r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 augustus 2013.

Oprichting van Europese monetaire noodfondsen

Het euroteken en het dollarteken op een weegschaal

In 2010 is de EU begonnen met het realiseren van een vangnet voor eurolanden met financiële problemen. Aanvankelijk werd hiervoor een tijdelijk noodfonds opgericht, het EFSF, om eurolanden in financiële problemen bij te staan en de stabiliteit van de euro te waarborgen. Inmiddels is het tijdelijke fonds vervangen door een permanent noodfonds: het ESM

De overeenkomst over de opvolger van het tijdelijke fonds werd in december 2010 bereikt. Het permanente Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) kan volgens de nieuwe afspraken leningen uitschrijven aan eurolanden wanneer dat onontbeerlijk is voor de stabiliteit van de hele eurozone. Alle vereiste hulp wordt verbonden aan strikte voorwaarden.

Het ESM is op 8 oktober 2012 operationeel geworden en is sindsdien geleidelijk opgebouwd. Van oktober 2012 tot juli 2013 kon het EFSF nog nieuwe steunprogramma's aangaan, als de beschikbare capaciteit van het ESM nog niet voldoende was opgebouwd om aan een aanvraag te voldoen. Sinds 1 juli 2013 kunnen nieuwe leningenpakketten alleen nog via het nieuwe permanente noodfonds ESM verlopen. Het tijdelijke noodfonds handelt alleen nog de reeds gestarte programma's af.

Delen

Inhoud

1.

Achtergrond

De Europese Commissie lanceerde in maart 2010 plannen om een fonds op te richten voor landen in de eurozone om de stabiliteit te bewaken en landen in financiële problemen te hulp te schieten: een 'Europees Monetair Fonds'. De Commissie kwam met het plan naar aanleiding van de wereldwijde financiële crisis en de financiële problemen in Griekenland

Het begrotingsbeleid van de EMU zou door het fonds beter gecontroleerd en in goede banen geleid kunnen worden. Door financiële problemen van eurolanden, zoals betalingsachterstanden en grote overheidstekorten, was de waarde van de euro gedaald en de samenwerking tussen de eurolanden verstoord. Het Stabiliteits- en Groeipact stelde weliswaar eisen aan de overheidsfinanciën van de EU-landen, maar er was geen fonds dat controleerde en kon ingrijpen.

Voor de Commissie en de eurolanden was het van belang dat het fonds niet alleen zou worden opgezet om Griekenland snel uit de problemen te helpen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf aan dat het fonds niet de indruk mocht wekken dat lidstaten zich niet aan het Stabiliteits- en Groeipact hoefden te houden. Met name de noodlijdende eurolanden die (buiten hun schuld) de wereldwijde recessie en financiële problemen niet het hoofd konden bieden, zouden bij een Europees monetair fonds terecht moeten kunnen.

2.

Overwegingen voor een Europees Monetair Fonds (EMF)

Het idee voor het EMF was grotendeels gebaseerd op de opzet en werking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat fonds, waar 186 landen bij aangesloten zijn, houdt de financiële situatie van lidstaten in de gaten, wijst deze op de risico’s en biedt leningen aan om toekomstige betalingsmoeilijkheden en tekorten tegen te gaan.

Het verschil tussen het IMF en het plan voor een Europees Monetair Fonds was dat het laatste alleen binnen de eurozone actief zou moeten zijn. Op deze manier zou de stabiliteit van de euro centraal staan.

In de EU bestond grote weerstand tegen het plan om Griekenland steun te laten vragen aan het IMF. Ten eerste wilde de EU niet het signaal afgeven dat het de eigen financiële problemen niet kon oplossen. Daarnaast wilden Europese en nationale leiders geen zeggenschap over overheidsfinanciën en de waarde van de euro overdragen aan het IMF. Als Griekenland een lening zou vragen aan het IMF, zou het fonds namelijk grote zeggenschap over de overheidsfinanciën van het land krijgen. Een eigen monetair fonds was een mogelijke oplossing voor deze nadelen.

3.

Een tijdelijk fonds: European Financial Stability Facility

European Financial Stability Facility

Dit tijdelijke noodfonds (Engels: European Financial Stability Facility) werd in 2010 opgericht om de financiële stabiliteit in de eurozone te bewaren. Eurolanden die in financiële problemen verkeerden, konden bij het EFSF een lening aanvragen. Die leningen zijn onder strikte voorwaarden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstrekt.

Sinds 1 juli 2013 kan er geen aanspraak meer worden gedaan op het EFSF. Steun loopt sindsdien altijd via het permanente noodfonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Wel zal het EFSF alle bestaande leningen afwikkelen.

Via het EFSF is steun verleend aan Ierland, Portugal en Griekenland.

4.

Een permanent noodfonds: Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

Logo ESM

Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen.

Het ESM is sinds 8 oktober 2012 operationeel. Dit permanente noodfonds is de opvolger van het tijdelijk noodfonds, de European Financial Stability Facility (EFSF), dat was opgericht om de acute problemen in de eurozone in 2010 te bestrijden. De Duitser Klaas Regling geeft leiding aan het permanente noodfonds.

Wijziging Verdrag van Lissabon

Voor de oprichting van het ESM was een wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie nodig. Tijdens de eurotop van december 2010 hebben regeringsleiders besloten om het Verdrag van Lissabon aan te passen zodat er een permanent noodfonds voor de euro kon worden ingesteld. De wijziging van het verdrag moet de onderlinge financiële hulp van lidstaten van de eurozone mogelijk maken.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven