r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Erasmus+

logo erasmusplus-nl

Dit programma is de opvolger van het subsidieprogramma voor onderwijs 'Leven Lang Leren' en loopt van 2014 tot en met 2020. Het EU-programma Erasmus+ voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport beantwoordt aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie: bijdragen aan groei en welvaart voor individu en samenleving door te investeren in mensen. Het programma heeft een totale begroting van 14,7 miljard euro. Voor 2015 was ruim 1,7 miljard beschikbaar, voor het jaar 2016 is het budget 2,2 miljard. Voor 2017 krijgt het programma 40 miljoen euro extra. Daarmee staat het totale budget nu op 14,74 miljard.

In de huidige economische en financiële crisis zijn onderwijs en opleiding belangrijker dan ooit voor innovatie, productiviteit en groei. Daarom zijn er meer inspanningen noodzakelijk om te zorgen dat de onderwijs- en opleidingsstelsels de kennis en vaardigheden opleveren die nodig zijn op een arbeidsmarkt die steeds verder globaliseert. Jongeren moeten worden geholpen en een leven lang leren moet een realiteit worden voor iedereen.

Uit het eerste jaarrapport blijkt inmiddels het grote succes van het programma. In 2015 werden met Erasmus+ 678.000 jongeren ondersteund in studie, werk, trainingen en vrijwilligerswerk in het buitenland. In 2017 is het dertig jaar geleden dat het Erasmus-programma van start ging.

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Erasmus+ bouwt voort op de resultaten en ervaringen van het Leven Lang Leren-Programma. Dit programma omvatte vier sectorale programma's (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci en Grundtvig), een transversaal programma en het programma Jean Monnet, meer dan vijftig doelstellingen en ruim zestig acties. Met Erasmus+ is gekozen voor een sterk vereenvoudigde en gestroomlijnde structuur. Alleen het Jean Monnet-programma zal onder dezelfde naam blijven bestaan, maar gaat wel onder de koepel Erasmus+ vallen. De overige programma's zullen voortaan worden aangeduid met Erasmus+.

Ook het programma Jeugd in Actie en de internationale samenwerkingsprogramma's Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink en het programma voor samenwerking met geïndustrialiseerde landen worden vervangen door Erasmus+.

2.

Kernacties Erasmus+

Erasmus+ is gericht op drie soorten kernacties:

 • 1. 
  Individuele leermobiliteit

Leermobiliteit is een belangrijke factor voor het verhogen van het niveau van competenties en vaardigheden die van groot belang zijn voor arbeidsmarkt en samenleving. Dit moet de participatie van jongeren in het democratische proces vergroten en de modernisering en internationalisering van onderwijsinstellingen bevorderen.

De steun voor mobiliteit is gericht op vier kernactiviteiten:

 • personeelsmobiliteit, met name voor leerkrachten, opleiders, schoolleiders en jongerenwerkers
 • mobiliteit voor studenten in het hoger onderwijs en leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding
 • Erasmus master voor de mobiliteit van studenten in het hoger onderwijs in de masterfase
 • jongerenmobiliteit, met inbegrip van vrijwilligerswerk en jongerenuitwisselingen

Op 7 december 2016 maakte de Commissie bekend "ErasmusPro" te zullen lanceren. ErasmusPro is een nieuwe tak van Erasmus+ die speciaal gericht is op langdurige leerlingplaatsen in het buitenland. De Commissie zal een kwaliteitskader voor leerlingplaatsen voorstellen. Dit kader bevat basisbeginselen voor de opzet en het aanbod van leerlingplaatsen op allen niveaus.

 • 2. 
  Samenwerking voor innovatie en goede praktijken

Het programma verleent meer steun voor samenwerkingsprojecten die gericht zijn op ontwikkeling, overdracht en uitvoering van innovatie op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en jongeren. Ook geeft het programma een impuls aan internationale samenwerking en capaciteitsopbouw in derde landen.

De steun voor samenwerking is gericht op vier kernactiviteiten:

 • strategische partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties
 • grootschalige partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en bedrijven
 • ondersteunende IT-platforms, met inbegrip van eTwinning
 • capaciteitsopbouw in derde landen, met een sterke nadruk op de nabuurschapslanden
 • 3. 
  Ondersteuning van beleidshervormingen

Op feiten gebaseerde beleidsvorming, diepgaande landenanalyses en multilateraal toezicht zijn alle van cruciaal belang voor de prioriteiten van de Europese Unie.

De steun voor beleidshervormingen is gericht op drie kernactiviteiten:

 • steun voor Onderwijs & Training 2020 en de EU-Jeugdstrategie resp. het Europees Semester (Europa 2020)
 • EU-instrumenten: valorisatie en uitvoering
 • beleidsdialoog met belanghebbenden, derde landen en internationale organisaties

3.

Subsidie aanvragen

Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training zal het 'onderwijsdeel' voor zijn rekening nemen en het Nederlands Jeugdinstituut treedt op als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven