r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nationale parlementen nemen de uitdaging aan voor politieke dialoog met Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 10 juni 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie - Persbericht

Brussel, 10 juni 2011 - De politieke dialoog van de Europese Commissie met de nationale parlementen kende in 2010 nieuwe hoogtepunten. Na de start van dit politieke initiatief door voorzitter Barroso in 2006 hebben de nationale parlementen vandaag belangrijke nieuwe Europese beleidsverantwoordelijkheden in het kader van het Verdrag van Lissabon.

Zoals blijkt uit het jaarverslag van de Commissie over de betrekkingen met de nationale parlementen, dat vandaag werd aangenomen, maken de nationale parlementen van deze kans gebruik om zich nauwer en constructiever dan ooit bezig te houden met Europese aangelegenheden.

Maros Šefcovic, vicevoorzitter voor interinstitutionele betrekkingen en administratie legt uit: "Het aantal adviezen dat door de nationale parlementen naar de Europese Commissie is gezonden, is sinds de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag sterk toegenomen en wij zijn over deze duidelijke en zeer positieve trend erg verheugd.

De nationale parlementen wensen duidelijk meer betrokken te worden bij de Europese besluitvorming en in een veel vroeger stadium dan voorheen. De Commissie verbindt zich ertoe de politieke dialoog met de nationale parlementen te verbreden en de contacten en uitwisselingen met alle 40 parlementaire kamers in de 27 lidstaten verder op te drijven."

Het verslag dat vandaag werd aangenomen, illustreert hoe de politieke dialoog die aan de basis ligt van de betrekkingen van de Commissie met de nationale parlementen, in 2010 werd verbreed en verdiept. De nationale parlementen dienden in 2010 387 adviezen in over een breed spectrum van thema's. Dat is een stijging met bijna 60%.

Als onderdeel van deze politieke dialoog kregen de nationale parlementen met de volledige invoering van de subsidiariteitscontroleregeling in 2010 een belangrijke rol toebedeeld om de naleving van dit fundamentele beginsel na te gaan. Het grootste aantal adviezen aan de Commissie inzake een mogelijke inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel betrof de richtlijn over seizoenarbeiders (8 stemmen) en, meer recent, het voorstel in verband met de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (13 stemmen). Hoewel de Commissie de nodige aandacht schenkt aan al deze adviezen, blijft hun aantal beneden de drempel die de Commissie ertoe zou verplichten haar voorstel te herzien (18 stemmen)1.

Het verslag van de Commissie over subsidiariteit en evenredigheid, dat ook vandaag werd aangenomen, beschrijft in detail hoe de Commissie deze fundamentele beginselen bij haar werkzaamheden in praktijk brengt. Samen getuigen beide verslagen van het vaste engagement van de Commissie tot beleidsvorming van hoge kwaliteit en tot het instandhouden van een reële Europese politieke dialoog.

Link naar het verslag:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_nl.htm

 

Contact :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Elk nationaal parlement beschikt over twee stemmen verdeeld naargelang van het nationale parlementaire stelsel. In het geval van een tweekamerstelsel heeft elk van beide kamers één stem. Een ontwerp-wetgevingsbesluit moet worden herzien indien de met redenen omklede adviezen van de nationale parlementen ten minste één derde (18 stemmen) van alle toegewezen stemmen (54 stemmen) bedragen. Deze drempel bedraagt één vierde (14 stemmen) indien het een ontwerp-wetgevingsbesluit betreft dat is ingediend op basis van artikel 76 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven