r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees Parlement: (potentiële) EU kandidaat-lidstaten moeten blijven hervormen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 26 november 2009, 13:28.

De huidige en de potentiële kandidaat-lidstaten moeten zich blijven hervormen om op schema te blijven voor eventueel EU-lidmaatschap. Belangrijke zaken zoals de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, de behandeling van etnische minderheden en de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad moeten nog worden aangepakt, volgens een resolutie die het Parlement donderdag heeft aangenomen.

Het Europees Parlement blijft het uitbreidingsbeleid heel belangrijk vinden. Het roept de instellingen van de EU ertoe op de integratiecapaciteit van de Europese Unie te analyseren en te vergroten. Wat de rechtsstaat betreft, zijn de Europarlementariërs tevreden met de inspanningen die in de regio worden geleverd, hoewel sommige landen nog steeds met corruptie en georganiseerde misdaad te kampen hebben.

Eén van de criteria voor eventueel lidmaatschap voor de landen van de westelijke Balkan is de volledige samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal (ICTY). Ook moet de situatie van etnische minderheden, en met name van de Roma, te verbeteren, zeggen Europarlementariërs.

Om de steun van EU-burgers voor verdere uitbreiding te behouden en ervoor te zorgen dat de burgers van de kandidaat-lidstaten de hervormingen voort willen zetten, vinden Europarlementariërs het van wezenlijk belang om hen duidelijke en volledige informatie te geven over de voordelen en gevolgen van dit beleid. Evenzeer vinden ze het essentieel belang om naar de bekommernissen en vragen van de burgers te luisteren en er een oplossing voor te zoeken.

Turkije

Het Parlement benadrukt het belang van een snelle hervorming van het gerechtelijk apparaat voor de Turkse staat en samenleving. Europarlementariërs betreuren, dat er maar beperkte vooruitgang werd geboekt op het vlak van vrijheid van religie (niet-islamitische en de alevitische gemeenschap) en vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, na de ongekende boete die is opgelegd aan een mediaconcern.

Bovendien betreuren Europarlementariërs het, dat nog steeds niet wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Ze dringen er bij Turkije op aan over te gaan tot de volledige en non-discriminatoire tenuitvoerlegging van het protocol.

De Turkse regering en alle betrokken partijen worden opgeroepen om actief een bijdrage te leveren om snel te komen tot een omvattende regeling voor de kwestie Cyprus, op basis van resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de beginselen waarop de EU is gegrondvest.

Ten slotte verwelkomen Europarlementariërs de ondertekening door Turkije van het akkoord over de Nabucco-gaspijpleiding en ze roepen op tot een snelle opening van het hoofdstuk "energie" bij de toetredingsonderhandelingen. Ze prijzen de diplomatieke inspanningen om de betrekkingen met Armenië te normaliseren en dringen er bij de Turkse Grote Nationale Vergadering en het Armeense parlement op aan om de relevante protocollen te ratificeren.

IJsland

Europarlementariërs verheugen zich over het verzoek tot toetreding van IJsland. Gezien de democratische traditie van het land en de hoge mate waarin het het acquis communautaire heeft overgenomen, verwachten de Europarlementariërs dat het niet lang zal duren vóór IJsland de status van kandidaat-lidstaat krijgt. IJslands staat van dienst wat de naleving van de verplichtingen van de EER-overeenkomst betreft moet wel cruciaal zijn voor de beoordeling door de Commissie, zeggen de Parlementsleden.

Servië en Kosovo

De Raad moet de interimovereenkomst met Servië zo snel mogelijk ratificeren, stelt de resolutie. Door de overeenkomst unilateraal ten uitvoer te leggen, toont Servië aan, dat het vastberaden is om voor het EU-lidmaatschap te gaan, vinden Europarlementariërs.

De Europarlementariërs zijn ook ingenomen met de vooruitgang van Servië op het vlak van de samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal, zoals in het rapport van de hoofdaanklager van het tribunaal vermeld.

Ze betreuren echter de oproep van de Servische autoriteiten aan de Kosovaarse Serviërs om de plaatselijke verkiezingen van 15 november 2009 te boycotten. Ze dringen er bij de Servische autoriteiten op aan om een constructieve houding aan te nemen en de actieve participatie van de Servische gemeenschap in Kosovo aan de Kosovaarse instellingen te stimuleren. Ook roepen ze Servië op de samenwerking met EULEX verder te intensiveren, met name met betrekking tot de operaties in het noorden van Kosovo.

De Europarlementariërs zijn blij met het voornemen van de Commissie om de betrekkingen met Kosovo te versterken en de mogelijkheid te onderzoeken om Kosovo te laten deelnemen aan communautaire programma's. De Kosovaarse autoriteiten moeten blijven werken aan het verbeteren en waarborgen van de eerbiediging van de rechten van minderheden, stelt de resolutie. De Europarlementariërs zijn verheugd over de ongekend hoge participatie van de Servische gemeenschap in Kosovo en beschouwen dit als een bemoedigende aanwijzing dat de Servische gemeenschap in Kosovo bereid is haar verantwoordelijkheden op te nemen.

Kroatië

De Parlementariërs vinden ten slotte dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië vóór medio 2010 kunnen worden afgerond. Kroatië moet daarvoor wel zijn inspanningen opvoeren en aan alle criteria en benchmarks voldoen, met inbegrip van volledige samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal.


Delen

Terug naar boven