r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie klimaatverandering van het EP wil 80% minder uitstoot tegen 2050

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 3 december 2008.

De tijdelijke commissie Klimaatverandering van het EP gaf op dinsdag haar goedkeuring aan de definitieve aanbevelingen voor een EU-beleid voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. De parlementsleden besloten dat "de klimaatverandering zowel sneller als ernstiger is in termen van haar ongunstige gevolgen, dan eerder werd aangenomen," en roepen op tot het opnemen van klimaatveranderingkwesties op alle beleidsterreinen. Alle burgers worden ook opgeroepen om hieraan bij te dragen.

De maatregelen in het rapport zijn gebaseerd op de doelstelling van de EU om de verhoging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd niet meer te laten toenemen dan met 2° Celsius. De  Europese Commissie zou moeten controleren of deze doelstelling van de EU voldoende zal zijn om de gevaarlijke klimaatverandering een halt toe te roepen.

Belangrijkste aanbevelingen

Een aantal van de belangrijkste aanbevelingen in het verslag, zijn:

  • het doel om voor de EU en de andere geïndustrialiseerde landen als groep de uitstoot van broeikasgasemissies op de middellange termijn, voor 2020, met 25 à 40% verminderen, en op de lange termijn, vóór 2050, met ten minste 80% ten opzichte van 1990;
  • de Europese Commissie zou de doelstelling van 20 % voor de energie-efficiënte voor 2020 verplicht moeten stellen evenals specifieke tussentijdse streefdoelen voor vermindering;
  • de Commissie zou het concept van quota's voor biobrandstoffen moeten heroverwegen;
  • een Europees klimaatfonds of  vergelijkbare fondsen in de lidstaten zouden moeten worden opgericht;
  • burgers zouden moeten worden aangespoord om het emissieniveau op betaalbare wijze terug te dringen, bijvoorbeeld door informatiemateriaal te ontwikkelen over het koolstofgehalte van producten en diensten.

Volgende stappen

De parlementsleden vinden dat voor de toekomstige uitgaven, die in het volgende begrotingskader zullen worden vastgelegd, de hoogste voorrang zou moeten worden verleend aan maatregelen om klimaatverandering te bestrijden.

De strijd tegen klimaatverandering zou echter ook veel kunnen opleveren volgens de rapporteur van het verslag, het Duitse parlementslid Karl-Heinz Florenz (EVP-ED): "Als Europa het initiatief kan nemen in de strijd tegen klimaatverandering, zou het voordeel van deze voortrekkersrol zich tot een echte motor voor economische ontwikkeling kunnen ontwikkelen, en duizenden banen kunnen creëren."

In februari zullen de parlementsleden in de plenaire vergadering over het verslag stemmen. De commissie Klimaatverandering heeft de publicatie van een lezersvriendelijke versie van het verslag gepland binnen drie maanden na de definitieve goedkeuring.

Wetgevend pakket

Op donderdag 4 december zullen de parlementsleden over de huidige stand van zaken wat betreft de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over het wetgevende pakket voor de bestrijding van de klimaatverandering debatteren.

In dit pakket worden specifieke wetgevende maatregelen voorgesteld die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van de EU voor het jaar 2020 te bereiken.  

Zelfs in economisch moeilijke tijden moeten het bestrijden van klimaatverandering, het nastreven van een duurzame economie en het verminderen van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, de prioriteiten voor de Europese politiek blijven."

Karl-Heinz Florenz


Terug naar boven