r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Bankenautoriteit (EBA)

De Europese Bankenautoriteit (EBA) is belast met het toezicht op de banken in de Europese Unie. Zij is een van de financiële toezichthouders die in 2010 zijn ingesteld naar aanleiding van de economische crisis en de grote begrotingstekorten van een aantal EU-lidstaten. Op 20 november 2017 besloot de Raad Algemene Zaken dat het agentschap na de brexit in Parijs wordt gevestigd. De verhuizing was in juni 2019 voltooid.

1.

Oprichting

De EBA is opgericht in november 2010 en is per 1 januari 2011 operationeel. De voorzitter van de EBA is José Manuel Campa. De autoriteit is bevoegd om nationale instellingen besluiten op te leggen als zij niet voldoen aan haar aanbevelingen. Zij vervangt het Comité van Europese bankentoezichthouders (Committee of European Banking Supervisors - CEBS).

2.

Taken

De EBA heeft als hoofdtaak om met vaststelling van bindende technische normen en richtsnoeren bij te dragen aan totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees rulebook voor de bankensector. Met het gemeenschappelijke rulebook wordt gestreefd naar gemeenschappelijke, geharmoniseerde prudentiële regels voor financiële instellingen in de hele EU. Die moeten bijdragen aan gelijke voorwaarden en een goede bescherming van inleggers, investeerders en consumenten.

De EBA speelt voorts een belangrijke rol in de bevordering van gelijke toezichthoudende praktijken bij de geharmoniseerde regels over het op een correcte wijze bankieren (prudentieel toezicht).

Zij heeft daarnaast tot taak de risico's en kwetsbare aspecten van de Europese bankensector te beoordelen, vooral aan de hand van regelmatige risicobeoordelingsverslagen en pan-Europese stresstests.

EBA heeft ten slotte tot taak ontoereikende toepassing van de EU-wetgeving door nationale autoriteiten te onderzoeken, besluiten te nemen in noodsituaties, te bemiddelen wanneer de bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties geen overeenstemming bereiken, en te fungeren als onafhankelijk adviesorgaan voor het Europees Parlement, de Raad of de Commissie.

3.

Andere toezichthouders

De EBA maakt onderdeel uit van een nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de Europese Unie en is een van de vier instellingen die toezicht houden op de financiële markten van de Europese lidstaten. Tezamen worden de vier instellingen de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) genoemd. Zij dienen nauw samen te werken met de nationale toezichthouders van de lidstaten.

De oprichting van de financiële toezichthouders is een rechtstreeks gevolg van de mondiale financiële crisis, en maakt deel uit van een uitgebreid pakket aan maatregelen die zijn genomen in het kader van het zogenaamde 'Financial Supervisory Package'. De Europese Commissie wil het toezicht door overkoepelende Europese autoriteiten combineren met de expertise van alerte toezichthoudende instanties op lokaal niveau. Laatstgenoemde lokale instanties staan dichtbij de uitvoerende instellingen en zien er zo op toe dat deze binnen hun bevoegdheden opereren.

4.

Verhouding Europese Centrale Bank (SSM) - EBA

In de nasleep van de eurocrisis die in het verlengde van de financiële crisis woedde kwam er steeds meer aandacht voor de risico's die vanuit de bancaire sector konden overlopen naar de publieke sector. Vanaf 1 september 2014 houdt de Europese Centrale Bank (ECB) mede toezicht op systeembanken - banken die zo groot zijn dat ze een essentieel onderdeel vormen van het financiële systeem van één of meerdere lidstaten - van de eurozone en de andere landen die meedoen aan de bankenunie. Dit wordt uitgevoerd door een aparte sectie van de ECB, het Single Supervisory Mechanism (SSM). In april 2015 lanceerde het SSM zijn eerste onderzoek naar het handelen van de grootste Europese banken.

De taakstelling van de ECB op het terrein van bankentoezicht is veel nauwer gedefinieerd dan die van de EBA. De ECB kijkt vrijwel alleen naar de kapitaalpositie van de grootste banken.

De ECB en de EBA moeten stresstesten voor banken onderling afstemmen, en de EBA blijft het voortouw nemen in het ontwikkelen van één geharmoniseerd bindend kader voor financiële instellingen en één kader waarbinnen de toezichthouders op financiële instellingen opereren.

5.

Meer informatie

Terug naar boven