r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Degelijke statistieken van cruciaal belang voor besluitvorming'

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 21 december 2011.

Brussels, 21 December 2011 - "Degelijke statistieken zijn van cruciaal belang voor een op bewijs gestoelde besluitvorming en voor een goede tenuitvoerlegging van het EU-beleid. Bovendien helpen zij de burger om inzicht te krijgen in de EU en aan het democratische proces deel te nemen.", aldus Algirdas Šemeta, de EU-commissaris die bevoegd is voor Eurostat.

Om ervoor te zorgen dat in de komende jaren betrouwbare, vergelijkbare en kosteneffectieve statistieken beschikbaar zijn, heeft de Commissie vandaag een voorstel voor het Europees statistisch programma 2013-2017 (ESS) goedgekeurd. Het programma krijgt een begroting van 299,4 miljoen euro en heeft een looptijd van 5 jaar die begint op 1 januari 2013. Het ESS (Eurostat en de nationale bureaus voor de statistiek) zal het meerjarenprogramma ten uitvoer moeten leggen overeenkomstig de praktijkcode Europese Statistieken en de beginselen van onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht. De lidstaten zullen een groot aandeel van de begroting toegewezen krijgen om de uitvoering van het programma op nationaal niveau te ondersteunen.

Het ESS voor 2013-2017 heeft 3 overkoepelende doelstellingen:

  • levering van hoogwaardig statistisch materiaal om het EU-beleid beter te ontwerpen, te monitoren en te evalueren;
  • toepassing van efficiëntere methoden om Europese statistieken te produceren;
  • versterking van de leidende rol van het ESS op het gebied van officiële statistieken wereldwijd.

In het programma worden deze algemene doelstellingen opgesplitst in meer specifieke onderdelen, met daarin nadere informatie over de manier waarop deze doelstellingen moeten worden bereikt. Elk jaar zal een werkprogramma worden opgesteld met concrete acties om deze doelstellingen te halen. De informatiebehoeften moeten worden afgewogen tegen de beschikbare middelen en tegen de tijd en inspanning die zowel bedrijven als burgers in het beantwoorden van vragenlijsten en enquêtes moeten stoppen. Om hiermee rekening te houden, zijn in het ESS bepaalde gebieden als prioritair aangemerkt. Deze sluiten aan bij de bredere prioriteiten van de EU, zoals de Europa 2020-strategie, versterkte economische governance, de klimaatverandering, groei en sociale cohesie, het Europa van de burgers en de globalisering.

Het werk dat de komende jaren in het kader van het ESS zal worden geleverd, zal vooral ten dienste staan van de EU-beleidsvorming, maar de statistieken die op grond van het nieuwe programma worden opgesteld, zullen anderzijds ook op gelijke basis beschikbaar zijn voor andere beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en de Europese burgers.

Achtergrond

Het ESS is de afgelopen jaren met een aantal uitdagingen geconfronteerd. Tegenover een toename van de vraag naar degelijke, tijdige en steeds complexere statistieken staat een afname van de middelen om deze statistieken te produceren en te verspreiden. Het ESS moet steeds efficiënter en flexibeler te werk gaan om uit deze spagaat te geraken, wil het een bijdrage leveren tot een geslaagde ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid. Deze uitdagingen zijn behandeld in de mededeling van de Commissie over de productiemethode voor EU-statistieken en de ESS-strategie voor de tenuitvoerlegging ervan. Het ESS is met name toegespitst op de tenuitvoerlegging van de mededeling en de strategie.

Het ESS moet het huidige programma, dat in 2012 afloopt, opvolgen en gaat daarom al in 2013 van start. Volgens de huidige voorschriften mag het ESS niet langer lopen dan vijf jaar; vandaar dat het nieuwe programma in 2018 afloopt.

Volgende stappen

De ontwerpverordening ligt nu ter discussie bij de Raad en het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat zij uiterlijk eind 2012 wordt goedgekeurd, zodat het nieuwe programma op 1 januari 2013 van start kan gaan. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor de hele EU-begroting zullen parallel daaraan worden voortgezet (MEMO/11/468).

Meer informatie over het programma vindt u in MEMO/11/939

 

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Terug naar boven