r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement politiek akkoord met nieuw Europees asielbeleid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 12 juni 2013.

Het EP heeft woensdag nieuwe regels voor gemeenschappelijke procedures en behandeltermijnen voor lopende asielaanvragen en fundamentele rechten voor asielzoekers aangenomen. Het gemeenschappelijk asielbeleid zal niet langer toestaan dat asielzoekers aan lidstaten overdragen worden die niet in staat zijn om hen fatsoenlijke leefomstandigheden te garanderen.

Gemeenschappelijke asielprocedures

Met de nieuwe gemeenschappelijke regels worden er behandeltermijnen ingevoerd voor lopende asielaanvragen. Voortaan zal er een standaardtermijn van zes maanden gelden, met beperkte mogelijkheid voor uitzonderingen. Ook zijn er strengere regels voor de opleiding van het personeel dat met asielzoekers omgaat, en nieuwe bepalingen voor de speciale behoeften van alleenstaande minderjarigen en andere kwetsbare personen.

Minimale opvangvoorzieningen

Tot de belangrijkste verbeterpunten aan de richtlijn opvangvoorzieningen van 2003 behoren: fatsoenlijke detentie- en leefomstandigheden, een vroege evaluatie van de medische en psychologische behoeften en een snellere toegang tot de arbeidsmarkt (negen maanden na het indienen van een asielaanvraag). De algemene regel zegt dat asielzoekers die vastgehouden moeten worden, in gespecialiseerde detentiecentra worden geplaatst.

Geen overdracht naar landen die dat niet aankunnen

De Dublin-verordening bepaalt welke landen verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielaanvraag. Meestal is dit het land waar de asielzoeker voor het eerst de EU binnenkwam. Met die nieuwe regels worden asielzoekers niet meer naar EU-landen overgeplaatst waar zij risico lopen op een onmenselijke behandeling. Ook wordt er een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme ingevoerd dat moet voorkomen dat nationale asielproblemen uitmonden in crisissituaties

Toegang tot databank asielzoekers voor politie

Politiekorpsen en Europol krijgen toegang tot de vingerafdrukken van asielzoekers in de Eurodac databank. Dit om hen te helpen bij het bestrijden van terrorisme en zware criminaliteit. Leden van het Parlement hebben willen dat er strengere bepalingen voor bescherming van persoonsgegevens komen. Dit om te voorkomen dat deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

Volgende stappen

Het nieuwe asielsysteem is een update van wetten die een decennium geleden zijn aangenomen. In 2012 werden er 333.000 asielaanvragen geregistreerd in alle EU-landen.

De nieuwe asielregels, waarover het Parlement al overeenstemming heeft bereikt met de vertegenwoordigers van de Raad - en die wordt gesteund door nationale overheden, moeten in de tweede helft van 2015 in werking treden.

De Dublin-regels over de overdracht van asielzoekers zullen begin van 2014 van kracht worden.

REF. : 20130607IPR11389


Delen

Terug naar boven