r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Terugblik op plenaire sessie EP in Straatsburg

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 30 september 2011, 8:01.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso kondigde een voorstel aan voor een financiële transactiebelasting tijdens zijn Staat van de Unie toespraak in het Parlement. De leden stemden in met striktere begrotingscontrole voor de lidstaten. Daarnaast stond Palestina op de agenda en werden regels ter beperking van de export van producten die zowel civiel als militair in te zetten zijn, voorgesteld. Lees meer hierover en over andere onderwerpen die tijdens de plenaire vergadering werden behandeld.

Staat van de Unie

De invoering van een EU-brede belasting op financiële transacties was het zwaartepunt van de toespraak van Commissievoorzitter Barroso op woensdag. Barroso verdedigde de EU als de garantie voor vrede en stabiliteit in Europa. De meeste fracties ontvingen zijn voorstellen goed en veroordeelden de lidstaten die proberen om de crisis buiten de EU om te bestrijden...

Economisch bestuur

Barroso's toespraak werd gevolgd door de goedkeuring van het wetgevende 'sixpack' over sterker begrotingstoezicht wat de leden van de eurozone moet beperken in de mogelijkheden om de regels voor de openbare financiën te negeren.

Betrekkingen EU-Palestina

De leden bespraken de situatie in het Midden-Oosten nadat de Palestijnse Autoriteit om VN-lidmaatschap had gevraagd en daarmee om erkenning van een Palestijnse staat. Sommige Europarlementariërs uitten hun steun, anderen benadrukten de wens van Israël voor veiligheid en de meest sprekers riepen op tot hervatting van de vredesonderhandelingen. Eerder hadden de leden al een deal goedgekeurd die de Palestijnse uitvoer van landbouw- en visserijproducten naar de EU moet vergroten.

Verkeersveiligheid

Meer dan 35.000 mensen kwamen in 2009 bij verkeersongevallen in de EU om het leven. Alcoholsloten op personenauto's en een EU-brede maximumsnelheid van 30 km per uur in woonwijken, zijn enkel van de 103 voorgestelde maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 te halveren.

Producten voor tweeërlei gebruik

Het parlement herzag de EU-regels voor de uitvoer van producten met zowel civiele als militaire toepassingen, zoals chemicaliën, telecommunicatieapparatuur en software. Daarnaast gaven de leden goedkeuring aan de maatregel om geen algemene uitvoervergunning af te geven voor technologieën die gebruikt kunnen worden om mensenrechten te schenden.

Minder voedselhulp van de EU

De voedselhulp voor meer dan 13 miljoen arme Europeanen is in de problemen gekomen nadat het Europese Hof van Justitie de huidige werkwijze als onwettig bestempelde. Vervolgens heeft de Commissie deze uitgaven drastisch omlaag moeten brengen. De leden riepen de Raad en de Commissie op om dit aan te pakken.

Einde discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit

Homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit worden door sommigen nog steeds gezien als een psychische aandoening. In een resolutie doen de leden een oproep tot een einde aan discriminatie en geweld waar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders slachtoffer van kunnen worden.

Spanningen tussen Cyprus en Turkije betreffende gas- en olie-exploratie

De leden uitten hun zorg over de toenemende spanningen tussen Turkije en de Republiek Cyprus in het geschil over de olie- en gas exploratie. Zij veroordeelden de Turkse bedreigingen en wezen er op dat elke bedreiging aan het adres van een lidstaat, een bedreiging aan het adres van de gehele EU is.

Het blootleggen van body scanners

Donderdag ontstond er een levendige gedachtewisseling over de technische parameters van toekomstige bodyscanners op luchthavens. De leden zijn bang dat deze te veel zullen onthullen.

Rio +20 top

De leden stemden over een ontwerpresolutie voor het opstellen van een gemeenschappelijk EU-standpunt in aanloop naar de VN-top in juli 2012 over duurzaamheid. De Europarlementsleden vragen de EU om een sterke en uniforme aanpak.


Terug naar boven