r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Beroep wegens nalaten

Het beroep wegens nalaten is één van de soorten zaken die door het Hof van Justitie worden behandeld; deze wordt gebruikt wanneer één van de instellingen van de Europese Unie nalaat om actie te ondernemen terwijl dit volgens de Europese verdragen wel zou moeten.

Alle natuurlijke en rechtspersonen - dus burgers, bedrijven, organisaties, lidstaten en instellingen van de EU - kunnen een beroep wegens nalaten indienen bij het Hof. Lidstaten en instellingen van de EU kunnen dit in alle gevallen doen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen dit alleen doen als het nalaten een besluit te nemen hen direct raakt.

In het kort verloopt het beroep wegens nalaten als volgt. Een lidstaat of instelling van EU of een andere rechtspersoon stelt vast dat één van de instellingen van de EU geen besluit neemt waar dat wel zou moeten, en verzoekt deze om alsnog een besluit te nemen. Gebeurt dat niet binnen twee maanden, dan volgt eventueel de gang naar het Hof. Daar wordt de zaak behandeld door het Hof van Justitie of door het Gerecht. Na een schriftelijke behandeling stelt een rechter-rapporteur een rapport op en volgt de mondelinge behandeling. Het Hof doet daarna uitspraak. Is de klacht gegrond moet de EU-instelling in kwestie alsnog snel een besluit nemen.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Reikwijdte en belang

De instellingen van de Europese Unie en de lidstaten moeten hun verplichtingen nakomen. Slechts een klein deel van alle zaken die bij het Hof spelen, betreft zaken waar er sprake is van nalatigheid. En de meeste gevallen van nalatigheid betreffen besluiten die een beperkte reikwijdte hebben. Meestal schort er iets aan de manier waarop lidstaten Europese regelgeving hebben toegepast. In dat soort gevallen wordt er gebruikt gemaakt van het beroep wegens niet-nakoming.

Het belang van de zaak hangt af van het onderwerp en van welke instelling mogelijk nalatig zou zijn. Zo worden zaken waar de Raad beschuldigd wordt van nalatigheid doorgaans door het Hof behandeld, dat meer aanzien heeft dan het Gerecht. En het nalaten een subsidiebesluit te nemen over een kleine som geld voor één organisatie is minder in het oog springend dan een zaak over handelsbeschermende maatregelen die voor de hele EU gelden.

2.

Voorwaarden voor behandeling

Alle instellingen van de Europese Unie en de lidstaten mogen een zaak wegens nalatigheid voor het Hof brengen. Voor alle overige natuurlijke en rechtspersonen - burgers, bedrijven en organisaties - geldt dat zij alleen een zaak bij het Hof mogen aanspannen als een instelling van de EU heeft nagelaten een besluit te nemen dat direct op hen van toepassing zou zijn. Voor de laatste groep geldt ook dat het niet geven van een advies of aanbeveling geen grond is om naar het Hof te kunnen stappen.

3.

Meer informatie

Terug naar boven