r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/114/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 29 mei 1978 tot 31 oktober 2014 en moest uiterlijk op 30 september 1978 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Richtlijn 78/507/EEG van de Commissie van 19 mei 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/114/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht
EURlex-code 31978L0507
Rechtsinstrument Richtlijn
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 19-05-1978
Datum bekendmaking 13-06-1978
Datum inwerkingtreding 29-05-1978; in werking datum kennisgeving
Datum uiterste omzetting 30-09-1978
Datum einde geldigheid 31-10-2014; stilzwijgende opheffing door 32009R0661

3.

Wettekst

++++

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 19 mei 1978

houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/114/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

( 78/507/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ( 1 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte , inzonderheid op de artikelen 11 , 12 en 13 ,

Gelet op Richtlijn 76/114/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens , en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht ( 2 ) ,

Overwegende dat de Internationale Organisatie voor Normalisatie ( ISO ) intussen een tweetal internationale normen heeft goedgekeurd inzake een wereldomvattend coderingssysteem met behulp waarvan enerzijds de fabrikant van een voertuig ( 3 ) en anderzijds een voertuig ( 4 ) kan worden geïdentificeerd ; dat het derhalve thans gewenst is het systeem voor de identificatie van de fabrikant op te nemen in Richtlijn 76/114/EEG en tegelijkertijd de voorschriften van genoemde richtlijn af te stemmen op de ISO-norm betreffende de identificatie van een voertuig ;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen tot opheffing van technische handelsbelemmeringen in de sector motorvoertuigen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage van Richtlijn 76/114/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage van deze richtlijn .

Artikel 2

1 . Met ingang van 1 oktober 1978 mogen de Lid-Staten om redenen die verband houden met de voorgeschreven platen en gegevens , en de plaats en wijze waarop zij moeten worden aangebracht

  • noch voor een bepaald type voertuig de EEG-goedkeuring , de afgifte van het in artikel 10 , lid 1 , laatste streepje , van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad genoemde document , of de nationale goedkeuring weigeren ,
  • noch het voor het eerst in het verkeer brengen van voertuigen verbieden ,

indien de voorgeschreven platen en gegevens , en de plaats en wijze waarop zij moeten worden aangebracht van dit type voertuig of van deze voertuigen beantwoorden aan de voorschriften van Richtlijn 76/114/EEG , gewijzigd bij deze richtlijn .


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

4.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven