r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht, kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Stef Blok (VVD), minister van Buitenlandse Zaken
  • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (cohesiebeleid)
  • een hoge ambtenaar

Voorheen werd Nederland in deze raadsformatie ook zo nu en dan vertegenwoordigd door een staatssecretaris voor Europese Zaken, maar in het kabinet-Rutte II is deze post geschrapt.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Delen

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is.

3.

Geschiedenis

De Raad Algemene Zaken is opgericht na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Tot 1 december 2009 maakte deze deel uit van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen.

Delen

Terug naar boven