r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Barroso: samen met regio's crisis overwinnen door solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef

Met dank overgenomen van Comité van de Regio's (CvdR), gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2012.

"Bij de uitvoering van EU-beleid moet hoe dan ook respect worden getoond voor de rol van regionale en lokale overheden". Met deze woorden reageerde Commissievoorzitter Barroso op vragen die leden van het Comité van de Regio's tijdens hun zitting hadden gesteld over de wijze waarop regio's en steden bij EU-initiatieven voor groei en banen worden betrokken. Het ging daarbij vooral om de herprogrammering van de structuurfondsen en maatregelen voor het mkb en om jongeren aan banen te helpen.

Het Comité van de Regio's staat volledig achter het voorstel van de Commissie om alle onbenut gebleven middelen met name voor deze twee prioriteiten in te zetten. Wél wijzen voorzitster Bresso en eerste vicevoorzitter Valcarcel Siso op het voor steeds meer regio's zorgwekkende verschijnsel dat nationale overheden alléén over de hertoewijzing van middelen beslissen.

Bij deze belangrijke kwestie wordt stilgestaan in de resolutie die het Comité van de Regio's over het nieuwe begrotingspact heeft aangenomen. Daarover zei Barroso dat "nationale overheden op maat gesneden oplossingen moeten vinden", maar dat dit moet gebeuren in coördinatie met regionale en lokale overheden, omdat relevante specifieke behoeften ook in aanmerking moeten worden genomen.

Het Comité van de Regio's betreurt in deze resolutie dat een en ander is overeengekomen door regeringen. Alle betrokken partijen zouden er dan ook op moeten toezien dat regio's de kans krijgen om als volwaardige partners mee te werken aan de overwinning van de crisis en aan alle pogingen die worden ondernomen om te zorgen voor een betere coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie.

Daarom moet er in het Verdrag erkenning komen voor de ruime wettelijke bevoegdheden van regionale en lokale overheden op gebieden als overheidsfinanciën en economisch bestuur. Daarbij moet ervoor worden gewaakt dat nieuwe maatregelen altijd worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met regionale en lokale overheden.

Tijdens de discussie benadrukte voorzitster Bresso dat er te weinig middelen beschikbaar worden gesteld om de crisis te overwinnen en de Europa 2020-strategie onverkort ten uitvoer te leggen. "De herprogrammering van middelen van de structuurfondsen levert op de korte termijn maar weinig op. Dus waarom zouden daar niet ook de middelen van het GLB bij kunnen worden inbegrepen, met een prioriteit voor jonge landbouwers en kleine bedrijven op het platteland?" Vooruitkijkend naar de nieuwe programmeringsperiode zijn zowel Barroso als Bresso ervan overtuigd dat overheidsinvesteringen in EU-verband moeten worden gestimuleerd met behulp van nieuwe financiële instrumenten. In antwoord op vragen van de vertegenwoordigers van alle fracties van het Comité van de Regio's herinnerde Barroso aan zijn voorstel om voor de financiering van de groei op het gebied van vervoer, energie en digitalisering projectobligaties en proefprojectobligaties in te voeren, omdat er in de meeste lidstaten geen begrotingsruimte over is. "Ik zal er tijdens de Europese Raad van 1 maart a.s. bij de lidstaten op aandringen om zich hierop al zoveel mogelijk voor te bereiden", zo beloofde hij.

De toch al hechte samenwerking tussen de Commissie en het Comité van de Regio's is opnieuw kracht bijgezet door de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobiel: + 32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Delen

Terug naar boven