r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese bankenunie

Bankenunie
Bron: ?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale centrale banken hierin een kleinere rol. Deze stap wordt gezien als een belangrijk moment in de oprichting van een Europese bankenunie.

De gebeurtenis is een direct gevolg van het besluit dat de Europese regeringsleiders namen in juni 2012. Toen besloot de Europese Raad om een Europese bankenunie op te richten. Die moet zorgen dat banken in de toekomst niet in financiële problemen komen en dat, indien dit toch gebeurt, banken niet met overheidsgeld gered hoeven te worden. In december 2013 bereikten de ministers van Financiën van de EU-lidstaten een akkoord over (de invulling van) de bankenunie. Op 15 april 2014 beklonk het Europees Parlement het saneringsfonds van de banken.

De bankenunie bestaat uit drie pijlers: Europees toezicht op banken, een Europese aanpak van banken in nood, en een Europees depositogarantiestelsel.

Delen

Inhoud

1.

Wat houdt de bankenunie in?

Op 14 december 2012 heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een proces dat moet leiden tot de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Hier valt ook de oprichting van een bankenunie onder.

In december 2013 kwamen de ministers van financiën van de EU-lidstaten tot een akkoord over de invulling van de bankenunie. De bankenunie bestaat uit drie onderdelen:

  • 1. 
    Een Europese toezichthouder voor de Europese banken.
  • 2. 
    Een gezamenlijke Europese aanpak van wankele banken en een steunfonds om in nood verkerende banken bij te staan.
  • 3. 
    Een gezamenlijk Europees garantiestelsel voor spaarders.

Toezichthouder

De eerste pijler van de bankenunie is gericht op het voorkomen dat banken in financiële problemen komen door middel van gemeenschappelijk toezicht op Europese banken. De Europese Centrale Bank (ECB) treedt daarbij op als Europese toezichthouder op de banken. In principe staan alle banken onder Europees toezicht, al zal het toezicht zich voornamelijk richten op 150 systeembanken om een financiële crisis zoals in 2008-2011 te voorkomen. Voordat het toezicht vanuit de ECB op 4 november 2014 in werking trad, voerde de ECB een stresstest van de banken uit, waarbij de bankbalansen worden doorgelicht. De kleinere banken blijven in principe onder het toezicht van de nationale toezichthouders staan. De stresstest vindt sindsdien jaarlijks plaats, uitgevoerd op de 150 systeembanken.

Eind oktober 2014 werden de uitkomsten bekendgemaakt van de eerste stresstests. 25 van de 130 grootste Europese banken zakten voor de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). 12 daarvan konden hun reserves snel op peil brengen; 13 waren ook in oktober 2014 nog te zwak om een nieuwe crisis te doorstaan.

De toezichtstaken op banken worden uitgevoerd door het 'Single Supervisory Mechanism' (SSM) van de ECB. Hiermee staat het bankentoezicht los van de monetaire taken van de ECB. De ECB kreeg de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen aan banken die weigeren aanwijzingen van de ECB op te volgen of maatregelen naast zich neerleggen. De boete kan oplopen tot 10 procent van de omzet van een bank.

De nationale toezichthouders blijven in praktijk belast met het toezicht op de kleinere banken, zoals de Duitse regionale Sparkassen en Landesbanken. Ook toezichtstaken die niet direct de financiële gezondheid van banken raken, blijven bij de nationale toezichthouders. Dit gaat bijvoorbeeld over de verhouding tussen consumenten en banken en het tegengaan van witwassen van geld. Verder gaat de Europese Bankenautoriteit (EBA) een toezichthandboek opstellen.

Naast strenger toezicht op de bankensector is ook besloten tot een verscherping van het toezicht op de hele financiële sector, waaronder ook verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Hiervoor zijn de Europese Toezichthoudende Autoriteiten in het leven geroepen.

Afwikkelingsmechanisme voor banken

De tweede pijler van de bankenunie is een Europees afwikkelings- of resolutiemechanisme voor banken die toch in de problemen zijn geraakt, het Single Resolution Mechanism. Daarin is afgesproken wie beslist of en hoe probleembanken gered of ontmanteld worden, welke procedure gevolgd wordt, maar ook wie ervoor betaalt.

