoers-, energie- en digitaal netwerk. Hiermee hoopt de Commissie banen te creëren en het concurrentievermogen van de Europese Unie te vergroten. Door betere verbindingen en het bevorderen van gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet de Europese economie ook groener worden. De financieringsfaciliteit maakt deel uit van de EU2020-strategie. Ook na 2020 wordt het programma doorgezet. De Europese Commissie heeft voorgesteld om het budget in de periode van 2021-2027 met 47% te laten stijgen.

NER300-programma

Dit programma is bedoeld voor innovatieve demonstratieprojecten met koolstofarme energie en is wereldwijd gezien een van de omvangrijkste financieringsprogramma's in zijn soort. Het programma is bedoeld als katalysator voor milieuvriendelijke technologieën en moet commerciële exploitatie van onder meer CO2-afvang en -opslag en hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie dichterbij brengen.

ELENA

Dit is een subsidie waarmee regionale en lokale overheden een projectplan kunnen uitwerken en uitvoeren voor een grote investering (boven de 50 miljoen euro) op het gebied van klimaat en duurzame energie. 90 procent van de kosten voor uitwerking en uitvoering worden vergoed. Hiermee worden lagere overheden ondersteund in hun aandeel in het behalen van de Europese '20-20-20 doelstellingen' (20% minder CO2-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% van totale energieverbruik moet voortkomen uit hernieuwbare bronnen).

Europees Energie Efficiëntie Fonds

Dit fonds is gelanceerd door de Europese Commissie op 1 juli 2011 als onderdeel van het Europees Energieprogramma voor Herstel (EEPR). Het EEEF is opgericht als ondersteuning bij het verwezenlijken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Dit wordt gedaan door middel van investeringen in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten. Deze projecten zijn met name gericht op stedelijke gebieden waar ten minste 20 procent energie bespaard kan worden of waar de CO2-uitstoot kan worden verminderd.

NAIADES II

Dit actieprogramma voor de binnenscheepvaart is de opvolger van NAIADES (2006-2013) en van start gegaan op 1 januari 2014. Doel van het programma is versterking van de binnenvaartsector in Europa. De Nederlandse Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA) was rapporteur voor het programma. Zij werd opgevolgd door de Roemeense Marian-Jean Marinescu.

Copernicusprogramma

Het Copernicusprogramma is een Europees systeem voor het in beeld brengen van de aarde. Het programma bestaat uit verschillende complexe systemen die data verzamelen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van satellieten en meetstations op de grond en in de zee.

Europees Fonds voor strategische investeringen

Het investeringsfonds van de Commissie-Juncker (bijnaam 'het Junckerfonds') moet door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de Europese Unie bevorderen. Het fonds werd in 2015 opgericht en heet officieel het European Fund for Strategic Investments (EFSI). De ruim 300 miljard euro die in het fonds wordt gestopt wordt deels publiek gefinancierd, maar het overgrote deel moet komen uit privaat kapitaal. In het fonds is een centrale rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank.

11.

Cultuur

Vanaf 2014 zijn de afzonderlijke programma's CULTUUR (t/m 2013), MEDIA (t/m 2013) en MEDIA Mundus (t/m 2013) samengevoegd in het nieuwe programma Creatief Europa. Het programma Europa voor de Burger blijft bestaan.

Creatief Europa

Het belangrijkste doel van Creatief Europa is het stimuleren van de cultuursector. Het huidige programma loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft een budget van 1,46 miljard euro.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om voor de periode van 2021 tot 2028 ruim 1 miljard euro voor audiovisuele en mediaprojecten te begroten. Daarnaast wil de Commissie 609 miljoen euro in projecten in de culturele en creatieve sector en 160 miljoen euro in sectoroverschrijdende projecten investeren.

Europa voor de burger

Dit programma is een initiatief waarmee de Europese Unie burgers actief wil maken voor de Europese samenleving. Burgers die actief bezig zijn met de Europese integratie zorgen ervoor dat meer kennis is van, en meer begrip voor de samenwerking van de Europese landen.

12.

Consumentenbescherming en volksgezondheid

Derde Actieprogramma Volksgezondheid

Dit derde actieprogramma volksgezondheid (Engelse titel: 'Health for Growth') heeft als doel de burger te helpen langer gezond te blijven en de zorgstelsels binnen de EU-lidstaten beter af te stemmen op de economische en demografische ontwikkelingen. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020 en sluit aan op de Europa 2020-strategie.

Consumentenprogramma

Dit programma ondersteunt het consumentenrechtenbeleid van de EU en heeft als doel consumenten een centrale positie te geven in de interne markt en ze in staat te stellen daar ook actief aan deel te nemen. Het programma loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van 188 miljoen euro.

Betere opleiding voor veiliger voedsel

Dit programma (EN: Better Training for Safer Food) is ingesteld door de Europese Commissie om ambtenaren in (kandidaat-)lidstaten te trainen in voedsel- en levensmiddelenrecht en regelgeving rond diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid. Het doel is om deelnemers op de hoogte te houden over de actuele wet- en regelgeving op deze gebieden en te zorgen voor efficiënte en geharmoniseerde controles.

13.

Sociaal beleid

Het huidige Progress-programma voor werkgelegenheid en sociale zaken, de Progress-microfinancieringsfaciliteit voor kleine ondernemingen en het EURES-samenwerkingsverband voor vrij verkeer van werknemers worden voortgezet binnen het nieuwe Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie. Daarnaast bestaan op dit terrein het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, het Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI)

Dit EU-programma dient ter ondersteuning van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de EU. Het EaSI heeft als doel het coördineren en testen van innovatief beleid en het uitwisselen van 'best practices', zodat de maatregelen die het meest succesvol blijken in een breder verband kunnen worden toegepast met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Dit fonds van de Europese Unie heeft als doel om werklozen te helpen herintegreren in de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende markt door globalisering. In het algemeen moet het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EFG) bijdragen aan het stimuleren van de economie en banengroei in de EU. Het EFG heeft een jaarlijkse begroting van 170 miljoen euro voor de periode van 2014-2020. De Commissie stelde in mei 2018 voor om vanaf 2021 225 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het EFG.

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigden

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Dit fonds heeft als doel om, via partnerorganisaties, voedsel, kleding en andere essentiële goederen aan de minstbedeelden te verstrekken. Vanaf 1 januari 2014 vervangt dit fonds het Europees steunprogramma voor de armen. Voor de periode 2014-2020 zit een bedrag van 3,8 miljard euro in het fonds. De Europese Commissie en de lidstaten wilden dit echter terugbrengen tot 2,5 miljard, maar in november 2013 kwamen Raad en het Europees Parlement toch overeen het budget te handhaven op 3,8 miljard euro. De officiële instemming volgde op 25 februari 2014 door het Parlement en op 10 maart 2014 door de Raad van Ministers. De verordening is op 12 maart gepubliceerd, op dezelfde dag in werking getreden en sinds 1 januari 2014 van toepassing.

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Dit programma (Engelse titel: 'Youth Employment Initiative' - YEI) van de Europese Unie heeft als doel de jeugdwerkloosheid in de EU-lidstaten aan te pakken.

14.

Justitie en asiel

Het Europees vluchtelingenfonds II en het Programma veiligheid en waarborging van vrijheden zijn beëindigd. In plaats daarvan zijn het Asiel- en Migratiefonds en het Fonds voor Interne Veiligheid opgezet. Daarnaast is in 2014 een nieuw Justitieprogramma gestart ter versterking van de Europese samenwerking op dit gebied. Daarnaast is er het Programma Rechten en Burgerschap, dat EU-burgers bewust moet maken van de rechten die zij kunnen ontlenen aan het EU-burgerschap.

Asiel- en Migratiefonds (AMF)

Het Asiel-, Migratie-, en Integratie fonds is samen met het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds). Het doel van het AMIF is om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Voor het fonds is in de periode 2014-2020 3,14 miljard euro vrijgemaakt.

Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor Interne Veiligheid is samen met het Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds). Het doel van het fonds voor Interne Veiligheid is het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Daarvoor is in de periode 2014-2020 3,5 miljard beschikbaar gesteld. In 2018 stelde de Europese Commissie voor het Fonds voor Interne Veiligheid voort te zetten in de periode 2021-2027, met een budget van 4,8 miljard.

Programma Justitie

Met het programma Justitie voor de periode 2014-2020 wil de Europese Commissie de samenwerking op het gebied van justitie in de EU te versterken. De hoofddoelen van het programma zijn een efficiënte, samenhangende en consequente toepassing van EU-wetgeving bevorderen, de toegankelijkheid tot justitie vergroten en de vraag naar en productie van verdovende middelen een halt toeroepen. Voor het programma is €472 miljoen begroot. De Commissie stelde in 2018 voor om het programma Justitie en het programma Rechten en waarden in de periode van 2021-2027 te betalen uit een gemeenschappelijk Fonds voor Justitie, Rechten en Waarden.

Programma Rechten en Burgerschap

Dit programma moet EU-burgers helpen bij de bewustwording over de rechten die zij kunnen ontlenen aan het EU-burgerschap. Het gaat dan onder meer om antidiscriminatieregels, bescherming van persoonsgegevens, kinderrechten en rechten die voortvloeien uit de werking van de interne markt (zoals consumentenbescherming en antikartelwetgeving).

15.

Fraudebestrijding

Pericles 2020

Het programma Pericles is een uitwisselings‑, bijstands‑ en opleidingsprogramma om de bescherming van eurobankbiljetten en ‑munten in Europa en de rest van de wereld te verbeteren. Het maakt deel uit van de fraudebestrijdingsprogramma's van de EU en is de opvolger van het Pericles-actieprogramma 2002-2013. Voor de periode van 2014-2020 heeft het programma een budget van circa 7,5 miljoen euro.

Hercules III

Het programma Hercules III is gericht op de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Hercules III is op 1 januari 2014 in werking getreden voor de periode 2014-2020 en is de opvolger van Hercules II, dat tot en met 2013 liep. In mei 2018 maakte de Europese Commissie bekend dat zij een nieuw EU Antifraudeprogramma op wil richten. Dit nieuwe programma moet Hercules III vervangen en zich bezighouden met de strijd tegen fraude en corruptie met EU-gelden.

Douane 2020

Dit Europese subsidieprogramma moet de samenwerking tussen de douanediensten van de deelnemende landen helpen bevorderen. Het is vooral bedoeld om de handel te bevorderen en douaneprocedures te vereenvoudigen en versnellen. Douane 2020 is nodig om de Europese dimensie van douanewerk te onderstrepen en daarmee blokkades weg te nemen voor de interne markt. Het Douane 2020 programma heeft een budget van € 547,3 miljoen en startte op 1 januari 2014. Het programma loopt tot 2020. De Commissie heeft in mei 2018 voorgesteld om het programma om te dopen tot 'programma Douane' en er een budget van 950 miljoen euro voor te reserveren voor de periode 2021-2027.

Fiscalis 2020

Dit Europese subsidieprogramma moet met een budget van 223,2 miljoen tot 2020 de samenwerking tussen de belastingdiensten in de deelnemende landen helpen bevorderen. Het is vooral bedoeld om de verschillende belastingsystemen van de 28 EU-lidstaten goed naast elkaar te laten functioneren om belastingfraude te voorkomen en de interne markt te versterken. Naast de EU-lidstaten doen ook Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije mee aan het Fiscalis 2020 programma. In 2018 liet de Commissie weten Fiscalis 2020 te willen voortzetten onder de naam Fiscalis met een budget van 270 miljoen euro.

Europees Statistisch Programma

Het Europees Statistisch Programma is het financieringsprogramma voor activiteiten op het gebied van Europese statistieken. Het ESP vervangt sinds 2013 het Gemeenschappelijk Statistisch Programma en zou aanvankelijk tot 2018 doorlopen. In 2017 keurden de Raad en het Europees Parlement een wet goed om het ESP tot 2020 te behouden. Statistieken moeten de uitleg van het EU-beleid ondersteunen.

16.

