r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verordening 2005/37 - Temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten

Inhoud

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 6 oktober 2006 gepubliceerd en is op 2 februari 2005 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproductenVoor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 37/2005 of 12 January 2005 on the monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumptionText with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2005/37
Celex-nummer 32005R0037

3.

Key dates

Document 12-01-2005
Bekendmaking in Publicatieblad 06-10-2006; OJ L 275M , 6.10.2006, p. 18–19,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048,PB L 10 p. 18-19,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038
Inwerkingtreding 02-02-2005; in werking datum publicatie + 20 zie art 5
01-01-2006; Gedeeltelijke toepassing zie art 5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

13.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/18

 

VERORDENING (EG) Nr. 37/2005 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2005

betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (1), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 92/1/EEG van de Commissie van 13 januari 1992 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (2) bevat bepalingen die moeten waarborgen dat de in Richtlijn 89/108/EEG voorgeschreven temperaturen volledig worden nageleefd.

 

(2)

Op het tijdstip van goedkeuring van Richtlijn 92/1/EEG bestond er nog geen Europese norm voor apparatuur voor temperatuurcontrole in vervoermiddelen en opslagruimten van diepvriesproducten.

 

(3)

Het Europees Normalisatiecomité heeft in 1999 en 2001 normen voor apparatuur voor het meten van de luchttemperatuur en thermometers vastgelegd. De toepassing van deze uniforme normen moet waarborgen dat de voor temperatuurcontrole van levensmiddelen gebruikte apparatuur aan een geharmoniseerde reeks technische eisen voldoet.

 

(4)

Om de geleidelijke invoering van deze maatregelen door de exploitanten te vergemakkelijken dient gedurende een overgangsperiode het gebruik te worden toegestaan van meetapparatuur die is geïnstalleerd overeenkomstig de wetgeving die vóór de aanneming van deze verordening van kracht was.

 

(5)

Richtlijn 92/1/EEG van de Commissie biedt de mogelijkheid tot afwijking in het geval van vervoer van diepvriesproducten per spoor. Deze afwijking is niet langer gerechtvaardigd en dient na een overgangsperiode te worden afgeschaft.

 

(6)

Het opleggen van eisen inzake temperatuurregistratie voor in de detailhandel gebruikte kleine apparaten zou buitensporig zijn; derhalve dienen de bestaande afwijkingen voor winkelmeubelen en kleine koelkamers die in winkels voor de opslag van reservevoorraden worden gebruikt, te worden gehandhaafd.

 

(7)

Het verdient aanbeveling er zorg voor te dragen dat de nieuwe normen voor meetapparatuur en de reeds in Richtlijn 92/1/EEG opgenomen technische voorschriften onmiddellijk van toepassing zijn. Met het oog op de samenhang en uniformiteit van het Gemeenschapsrecht is het dienstig Richtlijn 92/1/EEG in te trekken en te vervangen door deze verordening.

 

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

Deze verordening heeft betrekking op de temperatuurcontrole in voor diepvriesproducten gebruikte vervoermiddelen en opslagruimten.

Artikel 2

Temperatuurcontrole en -registratie

  • 1. 
    De vervoermiddelen en de opslagruimten zijn tijdens het gebruik ervan van adequate temperatuurregistratieapparatuur voorzien om vaak en met geregelde tussenpozen de luchttemperatuur te meten waaraan de diepvriesproducten zijn blootgesteld.
  • 2. 
    Met ingang van 1 januari 2006 voldoen alle voor temperatuurcontrole overeenkomstig lid 1 gebruikte meetinstrumenten aan de normen EN 12830, EN 13485 en EN 13486. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven bewaren alle relevante documenten op grond waarvan kan worden nagegaan of de hierboven vermelde instrumenten aan de relevante EN-norm voldoen.

Meetapparatuur die tot 31 december 2005 is geïnstalleerd...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven