r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU 2020-strategie

Grafiek met viltstift

De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie bouwt voort op de Lissabon-strategie (2000-2010) en moet ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie. Net als bij de Lissabon-strategie is de looptijd van de EU 2020-strategie tien jaar.

Inhoud

1.

Doelstellingen

De Europese Commissie stelt in het kader van de 2020-strategie vijf meetbare streefdoelen op het gebied van arbeid, onderzoek & ontwikkeling (O&O), klimaatverandering en energie, onderwijs en armoedevermindering. Deze doelen moeten tegen 2020 zijn behaald en vertaald naar nationaal beleid. In opvolging van deze doelen heeft de commissie een aantal streefcijfers opgesteld voor 2020:

 • Arbeid

  75 procent van de Europese bevolking tussen 20-64 jaar moet een baan hebben

 • Onderzoek & Ontwikkeling

  Drie procent van het EU-bbp moet in onderzoek en innovatie worden geïnvesteerd

 • Klimaatverandering en energie

  De 20/20/20 klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden behaald: 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990, 20 procent hogere energie-efficiëntie en 20 procent duurzame energie

 • Onderwijs

  Het percentage uitvallers in het onderwijs moet onder de 10 procent komen te liggen. Ten minste 40 procent van de jongeren moet een diploma in het hoger onderwijs halen

 • Armoedebestrijding

  Het aantal mensen op de armoedegrens moet dalen met 20 miljoen

2.

Besluitvorming en procedure

Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 werd de EU 2020-strategie vastgesteld door de Europese regeringsleiders. Het voorstel COM(2010)2020 voor de Europa 2020-strategie trad in maart 2010 in werking. Om de doelstellingen uit de strategie te behalen werden zogenaamde 'vlaggenschipinitiatieven' gepubliceerd. Dit zijn programma's die maatregelen bevatten om de kerndoelen te behalen.

EU-lidstaten moeten elk jaar in april het nationaal hervormingsprogramma indienen waarin zij onder meer aangeven wat zij doen om de doelen van Europa 2020 te bereiken. De nationale doelen verschillen per lidstaat en zijn afhankelijk van de startpositie van elk land. Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, publiceert met regelmaat voortgangsverslagen over de doelstellingen.

In 2014-2015 bracht de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie uit over de voortgang van de 2020-doelen (COM(2014)130). Daarin werd vastgesteld dat de strategie nog steeds wordt gezien als een geschikt kader om groei en werkgelegenheid te bevorderen. Ook bleek dat de doelstellingen voor onderwijs en klimaat en energie behaald leken te gaan worden. Dit was voor de thema's arbeidsparticipatie, O&O en armoedebestrijding (nog) niet het geval. Naar aanleiding van deze evaluatie is tevens besloten om de strategie voort te zetten, en deze te monitoren en uit te voeren via het Europees semester

Terug naar boven