r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Economisch en monetair beleid

Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. De lijn voor het maken van economisch beleid door EU-landen wordt uitgezet door de Raad van de Europese Unie.

Een groep Europese landen is nog een stap verder gegaan op het pad van economische integratie met de invoering van een gemeenschappelijke munt: de euro.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Achtergrond van het beleid

Toen de Europese Economische Gemeenschap in 1957 als voorloper van de Europese Unie werd opgericht, hadden de deelnemende landen het doel om een gezamenlijke handelsmarkt te vormen. Door de tijd heen werd duidelijk dat een verdere samenwerking op economisch en monetair gebied nodig was om te kunnen profiteren van een gemeenschappelijke markt en een betere werking van de hele Europese economie. Door de verdergaande samenwerking zijn voor de inwoners van de EU meer banen en welvaart ontstaan.

In 1991 werd met het Verdrag van Maastricht zelfs besloten tot het opzetten van een Economische en Monetaire Unie (EMU) met een gemeenschappelijke Europese munt, de euro. De EU-lidstaten die deelnemen aan de EMU kunnen geen eigen monetair beleid meer voeren. De Europese Centrale Bank (ECB) coördineert het monetair beleid voor de hele eurozone.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de ECB is het behoud van prijsstabiliteit. Het handhaven van stabiele prijzen moet bijdragen aan verbetering van de economische vooruitzichten en verhoging van de levensstandaard in de eurozone.

Aanvankelijk was er geen kwantitatieve definitie vastgesteld van wat prijsstabiliteit precies inhoudt. In oktober 1998 bepaalde de Raad van Bestuur van de ECB dat prijsstabiliteit inhoudt dat de inflatie gemiddeld 'onder, maar dicht bij 2 procent' ligt.

De ECB kijkt alleen naar prijsstabiliteit; zijn beleid is niet gericht op het aanjagen van economische groei.

Instrumenten

Om dit gemiddelde te bereiken gebruikt de ECB een aantal instrumenten.

 • Het rentetarief voor banken die lenen bij de ECB kan worden aangepast. Wanneer dit tarief wordt verhoogd, verhogen banken op hun beurt de rentetarieven voor bedrijven en consumenten, zodat het voor hen duurder wordt geld te lenen. Hierdoor lenen deze partijen minder, worden er minder producten gekocht en dalen de prijzen. Door het verlagen van het rentetarief wordt lenen goedkoper, waardoor meer investeringen kunnen worden gedaan. Verhoging en verlagingen van de ECB worden niet één-op-één overgenomen door de banken in hun tarieven aan klanten.
 • De ECB kan langer lopende leningen uitzetten aan de banken tegen een gunstige rente, op voorwaarde dat de banken meer geld uitlenen aan bedrijven en particulieren.
 • De ECB kan vreemde valuta kopen of verkopen uit de externe reserves. Deze portefeuille externe reserves bestaat onder andere uit Amerikaanse dollars en Japanse yen. Met het kopen of verkopen van vreemde valuta daalt of stijgt de waarde van de euro ten opzichte van deze valuta.
 • De ECB kan op directe wijze de hoeveelheid geld bepalen door geld bij te drukken. Hierdoor vermindert de waarde van de euro.
 • Een vijfde middel om de prijsstabiliteit te bewaken is het opkopen van staatsobligaties. Toen bijvoorbeeld Griekenland in 2011 failliet dreigde te gaan, wilden beleggers niet investeren in Griekse staatsobligaties. Als gevolg hiervan steeg de rente op deze obligaties en werd het voor Griekenland onmogelijk leningen aan te gaan. Door het opkopen van de staatsobligaties liet de ECB de rente op Griekse staatsobligaties dalen.
 • Vanaf september 2014 heeft de ECB besloten een nieuw middel in te zetten om kredietverlening in de eurozone te stimuleren. Allereerst worden goedkope kredieten beschikbaar gesteld. Daarnaast start de Centrale Bank met ingang van oktober met de opkoop van 'herverpakte' leningen en obligaties bij banken.
 • Sinds januari 2015 mag de ECB, om de inflatie aan te jagen en tevens daarmee de economie te stimuleren, voor 30 miljard euro per maand staatsobligaties opkopen. Dit steunprogramma wordt vanaf oktober 2018 afgebouwd naar 15 miljard euro per maand en per januari 2019 beëindigd.

2.

Aspecten van het huidige economische en monetaire beleid

 • Op elkaar afstemmen van nationale economieën

  Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.

