r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verordening 2011/1178 - Technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening 216/2008

Inhoud

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 25 november 2011 gepubliceerd en is op 15 december 2011 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2011/1178
Celex-nummer 32011R1178

3.

Key dates

Document 03-11-2011
Bekendmaking in Publicatieblad 25-11-2011; OJ L 311, 25.11.2011,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015
Inwerkingtreding 15-12-2011; in werking datum publicatie + 20 zie art 12
08-04-2012; Toepassing zie art 12
Deadline 08-04-2020; zie art 11c(b)
08-04-2021; ten laatste zie art 11c(a)
20-06-2021; zie art 12.4
08-09-2021; zie art 4c.2
08-09-2022; zie art 4c.1
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

25.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 311/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 1178/2011 VAN DE COMMISSIE

van 3 november 2011

tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name artikel 7, lid 6, artikel 8, lid 5, en artikel 10, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De doelstelling van Verordening (EG) nr. 216/2008 is de totstandbrenging en instandhouding van een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa. Die verordening voorziet ook in de middelen om deze en andere doelstellingen op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart te verwezenlijken.

 

(2)

Piloten die betrokken zijn bij de exploitatie van bepaalde luchtvaartuigen en vluchtnabootsers, en personen en organisaties die betrokken zijn bij opleidingen, het testen van vaardigheid en bekwaamheid van die piloten moeten voldoen aan de relevante essentiële eisen van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 216/2008. Volgens die verordening moeten piloten en personen en organisaties die betrokken zijn bij de opleiding van piloten een certificaat krijgen zodra is vastgesteld dat zij aan de essentiële eisen voldoen.

 

(3)

Aan piloten moet ook een medisch certificaat worden afgegeven en luchtvaartgeneeskundigen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de medische geschiktheid van piloten, moeten worden gecertificeerd zodra is vastgesteld dat ze voldoen aan de relevante essentiële eisen. Verordening (EG) nr. 216/2008 laat de mogelijkheid open dat huisartsen, onder bepaalde voorwaarden en voor zover dit is toegestaan door de nationale wetgeving, ook optreden als luchtvaartgeneeskundige.

 

(4)

Cabinebemanning dat betrokken is bij de operatie van bepaalde luchtvaartuigen moet voldoen aan de relevante absoluut noodzakelijke eisen die zijn uiteengezet in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 216/2008. Volgens die verordening moet periodiek worden beoordeeld of cabinebemanning medisch geschikt is om de hen toegewezen veiligheidstaken uit te voeren. Het voldoen aan deze eis moet worden aangetoond aan de hand van passende beoordelingen die gebaseerd zijn op de beste praktijken op luchtvaartgeneeskundig gebied.

 

(5)

Volgens Verordening (EG) nr. 216/2008 moet de Commissie de nodige uitvoeringsregels vaststellen voor het bepalen van de eisen voor het certificeren van piloten en personen die betrokken zijn bij de opleiding, het beoordelen van piloten op hun vaardigheid en bekwaamheid, voor het afgeven van een verklaring van geschiktheid aan cabinepersoneel en voor de beoordeling van hun medische geschiktheid.

 

(6)

De eisen en procedures voor de omzetting van nationale bewijzen van bevoegdheid als piloot en nationale bewijzen van bevoegdheid als boordwerktuigkundige in een bewijs van bevoegdheid als piloot moeten worden vastgesteld, teneinde te garanderen dat zij hun activiteiten in geharmoniseerde omstandigheden kunnen uitvoeren; ook kwalificaties voor het afnemen van testen en proeven van bekwaamheid moeten overeenkomstig deze verordening worden omgezet.

 

(7)

Het moet mogelijk zijn voor lidstaten om bewijzen van bevoegdheid die zijn afgegeven door derde landen te aanvaarden voor zover een veiligheidsniveau kan worden gegarandeerd dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven