r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-regels voor veilig kinderspeelgoed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 18 december 2008.

De Europese Commissie verheugt zich erover dat haar voorstel om de EU-regels voor de veiligheid van speelgoed aanzienlijk strenger te maken vandaag door het Europees Parlement is goedgekeurd. Het geeft de consumenten de zekerheid dat speelgoed dat in de EU wordt verkocht aan de strengste veiligheidsnormen ter wereld voldoet, met name wat het gebruik van chemische stoffen betreft.

Vicevoorzitter Günter Verheugen, die bevoegd is voor het ondernemingen- en industriebeleid, verklaarde: "De gezondheid en veiligheid van de kinderen zijn kostbaar en vereisen de hoogst mogelijke bescherming. Ik ben zeer tevreden dat de EU er in een recordtijd in is geslaagd het eens te worden over deze strenge en ingrijpende regels voor veilig speelgoed. De nieuwe regels volgen de recentste gezondheids- en veiligheidsnormen. De wetgevers hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat kinderen op een veilige manier met speelgoed om kunnen gaan."

Er wordt in het nieuwe wettelijke kader een brede waaier aan kwesties behandeld, opdat speelgoed geen gezondheidsrisico's vormt of letsels toebrengt. Het verbetert de bestaande regels voor het op de markt brengen van in de EU geproduceerd en ingevoerd speelgoed om het aantal ongevallen in verband met speelgoed terug te brengen en op lange termijn gezondheidsvoordelen voor kinderen te behalen.

Nieuwe voorschriften voor chemische stoffen

Chemische stoffen die mogelijk kanker veroorzaken, genetische informatie veranderen of de voortplanting schaden, zogenaamde CMR-stoffen, zijn niet langer in bereikbare delen van speelgoed toegestaan. Voor bepaalde stoffen, zoals nikkel, zijn de toegestane grenswaarden verlaagd en zware, bijzonder giftige metalen, zoals lood of kwik, mogen niet langer opzettelijk in speelgoed worden verwerkt. Allergene geurstoffen met een hoog allergisch potentieel zijn geheel verboden of moeten op het speelgoed staan aangeduid als zij enkel bij bepaalde consumenten een allergische reactie kunnen uitlokken.

Verbeterde veiligheidsvoorschriften om het risico van verstikking te verkleinen

De regels die moeten voorkomen dat kinderen stikken als gevolg van met name kleine onderdelen van speelgoed worden strenger, onder andere omdat speelgoed met een zuignap een nieuw risico vormt. Speelgoed in of samengevoegd met levensmiddelen moet altijd in een aparte verpakking zitten. Speelgoed dat op het moment van consumptie stevig aan een levensmiddel bevestigd is (bijv. zogenaamde “party lollypops”) en dat vereist dat het product wordt geconsumeerd om rechtstreeks toegang te krijgen tot het speelgoed, is verboden.

Waarschuwingen op speelgoed

Om ongelukken te voorkomen, moeten er op speelgoed duidelijk zichtbare en makkelijk te lezen waarschuwingen worden aangebracht, die in een voor de consument begrijpelijke taal zijn gesteld. Waarschuwingen die ingaan tegen het beoogde gebruik van het speelgoed zijn niet toegestaan, met name de waarschuwing "niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden" op speelgoed dat duidelijk voor deze leeftijdscategorie bedoeld is. Op speelgoed dat in levensmiddelen is opgenomen of daarmee is samengevoegd, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: "Bevat speelgoed; toezicht door volwassenen aanbevolen”.

Verplichtingen voor speelgoedfabrikanten en importeurs

De verplichtingen voor speelgoedfabrikanten en importeurs zijn aanzienlijk strenger geworden. Alvorens een fabrikant gaat onderzoeken of het speelgoed aan de veiligheidsvoorschriften van de richtlijn voldoet, moet hij een veiligheidsbeoordeling uitvoeren en een technische verslag over al zijn producten opstellen, inclusief informatie over de gebruikte chemische stoffen, zodat de markttoezichtautoriteiten ze kunnen traceren. Importeurs moeten controleren of producenten de conformiteitsbeoordeling van het speelgoed correct hebben uitgevoerd en indien nodig moeten zij zelf steekproeven uitvoeren. Als speelgoedfabrikanten en importeurs de in de richtlijn vastgelegde veiligheidsvoorschriften niet volgen, kunnen de lidstaten sancties opleggen. Ook de verplichtingen waaraan speelgoeddistributeurs moeten voldoen zijn strenger geworden.

Streng nationaal markttoezicht

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de markttoezichtautoriteiten doeltreffende controles uitvoeren in de EU en aan de buitengrenzen ervan, inclusief bezoeken aan bedrijven, opdat gevaarlijk speelgoed onmiddellijk verboden of uit de handel genomen wordt. De markttoezichtautoriteiten kunnen speelgoed ook vernietigen als dat een ernstig risico vormt. Door het aanvullen van de bepalingen voor markttoezicht is ook de CE-markering versterkt. De CE-markering moet altijd op de verpakking worden aangebracht als de markering op het speelgoed van buiten de verpakking niet zichtbaar is.


Terug naar boven