Stedelijke en regionale ontwikkeling

Het programma URBACT II voor de ontwikkeling van stedelijke netwerken wordt opgevolgd door URBACT III. Speciale vormen van steun door de faciliteiten JASPERS, JEREMIE, JESSICA en JASMINE blijven bestaan. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG), ondersteund door INTERACT, wordt met een sterk verhoogd budget voortgezet.

URBACT III

Logo URBACT

Dit programma van de Europese Unie loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel het ontwikkelen van stedelijke netwerken.

JESSICA

Het programma JESSICA, Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, heeft als doel het stimuleren van duurzaam investeren en het vergroten van de werkgelegenheid in stedelijke gebieden in de EU. Het is een initiatief van de Europese Commissie in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB).

JEREMIE

Dit instrument van de Europese Commissie heeft als doel de kennis van de Europese Unie op het gebied van financiering beschikbaar te stellen aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en via microkredieten.

JASPERS

Dit initiatief (kort: JASPERS) ondersteunt EU-landen bij het ontwikkelen van grote infrastructurele projecten die worden gesteund door de structuurfondsen en het cohesiefonds. Het initiatief is gestart in 2006. Begunstigde landen zijn met name nieuwe lidstaten en toetredende landen tot de EU.

JASMINE

Dit gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (kortweg: JASMINE) had als doel startende ondernemers makkelijker geld te laten lenen via microkredieten. Daardoor moesten nieuwe ondernemingen sneller van de grond komen. Het programma liep van 2007-2013.

Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG V)

In oktober 2011 heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening geformuleerd voor de Europese Territoriale Samenwerking. Dit programma maakt deel uit van een pakket wetgevende maatregelen dat gekoppeld is aan het Cohesiebeleid 2014-2020 en zal vanaf 2014 gaan gelden. De samenwerking is een voortzetting van INTERREG IV. Voor de periode 2014-2020 is het bedrag voor INTERREG V vastgesteld op 8,9 miljard euro.

Europees Observatienewerk voor Territoriale Cohesie (ESPON)

logo ESPON

Deze organisatie heeft als missie om beleidsvorming die regionale gelijkheid stimuleert, te ondersteunen. Dit doet ESPON door middel van onderzoek waarmee zij vergelijkbare informatie verstrekt over de verschillende regio's in Europa.

17.

Grensoverschrijdende samenwerking met derde landen

Op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking met niet-EU-landen bestaan talloze fondsen, programma's en financieringsinstrumenten. Deze richten zich onder meer op pretoetredingssteun, nabuurschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Instrument voor Pretoetredingssteun II

Dit financiële instrument ondersteunt kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding. IPA II trad in januari 2014 in werking en heeft een budget van 11,7 miljard tot 2020. In 2018 stelde de Europese Commissie IPA III voor als opvolger van IPA II. IPA III moet met een budget van 14,5 miljard de EU-strategie omtrent uitbreiding in de Westelijke Balkan verwezenlijken.

Europees Nabuurschapsinstrument

Dit instrument is de opvolger van het Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument (ENPI). Het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) draagt bij aan het versterken van de relaties van de Europese Unie (EU) met buurlanden. Het instrument verstrekt nog steeds subsidies aan de buurlanden door bilaterale, regionale en grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's. Het nieuwe instrument beoogt effectiever te zijn dan het oude ENPI.

Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen

Het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen is erop gericht de band tussen de Europese Unie en landen in haar directe omgeving te bevorderen. Als onderdeel van de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie voorgesteld om in de periode 2014-2020 70 miljard euro voor externe samenwerking uit te trekken. Daarvan wordt 954,8 miljoen euro vrijgemaakt voor het Partnerschapsinstrument. Hiermee kunnen activiteiten in allerlei niet-EU landen gefinancierd worden, maar er wordt wel nadruk gelegd op landen die strategisch interessant zijn voor de EU.

Werd voor 2014-2020 nog 94,5 miljard begroot voor extern optreden, in het Meerjarig Financieel Kader 2021-2017 wordt een bedrag van 123 miljard hiervoor uitgetrokken.

EU-mechanisme voor civiele bescherming

Europa wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige rampen die deels het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden. Denk daarbij aan overstromingen, bosbranden en aardbevingen. Om deze rampen te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen hebben Europese landen onderling afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Het voornaamste doel van het mechanisme is het verbeteren van het reactievermogen van lidstaten in het geval van zogenaamde 'civiele rampen'. Denk daarbij aan natuurrampen, rampen door menselijk toedoen of acute noodsituaties. Ook moet het mechanisme initiatieven van de EU-lidstaten in het geval van civiele rampen coördineren, aanvullen en ondersteunen.

Stabiliteitsinstrument

Dit instrument is een voortzetting van het Stabiliteitsinstrument 2007-2013 dat gericht is op rampenbestrijding en hulp aan buurlanden. Wanneer een ramp in de omgeving van de Europese Unie plaatsvindt, kan dit ook schadelijke gevolgen hebben voor de Unie zelf. Een vernieuwd Stabiliteitsinstrument (2014-2020) moet het externe beleid van de Europese Unie op dit gebied hervormen. Het voorstel is op 16 maart 2014 in werking getreden. Het budget voor het nieuwe Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede is vastgesteld op 2.828,9 miljoen euro voor de periode 2014-2020.

Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid

Dit instrument is gericht op bevordering en verbetering van veiligheidsmaatregelen tegen de gevolgen van nucleair afval en straling in de EU en niet-EU landen. De kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima hebben beide aangetoond dat schade door nucleaire straling grensoverschrijdend is en niet nationaal kan worden aangepakt.

Macrofinanciële bijstand aan derde landen

De Europese Unie kan macrofinanciële steun verlenen aan derde landen die geografisch, economisch en politiek verbonden zijn aan de Europese Unie en in acute economische problemen verkeren. Landen moeten de status hebben van kandidaat- of potentiële kandidaat-lidstaat of het land moet onder het Europese nabuurschapsbeleid vallen. In hele uitzonderlijke gevallen kunnen ook landen zonder deze status hulp aanvragen. De Europese steun gaat gepaard met strenge voorwaarden.

Sinds het instellen van het programma voor het verlenen macrofinanciële steun in 1990 is er enkele tientallen keren gebruik van gemaakt. Zo kreeg bijvoorbeeld Moldavië steun om het economisch beleid in het land te versterken en ontving Tunesië steun na de revolutie in 2011. In 2014 is de EU begonnen met het financieel ondersteunen van Oekraïne. Deze steun is in juli 2018 nogmaals verlengd met maximaal 1 miljard.

Garantiefonds voor operaties ten behoeve van derde landen

Dit fonds, dat in juni 1994 is ingesteld, is bedoeld om financieringsrisico's voor projecten in derde landen of operaties ten gunste van een derde land weg te nemen. Crediteuren kunnen een beroep doen op het fonds indien de leningnemer van een door de EU toegekende of goedgekeurde lening in gebreke blijft. Ook houders van EIB-leninggaranties kunnen onder voorwaarden van dit fonds gebruikmaken. Het fonds wordt veelal simpelweg aangeduid als 'the Fund' ('het Fonds').

Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten

Met dit financiële instrument wil de Europese Unie wereldwijd het naleven van de mensenrechten en democratie bevorderen en ondersteunen. De EU heeft de overtuiging dat democratie en mensenrechten universele waarden zijn die sterk moeten worden gestimuleerd.

Europees Ontwikkelingsfonds

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste middel waarmee de Europese Unie de ontwikkelingssamenwerking - zoals bepaald in het ontwikkelingsbeleid - met de ACS-landen en de overzeese gebieden uitvoert.

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

Dit instrument wordt ingezet door de Europese Unie om ontwikkelingslanden te helpen met het terugdringen en uiteindelijk uitbannen van armoede. Het instrument draagt bij aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Instrument voor Humanitaire Hulp

Het Instrument voor Humanitaite Hulp is één van de Europese subsidies voor niet-lidstaten. De subsidie is gericht op zowel kortetermijnhulp als langetermijnhulp bij natuurrampen, rampen veroorzaakt door mensen en soortgelijke crises. Naast noodmaatregelen op de korte termijn, moet bij de lange termijn gedacht worden aan preventie van toekomstige rampen en aan hersteloperaties om getroffen gebieden weer op te bouwen.

18.

Meer informatie

Terug naar boven