Afwikkelingsraad

Voor een bank die in de problemen zit, treedt een Afwikkelingsraad in werking, die ontmanteling in goede banen moet leiden. Deze raad bestaat uit de Europese Commissie , de ECB en de lidstaten waar de de betreffende bank gevestigd is. De Afwikkelingsraad stelt een plan op voor de redding of de sluiting van de bank.

Als door de Afwikkelingsraad besloten wordt tot de redding van een bank, wordt er eerst een beroep gedaan op aandeelhouders, obligatiehouders en grote spaarders ('bail-in'), in plaats van op overheden. Pas als dat niet toereikend blijkt te zijn, kan de betreffende bank aankloppen bij het resolutiefonds. Het fonds moet worden gevuld door banken uit de eurozone tot een bedrag van ongeveer 55 miljard euro. Zij krijgen daar de tijd voor tot 2025. Het resolutiefonds zorgt dat de reële economie buiten schot blijft.

De Afwikkelingsraad kan tot de conclusie komen dat de er tot sluiting van de bank moet worden overgegaan. Uiteindelijk wordt die beslissing door de Commissie genomen.

Afwikkelingsfonds

Een punt van discussie tussen de ministers was op welke manier het European Stability Mechanism (ESM) ingezet zou kunnen worden. Italië en Frankrijk wilden dat dit op de een flexibele manier ingezet kon worden voor het redden van banken. Duitsland hield vast aan de inzet van het ESM zoals het nu is, dat lidstaten onder strenge voorwaarden, het ESM kunnen aanspreken.

Ook heeft de Europese Commissie voorgesteld om een Europees steunfonds op te richten om banken in EU-landen buiten de eurozone te steunen. In september 2013 kwam echter naar buiten dat een aantal EU-landen, waaronder Duitsland, dit voorstel niet steunt. Volgens deze lidstaten zou dit extra beschermingsmechanisme naast het Europese bankenfonds niet nodig zijn voor financiële stabiliteit.

Het Europees Parlement kon zich echter niet vinden in de uitwerking van het afwikkelingsmechanisme en wilde dat er een eenvoudiger besluitvormingsproces zou komen. Zo maakte het EP zich zorgen over de inmenging van de lidstaten in de afwikkelingsprocedure, waardoor deze lamgelegd kan worden en teveel tijd in beslag kan gaan nemen. Het Europees Parlement wilde dat lidstaten minder macht krijgen in het besluit om falende banken te saneren en wil meer macht bij de Europese bankautoriteit leggen.

In maart 2014 bereikten de Raad en het Europees Parlement een akkoord over het afwikkelingsmechanisme. In mei 2014 ondertekenden 26 lidstaten een intergouvernementele overeenkomst over de invoering van het afwikkelingsfonds. Zweden en het Verenigd Koninkrijk ondertekenden de overeenkomst op een later moment. In december 2015 maakten de ministers van ECOFIN bekend dat er een akkoord is gesloten over het instellen van het resolutiefonds. Op 1 januari 2016 trad deze tweede pijler van de bankenunie in werking.

Per 1 januari 2015 is één 'rulebook' voor de crisisafwikkeling van banken en grote beleggingsondernemingen in de EU-lidstaten in werking getreden. Hiermee wordt niet alleen een harmonisering van de afwikkeling bewerkstelligd, maar ook zullen aandeelhouders en schuldeisers van de banken via een bail-in meebetalen aan de kosten.

Depositogarantiestelsel

Een depositogarantiestelsel houdt in dat de overheid garant staat voor spaartegoeden tot een bepaald maximum, als een bank failliet gaat. Sinds eind 2010 is het dekkingsniveau voor de gehele Europese Unie vastgesteld op 100.000 euro. Dat houdt in dat spaarders hun spaargeld tot 100.000 euro van de overheid terugkrijgen, als hun bank failliet gaat. Wie meer spaargeld heeft, krijgt dat dus niet allemaal terug. De depositogarantie is bedoeld om te voorkomen dat mensen massaal hun geld van de bank opnemen uit angst anders hun spaartegoeden te verliezen. Elk land moet die garantie zelf kunnen waarmaken.

Om het vastgelopen financiële verkeer tussen banken te stimuleren besloten de landen van de eurozone ook om garant te staan voor leningen tussen banken. Daarnaast wilden zij 'gezonde' banken desgewenst financieel ondersteunen met leningen, om de Europese burger zo meer vertrouwen in de economie te geven.

