r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Richtlijn 1991/321 - Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

Delen

Inhoud

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 30 mei 1991 tot 31 december 2007.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 91/321/EEG van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

officiële Engelstalige titel

Commission Directive 91/321/EEC of 14 May 1991 on infant formulae and follow-on formulae
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1991/321
Celex-nummer 31991L0321

3.

Key dates

Document 14-05-1991
Bekendmaking in Publicatieblad 04-07-1991; Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010,OJ L 175, 4.7.1991,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010
Inwerkingtreding 30-05-1991; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-2007; opgeheven door 32006L0141
Omzetting 01-12-1992
01-06-1994
Kennisgeving 30-05-1991

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31991L0321

Richtlijn 91/321/EEG van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

Publicatieblad Nr. L 175 van 04/07/1991 blz. 0035 - 0049

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0107

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0107

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding ( 91/321/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen ( 1 ), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat de essentiële samenstelling van de desbetreffende produkten aan de voedingsbehoeften van in goede gezondheid verkerende zuigelingen moet voldoen, zoals deze behoeften op grond van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens zijn vastgesteld;

Overwegende dat op basis van deze gegevens de essentiële samenstelling van uitsluitend uit koemelk - en soja-eiwit of uit een mengsel daarvan vervaardigde volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding reeds kan worden vastgesteld; dat dit nog niet het geval is voor preparaten die geheel of gedeeltelijk op basis van andere eiwitbronnen worden vervaardigd; dat daarom specifieke voorschriften voor dergelijke produkten, indien nodig, op een later tijdstip zullen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat deze richtlijn de huidige stand van de kennis met betrekking tot deze produkten weergeeft; dat voor een wijziging om op wetenschappelijke en technische vooruitgang stoelende innovatie mogelijk te maken, de procedure, vervat in artikel 13 van Richtlijn 89/398/EEG, wordt gevolgd;

Overwegende dat het, gezien degenen voor wie deze produkten zijn bedoeld, noodzakelijk zal zijn microbiologische criteria en maximale niveaus voor verontreinigen vast te stellen; dat wegens de complexiteit van die aspecten deze in een latere fase moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat volledige zuigelingenvoeding het enige, door bewerking verkregen voedingsmiddel is dat volledig in de voedingsbehoeften van zuigelingen in de eerste vier tot zes levensmaanden voorziet; dat om de gezondheid van deze zuigelingen te beschermen dient te worden gewaarborgd dat volledige zuigelingenvoeding het enige produkt is dat als geschikt voor dergelijk gebruik tijdens deze periode op de markt wordt aangeboden;

Overwegende dat de onder de onderhavige richtlijn vallende produkten krachtens artikel 7, lid 1, van Richtlijn 89/398/EEG onderworpen zijn aan de algemene voorschriften in Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/395/EEG ( 3 ); dat de aanvullingen en uitzonderingen op deze algemene voorschriften, indien van toepassing, bij deze richtlijn worden vastgesteld en nader worden uitgewerkt ten einde borstvoeding te bevorderen en te beschermen;

Overwegende dat met name de aard en de bestemming van de door deze richtlijn bestreken produkten voedingswaarde-etikettering vergen met informatie over de energiewaarde van en de belangrijkste voedingsstoffen in deze produkten; dat voorts de gebruiksaanwijzing overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt 8, en artikel 10, lid 2, van Richtlijn 79/112/EEG moet worden vermeld om te voorkomen dat de produkten op een niet geëigende wijze worden gebruikt, waardoor de gezondheid van zuigelingen kan worden geschaad;

Overwegende dat krachtens artikel 2, lid 2, van Richtlijn 79/112/EEG en met het oog op de verstrekking van objectieve en wetenschappelijk gefundeerde voorlichting de voorwaarden dienen te worden vastgelegd, waaronder...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Delen

Terug naar boven