r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belastingen: Commissie daagt Denemarken, Nederland en Spanje voor EU-Hof wegens exitheffingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 november 2010.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om Denemarken, Nederland en Spanje voor het EU-Hof van Justitie te dagen wegens hun bepalingen die een exitheffing opleggen aan vennootschappen die hun fiscaal inwonerschap in deze landen beëindigen. Volgens haar zijn deze bepalingen onverenigbaar met de vrijheid van vestiging die is gewaarborgd bij artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De Commissie had deze drie landen in maart 2010 al een met redenen omkleed advies toegezonden, dat de tweede stap in de inbreukprocedure vormt (IP/10/299). Omdat zij zich niet aan de EU-wetgeving hebben geconformeerd, heeft de Commissie vandaag besloten om de zaken voor het EU-Hof van Justitie te brengen.

Volgens de nationale wetgeving in Denemarken, Nederland en Spanje wordt een vennootschap belast over haar ongerealiseerde vermogenswinsten als zij haar woonplaats wijzigt, haar vaste inrichting verplaatst of activa overbrengt naar een andere lidstaat. Bij vergelijkbare binnenlandse verrichtingen worden ontstane maar nog niet gerealiseerde vermogenswinsten evenwel niet belast.

Dergelijke exitheffingen vormen volgens de Commissie een discriminerende maatregel ten nadele van vennootschappen die deze landen willen verlaten of activa naar het buitenland willen overbrengen. De regels in kwestie kunnen vennootschappen ervan weerhouden hun recht op vrijheid van vestiging uit te oefenen en vormen derhalve een beperking van de vrijheid van vestiging die is gewaarborgd bij artikel 49 VWEU.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cas es/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten: http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/10/605


Terug naar boven