r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belangrijkste gebeurtenissen in 2008: financiële crisis, klimaatverandering en Verdrag van Lissabon

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 maart 2009.

De Commissie heeft het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie in 2008 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de internationale financiële crisis, de klimaatverandering en verschillende internationale conflicten. De EU reageerde hier snel en doeltreffend op en speelt daardoor een grote rol op het politieke wereldtoneel. Op institutioneel vlak was de ratificatie van het Verdrag van Lissabon de belangrijkste gebeurtenis. Dit proces liep vertraging op door de negatieve uitslag van het Ierse referendum en werd daarna weer op gang gebracht door de Europese Raad van december.

Bij de verschijning van het Algemeen Verslag over 2008 zei Commissievoorzitter Barroso dat de Europese instellingen na vijftig jaar hebben bewezen snel te kunnen reageren op mondiale uitdagingen, zoals bleek in 2008. De Europese Economische en Monetaire Unie, die haar tienjarig bestaan viert, heeft ook bewezen dat de euro bescherming biedt in tijden van een mondiale financiële crisis.

Het Algemeen Verslag beschrijft de werkzaamheden van alle instellingen en organen van de EU en biedt een globaal overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2008.

2008 kende veel grote uitdagingen, die de lidstaten en de instellingen gezamenlijk hebben aangepakt. De Europese Unie heeft het voortouw genomen in het streven om het internationale financiële systeem fundamenteel en volledig te hervormen. Om de gevolgen van de financiële crisis voor de Europese economie te verzachten, zijn noodmaatregelen goedgekeurd om de Europese respons op de mondiale crisis te coördineren. In het Europese economische herstelplan wordt gepleit voor maatregelen op korte termijn om de vraag te stimuleren, om zodoende werkgelegenheid te behouden en het vertrouwen te herstellen. Het plan voorziet onder andere in snelle, doelgerichte, tijdelijke fiscale stimuleringsmaatregelen voor een bedrag van 200 miljard euro (dat wil zeggen 1,5% van het bruto binnenlands product van de EU).

De instellingen zijn in 2008 vérstrekkende verbintenissen aangegaan inzake het andere grote dossier van het jaar: de vaststelling van een Europees energiebeleid waarin rekening wordt gehouden met de klimaatverandering. Tijdens de Europese Raad van december is overeenstemming bereikt over een pakket ambitieuze maatregelen met betrekking tot energie en klimaat, om ervoor te zorgen dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% is gedaald en 20% van de gebruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2008 was het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. Ierland hield als enige een referendum, dat op 12 juni leidde tot een negatief resultaat (53,4% stemde tegen) Er werd een uitweg gevonden: de EU verduidelijkt de aspecten van het verdrag waarover Ierland zich zorgen maakte door middel van juridisch bindende bepalingen. Ierland zal in 2009, voor het einde van de ambtstermijn van de huidige Commissie, een nieuw referendum houden.

Het buitenlandse beleid speelde in 2008 een belangrijke rol, met het voorstel voor een unie met het Middellandse Zeegebied, het Oostelijke Partnerschap met de landen in Oost-Europa en de ontwikkeling van de Zwarte Zeesynergie. Het conflict in Georgië en het probleem van de energielevering vormden prioriteiten voor de EU.

Het Algemeen Verslag telt ongeveer 250 bladzijden en is ingedeeld volgens de vier strategische doelstellingen die de Commissie aan het begin van haar mandaat heeft vastgesteld: welvaart, solidariteit, veiligheid en de rol van de Europese Unie als mondiale partner. Daarnaast zijn er drie hoofdstukken over de werkzaamheden van de instellingen en de organen, de begroting en de financiële activiteiten en het algemene politieke en economische kader voor de activiteiten van de EU. In dit laatste hoofdstuk worden onder andere de vorderingen beschreven die in 2008 zijn geboekt op fundamentele terreinen zoals betere wetgeving en de vermindering van de administratieve druk op bedrijven.

Het Algemeen Verslag verschijnt in de 22 officiële talen van de EU en is op internet beschikbaar via de Europa-website: http://europa.eu/generalreport/nl/welcome.htm. Binnenkort zal bij de verschillende verkooppunten voor Europese publicaties ook een papieren versie verkrijgbaar zijn.


Terug naar boven