r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Beleid recht en veiligheid

Delen

Inhoud

1.

Asiel- en migratiebeleid

Door haar grote welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. Daarom is de Europese Unie sinds 1999 steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. De basis van dit beleid werd gelegd in 2003, met de Dublin-verordening.

2.

Consumentenrechten

In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen.

3.

Criminaliteit

De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit.

De Europese Unie houdt zich bezig met de bestrijding van drugssmokkel, de handel in gestolen auto's, het witwassen van geld, creditcardfraude en valsmunterij, pedofiele netwerken, mensensmokkel en illegale orgaanhandel. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo werken de politiediensten van de Europese landen steeds beter samen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens. Ook kunnen de lidstaten Europese wetgeving maken om criminaliteit te bestrijden.

4.

Defensie

De Europese Unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend Europees defensiebeleid op te stellen. Vroeger ging het bij defensie in Europa vooral om de verdediging van het eigen land tegen een aanvaller. Dit veranderde sinds het einde van de Koude Oorlog. Tegenwoordig zijn militaire operaties vaker bedoeld om vrede te bewaren, of om te helpen bij de opbouw van een land dat is verwoest door een oorlog of door interne conflicten. Door deze veranderingen is het defensiebeleid in Europa steeds in ontwikkeling.

5.

Fraudebestrijding

Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. Daarnaast coördineren lidstaten van de EU onderling de bestrijding van specifieke vormen van fraude. Het programma Hercules III, dat in mei 2014 in werking is getreden, coördineert de samenwerking tussen OLAF en de bevoegde instanties in de lidstaten.

6.

Justitie, vrijheid en veiligheid

De lidstaten van de Europese Unie werken steeds meer samen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en een deel van het beleid over justitie, vrijheid en veiligheid wordt op Europees niveau vastgelegd.

Het wegvallen van de grenscontroles tussen de lidstaten vereist een grensoverschrijdende aanpak bij kwesties als de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers naar alle lidstaten van de Europese Unie (EU), een goede aanpak van georganiseerde misdaad en het bestrijden van het wereldwijde terrorisme.

7.

Mensenrechten

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunt daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

8.

Rechtspraak

De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. De lidstaten zijn immers nauw met elkaar verbonden. Zo is er binnen de Unie vrij verkeer van personen en goederen. Als mensen vrij door de EU kunnen reizen, moeten zij in een andere lidstaat net zo makkelijk bij de rechter terecht kunnen als in hun eigen land.

9.

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. Alle lidstaten van de EU, op het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus na, zijn lid van Schengen. Ook IJsland, Lichtstein, Noorwegen en Zwitserland zijn lid. Als gevolg van de vluchtelingencrisis hebben enkele landen controles langs de binnengrenzen heringevoerd. Dit heeft geleid tot veel discussie binnen de EU. In maart 2016 heeft de Commissie een plan gepresenteerd om vrij passeren van de binnengrenzen weer volledig te herstellen en herinvoering van de binnengrenzen overbodig te maken.

10.

Antiterrorismebeleid

Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. De Raad van Ministers heeft in 2005 een EU-strategie voor terrorismebestrijding aangenomen, met als doel het gezamenlijk bestrijden van terrorisme en het bieden van de best mogelijke bescherming aan haar burgers. Ook voor andere grote samenwerkingsverbanden in Europa (Europese Unie, Raad van Europa, OVSE en NAVO) is terrorismebestrijding een prioriteit.

Delen

Terug naar boven