r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie komt met strengere wetgeving op gebied van veiligheid Europese chemische bedrijven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 december 2010.

Het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie heeft betrekking op wetgeving om de voorschriften inzake de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij chemische stoffen betrokken zijn, te verscherpen. Als gevolg van de herziening van de Seveso-richtlijn zal de wetgeving worden aangepast in het licht van de gewijzigde EU-wetgeving voor chemische stoffen en zullen andere bepalingen worden verduidelijkt en bijgewerkt. Dit zal onder meer leiden tot striktere inspectienormen en tot een verbetering van de informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld wanneer zich een ongeval voordoet. De nieuwe richtlijn moet op 1 juni 2015 van toepassing worden.

Commissaris voor Milieu Janez Potocnik zei in dit verband het volgende: "De Seveso II-richtlijn heeft een essentiële bijdrage geleverd tot de vermindering van de waarschijnlijkheid van chemische ongevallen en tot een indijking van de gevolgen ervan. Dit neemt niet weg dat dergelijke ongevallen nog steeds kunnen gebeuren, vaak met verwoestende gevolgen. Op veiligheid kan niet worden afgedongen. Daarom stellen wij nieuwe regels voor om de wetgeving op dit gebied te versterken en de vereiste beschermingsniveaus te waarborgen."

Deze herziening drong zich op omdat inmiddels regels zijn vastgesteld om het EU-systeem voor de indeling en etikettering van stoffen in overeenstemming te brengen met het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties. Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat dezelfde gevaren over de hele wereld op dezelfde manier worden beschreven en geëtiketteerd.

Andere belangrijke wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op striktere bepalingen inzake de toegang van het publiek tot veiligheidsinformatie, participatie in de besluitvorming, toegang tot de rechtsgang en verbetering van de verzameling, het beheer, de terbeschikkingstelling en de uitwisseling van informatie. Krachtens het voorstel worden ook strengere normen voor de inspectie van installaties ingevoerd teneinde de doeltreffende toepassing en handhaving van veiligheidsvoorschriften te waarborgen.

De overige wijzigingen zijn technisch van aard en betreffen onder meer vereenvoudigingen die tot doel hebben onnodige administratieve vereisten terug te dringen. De herziening moet leiden tot de instandhouding en de verbetering van de huidige beschermingsniveaus zonder dat de kosten daardoor significant zouden toenemen.

De voorgestelde nieuwe richtlijn is het resultaat van een herzieningsproces waarin de belanghebbende partijen zijn geraadpleegd en verschillende studies inzake de doeltreffendheid van de bestaande voorschriften en de impact van alternatieven voor verbetering onder de loep zijn gelegd.

Achtergrond

De Seveso-richtlijnen I en II zijn er gekomen na een zwaar ongeval in een chemisch bedrijf in het Italiaanse Seveso in 1976. Deze wetgevingsvoorschriften gelden voor ca. 10 000 industriële vestigingen in de EU en moeten ongevallen waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn betrokken, voorkomen. Het controleniveau loopt op: voor grotere hoeveelheden chemische stoffen gelden striktere voorschriften. Krachtens de richtlijn moeten exploitanten van vestigingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, hun activiteiten aanmelden en een beleid ter voorkoming van grote ongevallen vaststellen. Exploitanten van vestigingen in het hoogste controleniveau moeten bovendien een veiligheidsverslag opstellen en over een veiligheidsbeheerssysteem en een intern noodplan beschikken. Voorts zijn er vereisten voor de openbare autoriteiten op het gebied van externe noodplannen, voorlichting van het publiek over veiligheidsmaatregelen voor vestigingen in het hoogste controleniveau, domino-effecten, ruimtelijke ordening, rapportage van ongevallen en inspecties.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven