r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-lidstaten keuren wet inzake recht op informatie in strafprocedures goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 3 december 2010.

Amper vier maanden nadat de Commissie hiertoe een voorstel indiende (zie IP/10/989), hebben de EU-lidstaten vandaag hun goedkeuring gehecht aan een ontwerp-wet die het recht van een verdachte op informatie in strafprocedures waarborgt. Verdachten van een strafbaar feit zullen op hun rechten moeten worden gewezen in een taal die zij verstaan.

De maatregel moet waarborgen dat EU-landen arrestanten of personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel loopt, via een schriftelijke verklaring wijzen op de grondrechten die zij in een strafprocedure genieten.

De Commissie heeft voor de lidstaten een model-verklaring opgesteld, die in 22 EU-talen zal worden vertaald. Nu zal het Europees Parlement over de maatregel moeten stemmen. Het recht op informatie in strafprocedures maakt, evenals het recht op tolk- en vertaaldiensten (zie: IP/10/1305 en MEMO/10/351), deel uit van een reeks maatregelen die voor een eerlijk proces moeten zorgen en die het vertrouwen in een echte Europese rechtsruimte krachtig moeten stimuleren.

"Het akkoord dat de ministers van Justitie van de Europese Unie vandaag hebben bereikt, zal ertoe bijdragen dat verdachten in alle EU-lidstaten hun recht op een eerlijk proces in strafzaken kunnen doen gelden," zei Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie.

"Het stemt mij bijzonder tevreden dat de regeringen van de EU-lidstaten zich zo snel voor dit belangrijke voorstel hebben uitgesproken. Ik ben ervan overtuigd dat het Europees Parlement deze maatregel niet minder doortastend zal behandelen, zodat de burgers er weldra de voordelen van zullen ondervinden. We brengen echt één Europese rechtsruimte tot stand, die het wederzijdse vertrouwen tussen burgers en justitiële autoriteiten in alle 27 lidstaten zal bevorderen. We zorgen ervoor dat in de hele EU minimumnormen voor procedurele rechten in acht worden genomen."

Deze nieuwe maatregel waarborgt dat politie en openbaar ministerie verdachten voortaan op hun rechten wijzen. Wordt iemand gearresteerd, dan zal hem deze informatie worden meegedeeld in de vorm van een schriftelijke verklaring in eenvoudige, alledaagse taal. Bij arrestatie moet de verdachte deze zogenoemde verklaring van rechten altijd worden voorgelegd, of hij er nu om vraagt of niet. Zo nodig ontvangt hij de informatie in vertaling.

De verklaring van rechten bevat praktische gegevens over het recht van de verdachte op:

  • een advocaat;
  • informatie over de tenlastelegging en, indien nodig, op toegang tot het procesdossier,
  • vertaal- en tolkdiensten, indien hij de procestaal niet verstaat,
  • spoedige voorgeleiding bij een rechter na aanhouding.

De verklaring van rechten moet gerechtelijke dwalingen helpen voorkomen en het aantal beroepszaken beperken. Onlangs gaven Britse rechtbanken uitvoering aan een Europees arrestatiebevel uit Portugal dat betrekking had op een Britse burger. Het bevel betrof een gevangenisstraf van twee jaar.

De uitvoering liet echter 14 maanden op zich wachten en vergde zes rechterlijke uitspraken. Het recht zou zijn beloop sneller en tegen minder kosten hebben gehad, als er aan het begin van de strafprocedure onmiddellijk informatie was verstrekt over de tenlastelegging. Bovendien zouden daarmee onnodige beroepsprocedures zijn voorkomen.

In de EU worden jaarlijks 8 miljoen strafprocedures gevoerd. Op dit moment is de kans dat een burger bij aanhouding en strafrechtelijke vervolging op zijn rechten wordt gewezen niet in de hele EU gelijk. Toch hebben alle 27 lidstaten het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ondertekend, waarin ook de rechten inzake een eerlijk proces zijn vervat. In bepaalde lidstaten worden verdachten alleen mondeling geïnformeerd over hun procedurele rechten, in andere lidstaten wordt de schriftelijke informatie alleen op verzoek verstrekt en is zij technisch en ingewikkeld geformuleerd.

Achtergrond

Krachtens het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking trad, kan de EU maatregelen treffen om de rechtspositie van haar burgers te versterken, overeenkomstig het EU-Handvest van de grondrechten. Daarbij gaat het met name om de rechten van individuen in strafprocedures.

Het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging zijn verankerd in de artikelen 47 en 48 van het EU-Handvest van de grondrechten en in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures is de tweede stap in een reeks maatregelen die tot gemeenschappelijke EU-normen in strafzaken moeten leiden.

De eerste maatregel, betreffende het recht van verdachten op tolk- en vertaaldiensten, is al goedgekeurd door de Raad (IP/10/1305). De tweede maatregel (de verklaring van rechten) werd in juli 2010 door de Commissie voorgesteld (IP/10/989) en is vandaag door de Raad van de Europese Unie goedgekeurd. De volgende maatregelen, die de Commissie voor 2011 heeft gepland, zijn richtlijnen betreffende het recht op toegang tot een advocaat en het recht op contact met familieleden, werkgevers en consulaire autoriteiten.

Meer informatie:

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Terug naar boven