r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Titel XIII: Cultuur

167.

Artikel 167

 • 1. 
  De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
 • 2. 
  Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen:
 • verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren,
 • instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang,
 • culturele uitwisseling op niet-commerciële basis,
 • scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
 • 3. 
  De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake cultuur bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
 • 4. 
  De Unie houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Verdragen rekening met de culturele aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen.
 • 5. 
  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
 • nemen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Comité van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten;
 • neemt de Raad, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.

Terug naar boven