r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie wil met vernieuwde dienstenrichtlijn meer belemmeringen interne markt slechten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 27 januari 2011.

Terwijl diensten momenteel twee derde van het bbp en de werkgelegenheid van de EU vertegenwoordigen, nemen zij maar een vijfde van de totale intra-EU-handel voor hun rekening. Momenteel doet maar zo'n 8% van de Europese kleine en middelgrote ondernemingen zaken in andere lidstaten. Dit gebrek aan dynamiek belemmert niet alleen de keus voor de consumenten, maar belet ook dat kleine en innovatieve ondernemingen groeien, hun activiteiten ontwikkelen en competitiever worden. Om dit potentieel van de eengemaakte dienstenmarkt tegen 2012 te ontsluiten, heeft de Europese Commissie vandaag een pakket gerichte acties aangenomen voor het aanpakken van de overblijvende problemen. De dienstenrichtlijn mikt meer bepaald op de opheffing van onnodige en zware belemmeringen voor de dienstenhandel in de eengemaakte markt. Eén jaar na de deadline voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn hebben de Commissie en de lidstaten een beoordeling afgerond over hoe de richtlijn op het terrein ten uitvoer is gelegd. De conclusie van deze zogenaamde "wederzijdse evaluatie" is dat tot nu toe weliswaar veel is bereikt, maar dat de eengemaakte dienstenmarkt haar volle potentieel nog niet waarmaakt.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten: "In deze crisistijden moeten wij het verdere potentieel voor groei dat op een geïntegreerde eengemaakte dienstenmarkt bestaat, ontsluiten. Dit zal de ondernemingen helpen te groeien, te innoveren en meer banen te creëren. Het zal ook zorgen voor betere en competitievere diensten voor de Europese consumenten en ondernemingen.

Gerichte acties om de EU-dienstenmarkten te versterken

De dienstenrichtlijn was een grote stap vooruit, maar er is nog veel te doen om de EU-dienstenmarkten beter te doen werken. Volgens de op 27 oktober 2010 aangenomen mededeling "Naar een Single Market Act - (IP/10/1390) - Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" worden de voordelen van een beter werkende eengemaakte dienstenmarkt geraamd op jaarwinsten van 60 à 140 miljard euro, een groei van het bbp tussen 0,6 en 1,5%. Terwijl diensten momenteel twee derde van het bbp en de werkgelegenheid van de EU vertegenwoordigen, nemen zij maar een vijfde van de totale intra-EU-handel voor hun rekening. Momenteel doet maar zo'n 8% van de Europese kleine en grote ondernemingen zaken in andere lidstaten. Dit gebrek aan dynamiek belemmert niet alleen de keus voor de consumenten, maar belet ook dat kleine en innovatieve ondernemingen hun activiteiten ontwikkelen en verder groeien.

Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie de volgende acties geschetst:

  • Ervoor zorgen dat de eengemaakte markt op het terrein werkt: in 2011 en 2012 zal de Commissie een "prestatietest" van de eengemaakte dienstenmarkt uitvoeren vanuit het perspectief van de gebruiker, bijvoorbeeld een Zweedse architect die in Italië een huis wil ontwerpen of een Finse ingezetene die de diensten van een Tsjechische accountant gebruikt. Bij de "prestatietest" wordt rekening gehouden met alle andere EU-regels die van toepassing zijn op diensten buiten de dienstenrichtlijn en moet worden beoordeeld hoe deze verschillende EU-regels op elkaar inwerken. Doel is na te gaan of bepaalde praktische problemen een belemmering vormen voor de interne markt voor diensten en hoe de wisselwerking tussen de verschillende regels onbedoelde effecten kan hebben. De Commissie heeft al vastgesteld dat over verdere maatregelen moet worden nagedacht in verband met de beperkingen die in sommige landen aan bepaalde dienstverleners worden opgelegd, bijvoorbeeld wat betreft de rechtsvorm die zij mogen aannemen (bijvoorbeeld het verbod voor verleners van ambachtsdiensten zoals timmerlieden om een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen) of wat betreft de personen die kapitaal in hun onderneming mogen bezitten (bijvoorbeeld het voorschrift dat alleen gekwalificeerde belastingadviseurs kapitaal mogen bezitten in een onderneming die belastingadviesdiensten verleent).
  • Opheffen van belemmeringen voor grensoverschrijdende diensten: Bij de "wederzijdse evaluatie" is vooral gebleken dat er moeilijkheden zijn bij de grensoverschrijdende verlening van diensten door een dienstverlener die niet permanent in het land is gevestigd waar hij de diensten verleent. De Commissie zal nu van dichtbij de effecten van de dienstenrichtlijn in dat verband volgen. Een eerste voortgangsverslag wordt eind 2011 gepubliceerd en daarna jaarlijks. Ook moet voorkomen worden dat in de wetgeving van lidstaten nieuwe regelgevingsbelemmeringen voor diensten komen. Dergelijke belemmeringen kunnen het gevolg zijn van het feit dat lidstaten hun vestigingseisen herzien; de Commissie zal de relevante ontwikkelingen van dichtbij volgen.
  • Zorgen voor een ambitieuze tenuitvoerlegging en grondige toepassing van de dienstenrichtlijn: De Commissie zal een bilaterale dialoog met een aantal lidstaten aangaan als er problemen met de tenuitvoerlegging van de richtlijn blijken te bestaan. Verder zal de Commissie in 2011 een eerste economische beoordeling uitvoeren van de effecten van de tenuitvoerlegging van de richtlijn en de impact ervan op de werking van de dienstenmarkten.

Achtergrond

De dienstenrichtlijn is EU-wetgeving die van kracht is geworden om onnodige en zware belemmeringen voor het verlenen van diensten in heel de EU op te heffen. Diensten vertegenwoordigen +/- 66% van het bbp van de EU. De dienstenrichtlijn is horizontale wetgeving die geldt voor een grote verscheidenheid van diensten die om en bij de 40% van het bbp en de werkgelegenheid van de EU uitmaken. De richtlijn verplichtte de lidstaten tegen eind 2009 hun administratieve procedures te vereenvoudigen en "éénloketten" op te zetten om de ondernemingen in staat te stellen het papierwerk gemakkelijker elektronisch te behandelen. Om een inventaris van de geboekte vooruitgang op te maken en de resterende hiaten te achterhalen, voorzag de richtlijn in een "wederzijdse evaluatie" die in 2010 plaatsvond. Dit was een innovatieve en op feiten gebaseerde "collegiale toetsing" waarbij de lidstaten en de Commissie samen de voornaamste resultaten van de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn nagingen.

Een dynamische EU-dienstensector is een sleutelprioriteit voor de Commissie. Diensten zijn de motor van de EU-economie en ongeveer negen op de tien banen worden in die sector gecreëerd. Zoals in het jaargroeioverzicht van de Commissie (zie IP/11/22) vastgesteld , zal de EU haar ambitieuze Europa 2020-streefcijfers voor duurzame en inclusieve groei maar halen als op de diensten- en productenmarkten prioriteit wordt gegeven aan urgente structurele hervormingen om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Zie ook MEMO/11/49.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven