r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Antwoorden van ministerraad op vragen Europese Commissie over gezinsmigratie

Met dank overgenomen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gepubliceerd op vrijdag 27 januari 2012.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel ingestemd met de antwoorden op de vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging. Nederland pleit in de antwoorden voor de mogelijkheid voor lidstaten om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten voordat zij naar Nederland komen, zodat zij beter kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Dat is volgens het kabinet nodig en gerechtvaardigd omdat anders de samenleving uit elkaar groeit, burgers langs elkaar gaan leven en uiteindelijk mensen zich minder thuis voelen in Nederland.

Het kabinet zet in op de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers om de kansen te grijpen die de Nederlandse samenleving hen biedt. Om zeker te stellen dat zij deze verantwoordelijkheid ook kunnen dragen, wil het kabinet de mogelijkheid om strengere eisen te stellen. Hiermee moet ook worden voorkomen dat migranten vaker een beroep doen op sociale voorzieningen dan anderen, omdat zij niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het stellen van de eisen moet daarnaast voorkomen dat kinderen uit migrantengezinnen opgroeien in achterstandssituaties met alle gevolgen van dien.

Ook wil het kabinet voorkomen dat migrantenvrouwen in een ondergeschikte positie terechtkomen en slachtoffer worden van huiselijk geweld. Dit kan worden bereikt door daders van huiselijk geweld te verbieden om steeds opnieuw een bruid uit het land van herkomst te halen.

In een begeleidend schrijven gaat minister Leers in op de voortgang van zijn Europese inzet. Hij bezocht diverse lidstaten en sprak vele van zijn collega’s om draagvlak te verwerven voor de Nederlandse voorstellen op het gebied van asiel, migratie en integratie. Tijdens deze gesprekken was veel herkenning van de door Nederland benoemde problemen, zoals de concentratie van migranten in de grote steden. De Nederlandse open wijze van communiceren hierover wordt door veel lidstaten als constructief ervaren en deze vorm van actieve diplomatie richting de hoofdsteden en Brussel blijkt bovendien een effectief instrument voor een beter begrip van elkaars positie.

Afgelopen donderdag heeft minister Leers in Kopenhagen op een informele vergadering van de Europese ministers een presentatie gegeven over het Nederlandse standpunt. Lidstaten moeten voor 1 maart hun antwoorden op de vragen uit het Groenboek van de Europese Commissie over gezinshereniging insturen. De Tweede Kamer is tot die tijd in de gelegenheid om te debatteren over de antwoorden van Nederland.

Bij de Nederlandse inzet op het gebied van immigratie en asiel kan ook een belangrijk resultaat worden genoemd. Door een herziening in een EU-asielrichtlijn zijn lidstaten in de toekomst niet steeds verplicht om aan te tonen dat een asielzoeker elders in het land bescherming kan zoeken. Voortaan is het aan de asielzoeker om aan te tonen waarom dat niet kan. Dit is van belang voor landen waarin de veiligheidssituatie regionaal verschillend is. Dit is in lijn met wat hierover in het regeerakkoord werd afgesproken.


Terug naar boven