r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Barroso wil nieuwe weg inslaan met externe betrekkingen EU

dinsdag 7 september 2010, 13:13

Passage uit brief voorzitter Barroso aan Europees Parlement ter gelegenheid van de Staat van de Europese Unie 2010:

Een nieuwe koers inzake buitenlandse betrekkingen

'De nieuwe structuren van de EU op het gebied van buitenlands beleid, die door het Verdrag van Lissabon in het leven zijn geroepen, zullen weldra ten volle operationeel zijn. De Commissie zal de nieuwe Europese dienst voor extern optreden, waarmee wij zeer nauw zullen samenwerken, blijven steunen.

Nu de noodzakelijke structuren er zijn, hebben wij de gelegenheid om een breed en samenhangend beleid op te zetten met betrekking tot de grote externe uitdagingen van het ogenblik, waarbij wij onze inspanningen concentreren op strategische partners en aantonen dat de EU, als een sterke en betrouwbare partner, in staat is met één stem te spreken. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zal de Commissie haar visie presenteren met betrekking tot de wijze waarop de EU maximaal een rol kan spelen in de wereld.

Een essentieel aspect van deze aanpak is dat wij onze waarden en onze belangen op gecoördineerde wijze verdedigen via alle beschikbare instrumenten van het externe EU-beleid. Voor de Commissie moet dit ook een doeltreffend ontwikkelingsbeleid omvatten, waarbij prioritair is dat de hulp ten goede komt aan behoeftige bevolkingsgroepen. Hulp aan de slachtoffers van humanitaire rampen blijft een centrale bouwsteen van de betrokkenheid van de EU op de wereld; voorstellen die ervoor zorgen dat de EU snel en doeltreffend kan reageren op humanitaire crisissen, moeten zo snel mogelijk worden ingediend.

Om ervoor te zorgen dat de voordelen van vrije handel een ieder ten goede komen, zal de nieuwe strategie die dit najaar wordt uitgetekend voor de handelspolitiek gericht zijn op een verdere openstelling van de internationale economie, zowel op multilateraal als op bilateraal niveau. Met onze nieuwe internationale investeringsstrategie maakt de Commissie voor het eerst gebruik van haar nieuwe exclusieve bevoegdheid inzake buitenlandse directe investeringen en stippelt zij de strategische krachtlijnen van het EU-investeringsbeleid uit, zonder in het minst afbreuk te doen aan de rechtszekerheid voor beleggers, dank zij een aantal overgangsregelingen. Wij verheugen ons op de komende samenwerking met het Parlement en de Raad om deze strategie nader uit te werken met concrete initiatieven.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

  • Een grote herziening van het ontwikkelingsbeleid van de EU en de Europese consensus inzake ontwikkeling, waarbij de evaluatie van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling op de bijeenkomst op hoog niveau in New York het uitgangspunt vormt
  • Een aanpassing van de regeling inzake handelspreferenties voor ontwikkelingslanden, met ingang van eind 2014
  • Een grondige hervorming van de instrumenten voor humanitaire hulp
  • Verdere versterking van onze responscapaciteit bij crisissituaties door middel van voorstellen voor het bundelen van de capaciteit en logistieke middelen van de lidstaten
  • Verdere stappen in het proces van uitbreiding van de Unie op basis van een door de cie in november 2010 te presenteren aanpak
  • Een herziening van het nabuurschapsbeleid.'

De tekst van de volledige brief vindt u hier.

Delen

Terug naar boven