r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Beleid recht en veiligheid

1.

Asiel- en migratiebeleid

Asiel- en migratie is een beleidsterrein waarop zowel de EU als de individuele lidstaten bevoegdheden hebben. De EU mag bijvoorbeeld de bewaking aan de EU-buitengrenzen versterken, terwijl de individuele lidstaten beslissen over de integratie van migranten in hun land. De Migratieagenda van de Europese Unie heeft vier doelstellingen:

2.

Consumentenrechten

In de Europese Unie leven ongeveer 517,4 mln. consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen.

3.

Criminaliteit

De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit.

De Europese Unie houdt zich bezig met de bestrijding van drugssmokkel, de handel in gestolen auto's, het witwassen van geld, creditcardfraude en valsmunterij, pedofiele netwerken, mensensmokkel, cybercrime en illegale orgaanhandel. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo werken de politiediensten van de Europese landen steeds beter samen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens. Ook kunnen de lidstaten Europese wetgeving maken om criminaliteit te bestrijden.

4.

Defensie

De Europese Unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend Europees defensiebeleid op te stellen. Vroeger ging het bij defensie in Europa vooral om de verdediging van het eigen land tegen een aanvaller. Dit veranderde sinds het einde van de Koude Oorlog. Tegenwoordig zijn militaire operaties vaker bedoeld om vrede te bewaren, of om te helpen bij de opbouw van een land dat is verwoest door een oorlog of door interne conflicten. Door deze veranderingen is het defensiebeleid in Europa steeds in ontwikkeling.

5.

Fraudebestrijding

Fraude is een belangrijk probleem binnen de Europese Unie. Jaarlijks gaat er bijvoorbeeld 50 miljard euro aan BTW-inkomsten verloren door grensoverschrijdende fraude. Bovendien werd in 2018 bekend dat Europese bankiers voor ongeveer 55 miljard aan dividendbelastingfraude hebben begaan. De EU heeft er belang bij deze fraude te bestrijden, omdat de unie er zelf inkomsten door misloopt. De lidstaten van de EU coördineren onderling de bestrijding van specifieke vormen van fraude.

6.

Justitie, vrijheid en veiligheid

De lidstaten van de Europese Unie werken steeds meer samen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en een deel van het beleid over justitie, vrijheid en veiligheid wordt op Europees niveau vastgelegd.

Het wegvallen van de grenscontroles tussen de lidstaten vereist een grensoverschrijdende aanpak bij kwesties als de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers naar alle lidstaten van de Europese Unie (EU), een goede aanpak van georganiseerde misdaad en het bestrijden van het wereldwijde terrorisme.

7.

Mensenrechten

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunt daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

8.

Rechtspraak

De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. De lidstaten zijn immers nauw met elkaar verbonden. Zo is er binnen de Unie vrij verkeer van personen en goederen. Als mensen vrij door de EU kunnen reizen, moeten zij in een andere lidstaat net zo makkelijk bij de rechter terecht kunnen als in hun eigen land.

9.

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Op grond van dit verdrag kunnen burgers van de deelnemende landen vrij reizen binnen de Schengenzone. Om deze vrijheid in goede banen te kunnen leiden, heeft de EU competenties op het beleidsterrein van visa. Met dit beleid wil de EU de veiligheid waarborgen, nu landsgrenzen verdwenen zijn binnen de schengenzone.

10.

Antiterrorismebeleid

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. Ook voor andere grote samenwerkingsverbanden in en buiten Europa (Europese Unie, Raad van Europa, OVSE en NAVO) is terrorismebestrijding een prioriteit.

Terug naar boven