r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie keurt Nederlandse steun aan SNS REAAL goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 januari 2010.

Brussel, 28 januari 2010

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor herkapitalisatie SNS REAAL door Nederlandse overheid

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels voor de herstructurering van banken, toestemming gegeven voor de herkapitalisatie van de Nederlandse bankverzekeraar SNS REAAL ("SNS"). Zij nam dat besluit na een grondig onderzoek van het levensvatbaarheidsplan dat de Nederlandse overheid op 16 oktober 2009 voor SNS heeft ingediend. Op 10 december 2008 had de Commissie de herkapitalisatie op tijdelijke basis goedgekeurd als reddingssteun (zie IP/08/1951 ). Het plan bevestigt nu dat SNS een levensvatbaar businessmodel heeft. Tegelijk garandeert het dat de onderneming een voldoende hoge eigen bijdrage levert in de kosten van de herstructurering en dat buitensporige concurrentieverstoringen worden beperkt. Daarom kon de Commissie concluderen dat de steun in lijn was met haar mededeling over de herstructurering van banken (zie IP/09/1180 ) en als dusdanig verenigbaar met artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dat artikel biedt de mogelijkheid steun te verlenen "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen".

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "Het onderzoek van de Commissie leert dat het businessmodel van SNS levensvatbaar is. De staatssteun die SNS heeft ontvangen, bleef beperkt in omvang en de financiële vooruitzichten die bij de Commissie zijn ingediend, laten zien dat SNS, dankzij een aantal maatregelen om risico's af te bouwen, nu opgewassen is tegen gure economische omstandigheden."

SNS REAAL is een Nederlandse bankverzekeraar die in 1997 ontstond uit de fusie van SNS Bank en Reaal Verzekeringen. De onderneming richt zich vooral op de Nederlandse retail- en mkb-markt.

In december 2008 injecteerde de Nederlandse Staat 750 miljoen EUR nieuw kapitaal in de vorm van core Tier 1-securities. De coupon over deze effecten werd vastgesteld als de hoogste van beide waarden: 8,5% of een oplopend percentage van het over gewone aandelen uitgekeerde dividend. De inkoopprijs voor deze effecten is vastgesteld op 150% van de uitgifteprijs. Een derde van de effecten kan binnen 12 maanden tegen gunstigere voorwaarden worden terugbetaald. Ook bestaat de mogelijkheid deze effecten drie jaar na de uitgiftedatum om te zetten in gewone aandelen. Samen met de kapitaalinjectie door de Nederlandse Staat heeft Stichting Beheer SNS REAAL, een strategische aandeelhouder van SNS, 500 miljoen EUR in de onderneming geïnjecteerd.

Op 11 december 2008 heeft de Commissie deze kapitaalinjectie tijdelijk goedgekeurd als reddingssteun (zie IP/08/1951 ). Aan deze goedkeuring was de voorwaarde verbonden dat binnen zes maanden na het goedkeuringsbesluit voor de reddingssteun een plan moest worden ingediend waaruit bleek dat SNS op lange termijn levensvatbaar is.

In 2009 is SNS erin geslaagd met particulier kapitaal een kapitaalverhoging door te voeren; daarmee kon zij een eerste tranche van 185 miljoen EUR terugbetalen.

Met het levensvatbaarheidsplan ligt de focus van het businessmodel van SNS opnieuw bij haar kernactiviteiten, de Nederlandse retail- en mkb-markt. Het plan wil het risicoprofiel van de verzekerings- en bankactiviteiten van SNS verbeteren, door de omvang van haar aandelenportefeuille in te krimpen, door extra herverzekeringscontracten af te sluiten en door haar asset-liability management (ALM) te verbeteren. Voorts heeft SNS besloten haar activiteiten op het gebied van de financiering van internationale vastgoedprojecten geleidelijk af te bouwen.

Het levensvatbaarheidsplan omvat financiële prognoses in een stressscenario en een gevoeligsheidsanalyse waarbij wordt getest welke impact ongunstige ontwikkelingen op de solvabiliteit van de onderneming hebben.

De Commissie heeft het ingediende plan getoetst aan haar mededeling over herstructureringssteun voor banken (zie IP/09/1180 ). Na onderzoek van de financiële vooruitzichten van de onderneming kwam de Commissie tot de bevinding dat met de maatregelen de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn kan worden hersteld. De Commissie stelde ook vast dat de aandeelhouders van de onderneming en de houders van hybride effecten een aanzienlijke bijdrage leverden aan de herstructurering. Bovendien worden dankzij het levensvatbaarheidsplan, rekening houdende met de omstandigheden en het bedrag van de verleende steun, de door de steun veroorzaakte concurrentieverstoringen zoveel als mogelijk beperkt.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder zaaknummer N 371/2008 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie . Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News .


Terug naar boven