Jonathan Hill (eurocommissaris voor Financiële stabiliteit) presenteerde eind november 2015 een voorstel voor een Europees verzekeringsstelsel voor spaartegoeden. Dit stelsel zou in drie fasen moeten worden opgebouwd. De eerste fase beperkt zich tot een herverzekering (een vangnet als nationale lidstaten tekortschieten). In de tweede fase wordt dit vangnet stapsgewijs verder aangevuld, waardoor het een steeds groter deel van de spaargarantie op zich neemt als een bank failliet gaat. Pas in de derde fase, rond 2024, is er volgens de Commissie echt sprake van een Europese spaargarantie. Hill benadrukt dat de kosten van de nieuwe Europese spaargarantie voor banken niet stijgen.

De Europese Commissie heeft in 2017 voorgesteld deelname aan het gezamenlijke depositogarantiestelsel af te laten hangen van de risicobestendigheid van een bank. Daarnaast wil de Commissie het stelsel in twee fasen invoeren: eerst is er de herverzekeringsfase, dan volgt de medeverzekeringsfase.

Tijdens de eerste fase verschaft het stelsel liquiditeitsdekking aan nationale depositogarantiestelsels, zodat er bij een bankcrisis volledig uitbetaald kan worden. Nationale depositogarantiestelsels moeten deze steun terugbetalen. Indien er verliezen zijn worden deze dus nationaal gedekt. De overgang naar tweede fase, de medeverzekeringsfase, hangt samen met het terugdringen van risico's. Wanneer de overgang heeft plaatsgevonden, kan het gezamenlijke depositogarantiestelsel ook verliezen gaan dekken.

Nederland en de bankenunie

Net als andere noordelijke EU-landen stond Nederland ietwat huiverig tegenover de invoering van een Europees depositogarantiestelsel en een steunfonds voor Europese banken, aangezien de Nederlandse banken redelijk stabiel zijn. Wel moesten onder meer de ING, ABN Amro en SNS Reaal met belastinggeld gered worden. De Nederlandse banken ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Reaal hebben een balanstotaal van meer dan 30 miljard. Hiermee vallen ze onder het Europese toezicht.

Het Nederlandse kabinet-Rutte II was positief over de oprichting van de Europese bankenunie. Het kabinet vond wel dat er ook andere maatregelen moesten komen om de banken gezond te houden. Sinds 2016 heeft Nederland zich daarom ingespannen voor hardere kapitaaleisen voor banken. In mei 2018 is daarover een akkoord met de ministers van Financiën van andere EU-lidstaten bereikt. In het pakket maatregelen worden banken onder andere verplicht voor elke lening die ze verstrekken minstens 3 procent aan eigen vermogen aan te houden.

2.

Besluitvorming

In juni 2013 is de Raad ECOFIN het erover eens geworden dat banken eerst zichzelf moeten proberen te redden voordat de belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgt. De ministers van Financiën hebben afgesproken dat eerst bij de aandeelhouders en obligatiehouders wordt aangeklopt als een bank dreigt om te vallen. Zodra een noodlijdende bank alsnog om staatssteun vraagt, dient die bank eerst een degelijk steunplan voor te leggen, waarin de bank ook de herkapitalisatie en aanleg van nieuwe buffers moet behandelen. Deze nieuwe regels zijn op 1 augustus 2013 in werking getreden.

Op de ECOFIN van 18 december 2013 zijn de ministers het eens geworden over de laatste bouwsteen van de bankenunie. Dit is een compromisbesluit over het depositogarantiestelsel. Het besluit is een harmonisatie van de stelsels van de lidstaten, dat tegoeden tot een bedrag van 100.000 euro verzekerd zijn.

Ondanks uiteenlopende standpunten werd er in maart 2014 een akkoord gesloten tussen het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie. In april 2014 ging ook het Europees Parlement akkoord. Op 21 mei 2014 hebben 26 lidstaten (Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen niet mee) de intergouvernementele overeenkomst over het resolutiefonds ondertekend.

Met de goedkeuring door de Eerste Kamer op 8 september 2015 is het verdrag voor de bankenunie door Nederland geratificeerd.

Meer informatie

Andere websites

Delen

Terug naar boven