r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comité van de Regio's dringt er bij het Belgische voorzitterschap op aan regionale en lokale belangen en frontlijndiensten te verdedigen

Met dank overgenomen van Comité van de Regio's (CvdR), gepubliceerd op vrijdag 10 september 2010.
 

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/59

Brussel, 10 september 2010

Het CvdR waarschuwt dat de komende herziening van de EU-begroting niet mag leiden tot minder middelen voor lokale en regionale overheden om te investeren in duurzame, groene en maatschappelijk rechtvaardige groei.

Tijdens de bureauvergadering van het CvdR te Antwerpen, waarbij de komende herziening van de EU-begroting op de agenda stond, heeft CvdR-voorzitster Mercedes Bresso ervoor gewaarschuwd dat de knieval van de lidstaten voor de economische recessie geen gevolgen mag hebben voor frontlijndiensten, die meestal op lokaal of regionaal niveau worden geleverd.

"In deze barre economische tijden ligt het voor de hand dat regeringen van EU-lidstaten zullen trachten de openbare uitgaven te beperken wanneer zij de EU-begroting herzien. De vraag is echter waar besnoeid moet worden. Voor centrale beleidsgebieden als sociale integratie, duurzaam energieverbruik of het Europa 2020-programma zijn aanzienlijke middelen vereist. Iedereen weet dat Europees beleid alleen effect sorteert als lokale en regionale overheden het voortouw nemen en concrete resultaten neerzetten. Europa moet niet alleen de financiering garanderen maar ook zijn capaciteit opvoeren om zijn beleid op lokaal niveau ten uitvoer te leggen. De Europese structuurfondsen moeten absoluut buiten schot blijven en het CvdR hoopt dat België dit standpunt ook tijdens zijn hele voorzitterschap zal blijven verdedigen."

Voorzitster Bresso verheugt zich erover dat Commissievoorzitter José Manuel Barroso is ingegaan op een van de belangrijkste verzoeken van het CvdR m.b.t. de EU-begroting. Voorzitter Barroso heeft in zijn recente 'state of the union' immers verwezen naar een uitbreiding van de EU-begroting tot een periode van 10 jaar in plaats van de huidige zeven jaar, met een tussentijdse herziening na vijf jaar. Het Comité dringt reeds geruime tijd aan op een dergelijke regeling, die de Europese instellingen meer flexibiliteit moet bieden bij de vaststelling van de EU-begroting en de beleidsprioriteiten. In dit verband is mevrouw Bresso ook van mening dat moet worden overwogen euro-obligaties uit te geven om strategische projecten op lange termijn te financieren.

Volgens Kris Peeters, Vlaams minister-president, die de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap tijdens de bureauvergadering is komen uiteenzetten, "is het duidelijk dat het Comité van de Regio's van belang is voor Vlaanderen, a fortiori omdat het met het Lissabonverdrag nog extra bevoegdheden heeft gekregen. Deze aandacht voor het CvdR past in het kader van ruimere prioriteiten van Vlaanderen die o.m. gericht zijn op de europeanisering en internationalisering van de regio en haar zes miljoen inwoners. Aan de hand van de Europa 2020-strategie wil de Vlaamse overheid, aansluitend bij het eigen "Vlaanderen in actie"-plan, tegen 2020 van Vlaanderen een van de vijf meest geavanceerde regio's van Europa maken."

De 60 leden van het CvdR-bureau, het uitvoerend besluitvormingsorgaan, maakten van deze vergadering te Antwerpen ook gebruik om verschillende projecten m.b.t. duurzame energie in het havengebied te bezoeken, ter voorbereiding van een discussie over de toekomstige EU-energiestrategie met de Vlaamse minister van milieu, Joke Schauvliege.

Hier vindt u de opname van onze persconferentie (originele versie)

Nota voor uitgevers:

De huidige EU-steunprogramma's voor Vlaanderen en de overige regio's van België kunnen samen met een voorbeeld van goed gebruik van Europees geld te Antwerpen worden gevonden op de Inforegio-website van de Europese Commissie.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Chris Jones

Tel. +32 (0) 2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor vorige persberichten van het CvdR hier


Terug naar boven