  Negentien lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan de laatste fase van de EMU. Zij gebruiken de euro als betaalmiddel en stemmen hun economische en financiële politiek op elkaar af binnen de Eurozone.

 • Gevorderde economische integratie: eurobeleid

  Het eurobeleid heeft als doel om economische integratie in de Europese Unie te bevorderen. De euro is een wettig betaalmiddel in 28 EU-lidstaten, oftewel de eurozone. De andere lidstaten zijn verplicht om de euro op termijn in te voeren als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn echter niet verplicht om de euro in te voeren. Zij hebben een uitzonderingsclausule.

3.

Ontwikkelingen in het beleid

 • Hervormen van het economische beleid: Europa 2020-strategie

  De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie bouwt voort op de Lissabon-strategie (2000-2010) en moet ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie. Net als bij de Lissabon-strategie is de looptijd van de EU 2020-strategie tien jaar.

  De Europese Unie heeft een gemeenschappelijk octrooi voor bijna alle lidstaten ingevoerd. Na jarenlang gesteggel over de invoering werd het EU-octrooi - na eerdere instemming van het Europees Parlement - op 19 februari 2013 door 25 van de destijds 27 EU-lidstaten goedgekeurd. Spanje en Kroatië doen niet mee. Italië aanvankelijk ook niet, maar inmiddels wel.

Europese financiële waakhonden

Op 2 december 2009 hebben de Europese ministers van Financiën in Brussel besloten tot de oprichting van drie toezichthouders voor de financiële markten:

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de ernstige economische crisis die de hele wereld destijds in haar greep hield.

Samen zijn de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA) verantwoordelijk voor het uitvoeren van een pakket van regelgeving en consequente toezichtprocedures voor de overheden van alle EU-landen.

Basel III regels

In reactie op de financiële en economische crisis hebben vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthouders van de 27 grootste economieën ter wereld, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten, in september 2010 besloten dat banken grotere reserves kapitaal in kas moeten houden. Op deze manier moeten zij beter bestand zijn tegen toekomstige crises en moet voorkomen worden dat overheden moeten ingrijpen. Deze regels heten de Basel III-regels.

Tijdens de G20-top in november 2010 is besloten de nieuwe regelgeving voor de financiële sector, het zogenoemde Basel III-akkoord, over te nemen. Naast de regels voor alle banken zullen de grootste banken (de 'systeembanken') waarschijnlijk extra strenge regels opgelegd krijgen. De voormalige president van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean-Claude Trichet noemde de nieuwe regels 'een fundamentele verbetering' van het kapitaalsysteem.

De Raad en het Europees Parlement stemden in het voorjaar van 2013 allebei voor de richtlijn. Deze is op 17 juli 2013 in werking getreden en moest uiterlijk op 31 december 2013 zijn omgezet in nationale regelgeving. In 2017 werd een vergadering over verdere aanscherping van de regelgeving uitgesteld.

4.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit terrein spelen de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij Europese Commissie en Europese Centrale Bank

Voor algemeen beleid ligt het initiatief bij de Europese Commissie. Voor zaken over de geldvoorraad en externe wisselkoersen kan de Europese Centrale Bank, alleen of samen met de Commissie, ook voorstellen aandragen.

Eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor Euro & sociale dialoog:

Nauw betrokken zijn ook de eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen en de eurocommissaris voor Economische en financiële zaken:

De huidige president van de Europese Centrale Bank is:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad

Het Economisch en Financieel Comité houdt toezicht op het betalingsverkeer en de algemene monetaire en financiële toestand in de Europese Unie. Voor de werkwijze en structuur geldt dat de Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Bij onverwachte crises en problemen op de betalingsbalans geldt dat de Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité.

De raadsformatie die beslist over economische en monetaire aangelegenheden is de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Vertegenwoordigers voor Nederland in deze Raad zijn:

 • Wopke Hoekstra (CDA), minister van Financiën
 • Menno Snel (D66), staatssecretaris van Financiën
 • een hoge ambtenaar

Voor het vaststellen van de externe wisselkoers van de euro of voor algemene richtlijnen over de wisselkoers besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

De Raad informeert het Europees Parlement over genomen besluiten.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Economische en monetaire zaken de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Overeenstemming in de Raad van de Europese Unie sluit de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

Relatie met andere terreinen

Voor overkoepelend macro-economisch beleid en de coördinatie van nationale economieën gelden de besluitvormingsprocedures die daar vermeld staan.

Voor het eurobeleid gelden de besluitvormingsprocedures die daar vermeld staan.

5.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Delen

Terug naar boven