r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Besluit 2010/411 - 2010/411/: Besluit van de Raad van 28 juni 2010 houdende ondertekening van de Overeenkomst met de VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

1.

Stand van zaken

Het besluit is op 27 juli 2010 gepubliceerd en is op 28 juni 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2010/411/: Besluit van de Raad van 28 juni 2010 houdende ondertekening namens de Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

officiële Engelstalige titel

2010/411/: Council Decision of 28 June 2010 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of financial messaging data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2010/411
Origineel voorstel COM(2010)317 NLEN
Celex-nummer 32010D0411

3.

Key dates

Document 28-06-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 27-07-2010; OJ L 195, 27.7.2010,Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011
Inwerkingtreding 28-06-2010; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

27.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 juni 2010

houdende ondertekening namens de Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

(2010/411/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 88, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij besluit van 11 mei 2010 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Europese Unie onderhandelingen te openen tussen de Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het ter beschikking stellen van gegevens betreffende het betalingsverkeer aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering. De onderhandelingen werden succesvol afgesloten met de parafering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (hierna „de overeenkomst” genoemd).

 

(2)

De overeenkomst moet onder voorbehoud van haar sluiting op een later tijdstip worden ondertekend.

 

(3)

De overeenkomst eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd, inzonderheid het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, conform artikel 7 van het Handvest, het recht op de bescherming van persoonsgegevens, conform artikel 8 van het Handvest, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, conform artikel 47 van het Handvest. De overeenkomst dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

 

Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven