r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie presenteert voorstel ter ondersteuning van vorming Europese politieke partijen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 12 september 2012.

De Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen om de Europese politieke partijen te helpen bij het vormen van een werkelijk Europese publieke ruimte en het uiten van de wil van de EU-burgers. Het is de bedoeling de zichtbaarheid, erkenning, doeltreffendheid, transparantie en controleerbaarheid van deze partijen te vergroten.

Het voorstel voorziet in een rechtsstatus op Europees niveau voor Europese politieke partijen en de daaraan verbonden stichtingen. Daardoor wordt het belangrijkste probleem verholpen waarmee zij worden geconfronteerd tijdens hun activiteiten in de lidstaten. De meeste van deze partijen zijn momenteel als Belgische verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) geregistreerd.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič licht dit voorstel toe: "Werkelijk transnationale Europese politieke partijen en stichtingen zijn essentieel om de stem van de burgers op Europees niveau te laten horen en om heel Europa bij het publieke debat te betrekken. Europese partijen moeten een centrale rol spelen in dit ongetwijfeld levendige debat in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014. Dit ambitieuze voorstel is een belangrijke stap in het versterken van de Europese democratie."

Om te worden erkend als Europese politieke partij of Europese politieke stichting zullen organisaties aan strenge eisen moeten voldoen op het gebied van interne democratie, goed bestuur, controleerbaarheid, transparantie en eerbied voor de waarden waarop de Europese Unie berust. Alle aspecten van de partijfinanciering zullen aan een uitgebreide reeks regels onderworpen worden, waaronder ook strenge eisen inzake verslaglegging en controle. Er wordt een regeling voor administratieve sancties ingevoerd voor het geval hierop inbreuken worden gepleegd.

Het voorstel zal geen gevolgen hebben voor de totale bedragen die voor de financiering van politieke partijen en stichtingen uit de begroting van de Unie worden vrijgemaakt. De regels voor dergelijke financiering zullen echter worden gestroomlijnd en aan de specifieke situatie en behoeften worden aangepast. Europese politieke partijen zullen de namen van donateurs die meer dan 1 000 EUR per jaar doneren, moeten publiceren en het maximumbedrag voor individuele donaties zal van 12 000 EUR naar 25 000 EUR per jaar worden verhoogd.

Achtergrond

De bestaande wetgeving (Verordening (EG) nr. 2004/2003 van 4 november 2003) betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau werd in 2003 goedgekeurd. Deze werd in 2007 herzien om onder meer de financiering van Europese politieke stichtingen uit de EU-begroting mogelijk te maken. In het verslag-Giannakou heeft het Europees Parlement een aantal verzoeken opgenomen om deze wetgeving te verbeteren. In het voorstel dat vandaag wordt aangenomen, zijn de meeste van deze voorstellen verwerkt.

In 2012 hebben in totaal 13 politieke partijen op Europees niveau op grond van deze verordening financiële middelen ontvangen, die door het Europees Parlement worden beheerd. Voor de politieke partijen en stichtingen op Europees niveau werd in 2012 iets meer dan 31 miljoen EUR uitgetrokken.

Verordening nr. 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:NL:PDF

Voorstel betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Zie ook MEMO/12/660.

 

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven