r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

URBACT II

Dit programma van de Europese Unie had als doel het ontwikkelen van stedelijke netwerken.

1.

In vogelvlucht

De netwerken richtten zich op het uitwisselen van informatie en 'good practices' tussen de deelnemende steden. Op die manier konden Europese steden van elkaar leren om zodoende beter in staat te zijn om complexe uitdagingen als vergrijzing, werkloosheid, economische ontwikkeling, duurzaamheid en milieuvervuiling het hoofd te kunnen bieden.

Het programma URBACT II (2007-2013) was de opvolger van URBACT I (2002-2007).

Het budget voor de periode 2007-2013 bedroeg 68,9 miljoen euro. Daarvan kwam 53,3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het resterende bedrag wordt bijgedragen door de EU-lidstaten.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidie kon worden aangevraagd door:

  • steden
  • regionale overheden
  • universiteiten en andere onderzoeksinstellingen

3.

Na 2013

Binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 zal het URBACT-programma worden voortgezet onder de naam URBACT III.

4.

Meer informatie

Terug naar boven