r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: naast begrotingscontrole ook maatregelen voor groei en werkgelegenheid nodig

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 februari 2012, 13:59.

Verdergaande economische beleidscoördinatie vereist van lidstaten dat ze structurele hervormingsaanbevelingen uitvoeren en transparantie verbeteren, zo luidt de reactie van het Parlement op de jaarlijkse groeianalyse en werkgelegenheidrichtsnoeren van de Commissie. De resoluties die het EP woensdag heeft aangenomen, roepen ook tot meer inspanning voor groei, werkgelegenheid en armoedevermindering.

Voor de stemming zei Jean-Paul GAUZÈS (EPP, FR), rapporteur voor de jaarlijkse groeianalyse, "We willen dat lidstaten de structurele hervormingen waar ze zelf mee hebben ingestemd, doorvoeren. Het hervormingsbeleid mag geen dode letter worden".

Marije CORNELISSEN (GREENS/EFA, NL), rapporteur over werkgelegenheid en sociale aspecten in de groeianalyse 2012, zei: "We moeten zorgen voor meer samenhang tussen begrotingsbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Er is een manier om beide aan te pakken, namelijk door beter economisch bestuur".

Pervenche BERES (S&D, FR), rapporteur voor de werkgelegenheidrichtsnoeren zei, "Het Parlement wil een evenwicht vinden tussen de doelstellingen van de EU 2020-strategie en het Stabiliteit- en Groeipact. Lidstaten leggen op het moment te veel de nadruk op het Stabiliteit- en Groeipact, ten koste van groei en investeringen.

Bezuinigingen alleen herstellen de economieën of het vertrouwen niet

Begrotings-, groei- en werkgelegenheidsmaatregelen moeten samen worden genomen, stellen alle resoluties. De resolutie over de jaarlijkse groeianalyse stelt bijvoorbeeld dat in de routekaart van de Commissie "voorbij wordt gegaan aan de noodzaak van spoedeisend optreden ter ondersteuning van kortetermijnactiviteit en -werkgelegenheid".

De noodzaak om vertrouwen op te bouwen tussen investeerders, consumenten en burgers wordt ook benadrukt in de resoluties, die stellen dat de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie dit te weinig naar voren brengt. De resolutie over de jaarlijkse groeianalyse benadrukt dat de democratische legitimatie en het nationaal zeggenschap moeten worden vergroot om het tempo van de economische hervormingen op te voeren. De resolutie vraagt de Commissie om duidelijkheid te scheppen over wat lidstaten wel en niet doen om de hervormingsaanbevelingen die zij ontvangen hebben toe te passen. De tekst onderstreept ook dat beperkte uitvoering van deze hervormingsaanbevelingen de groei zal afremmen.

Dezelfde resolutie stelt ook dat banken ertoe zouden moeten worden aangezet om meer aan de reële economie te lenen en roept op tot wetgevingsvoorstellen voor bankcrisisbeheer voor de zomer.

Werkgelegenheid en sociale aspecten

De resolutie over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse roept de Europese Raad op om ervoor te zorgen dat begrotingsconsolidatie de armoede niet in de hand werkt of de inspanningen om de werkloosheid, in het bijzonder jeugdwerkloosheid, aan te pakken niet in de weg staat.

EP-leden stellen voor, in samenwerking met de sociale partners een jeugdgarantie in te voeren, om het recht van elke jongere in de EU zeker te stellen om na maximaal vier maanden werkloosheid een baan, een stageplaats of een aanvullende opleiding aangeboden te krijgen.

Bovendien verzoeken ze de Europese Raad om een belasting op financiële transacties in te voeren.

EP-leden maken zich ten slotte zorgen over het feit dat de huidige nationale doelstellingen onvoldoende zijn om de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en armoedebestrijding te halen.

REF. : 20120215IPR38105


Terug naar boven