r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Fonds voor Democratie (EFD)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit fonds is eind 2012 in het leven geroepen om initiatieven voor democratische ontwikkeling in de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de Europese Unie te ondersteunen. In maart 2012 besloot het Europees Parlement de Europese Commissie te vragen over te gaan tot het inrichten van dit fonds. Het fonds is als onafhankelijke stichting gevestigd in Brussel en heeft een budget van zes miljoen euro. Het fonds is opgericht in het raamwerk van het Europees nabuurschapsbeleid.

Doel

Het doel van het fonds is het ondersteunen van pro-democratische maatschappelijke organisaties, onafhankelijke media en journalisten, NGO's, vakbonden en andere sociale partners om zo het democratische proces duurzaam te bevorderen. Voorwaarde is dat alle begunstigden zich houden aan de essentiële democratische waarden en mensenrechten. De focus ligt hierbij met name op buurlanden, maar ook andere landen kunnen tot op zekere hoogte gebruik maken van het fonds. Initiatieven die in aanmerking komen, hebben te maken met democratisering en de participatie van vrouwen in het democratische hervormingsproces.

Oorsprong

In mei 2011 werd tijdens het Pools voorzitterschap van de Europese Unie voor het eerst gesproken over het fonds. Zowel toenmalig Buitenlandvertegenwoordiger Catherine Ashton als eurocommissaris Stefan Füle (uitbreiding) stelden zich op achter het voorstel van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. In december 2011 gingen alle EU-lidstaten politiek akkoord met de oprichting van het fonds.

Het Europees Parlement heeft zich in 2012 positief uitgelaten over de plannen rond het fonds. Wel wil het EP dat ervoor gezorgd wordt dat het EFD niet gaat concurreren met andere intiatieven die er al zijn rond democratisering in het buitenland. Ook de Europese Commissie ging in juni 2012 akkoord met het voorstel. Bij monde van Catherine Ashton liet de Commissie weten dat zij de effectiviteit en de zichtbaarheid van het Europese mensenrechtenbeleid via dit fonds wil vergroten.

Voortgangsrapport

In het eerste voortgangsrapport (2015) wordt geconcludeerd dat het EFD 'succesvol voorziet in precies datgene waarvoor het was opgericht: flexibele en adequate ondersteuning bieden aan democratische actoren, waarbij het bestaande Europese beleid en EU-programma's worden aangevuld en versterkt.' Het aantal lidstaten dat bijdraagt aan het fonds is gegroeid van 11 in 2013 naar 18 in 2015. De Europese Commissie heeft toegezegd ook voor de periode 2016-2018 te voorzien in de operationele kosten van het fonds.

1.

Bronnen

Terug naar boven