r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wijziging van de lijsten van normalisatie-instellingen die zijn vermeld in de bijlage van Richtlijn 83/189/EEG (90/230/EEG)

1.

Kerngegevens

Officiële titel BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 mei 1990 tot wijziging van de lijsten van normalisatie-instellingen die zijn vermeld in de bijlage van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad (90/230/EEG)
EURlex-code 31990D0230
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 03-05-1990
Datum bekendmaking 18-05-1990
Datum inwerkingtreding 07-05-1990; in werking datum kennisgeving
Datum einde geldigheid 09-05-1994; stilzwijgende opheffing door 394L0010

2.

Wettekst

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 1990

tot wijziging van de lijsten van normalisatie-instellingen die zijn vermeld in de bijlage van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad

(90/230/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/182/EEG (2), inzonderheid op artikel 2, lid 1,

Gezien het advies van het Permanent Comité dat is opgericht bij artikel 5 van Richtlijn 83/189/EEG,

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 83/189/EEG is bepaald dat de Commissie de lijsten van normalisatie-instellingen in de bijlage van de richtlijn kan wijzigen op basis van de mededelingen van de Lid-Staten;

Overwegende dat verschillende Lid-Staten mededelingen hebben gedaan die een bijwerking van genoemde lijsten nodig maken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lijsten in de bijlage bij Richtlijn 83/189/EEG worden vervangen door de lijsten in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 3 mei 1990.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Vice-Voorzitter

PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

PB nr. L 81 van 26. 3. 1988, blz. 75.

BIJLAGE

LIJST 1

Normalisatie-instellingen

 • 1. 
  AENOR (Spanje)

Asociación Española de Normalización y Certificación

C/Fernández de la Hoz, no 52

E-28010 Madrid

 • 2. 
  AFNOR (Frankrijk)

Association française de normalisation

Tour Europe - Cedex 7

F-92080 Paris La Défense

UTE (Frankrijk)

Union technique de l'électricité (UTE)

Cedex 64

F-92052 Paris La Défense

 • 3. 
  BSI (Verenigd Koninkrijk)

British Standards Institution

2, Park Street

GB-London W1A 2BS

BEC (Verenigd Koninkrijk)

British Electrotechnical Committee

British Standards Institution

2, Park Street

GB-London W1A 2BS

 • 4. 
  DS (Denemarken)

Dansk Standardiseringsraad

Aurehoejvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup 12

DEK (Denemarken)

Dansk Elektroteknisk Komité (DEK)

Strandgade, 36 st.


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

3.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven