r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit programma heeft als doel om financiële steun te verlenen voor het behalen van de doelstellingen van de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken.

Het programma opereerde tot 2013 zelfstandig maar op 6 oktober 2011 heeft de Europese Commissie laten weten dat het Progress-programma vanaf 2014 onder het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) wordt voortgezet. In eerdere stadia van besluitvorming werd dit nieuwe programma nog aangeduid als Programma voor Maatschappelijke Verandering en Innovatie. Het budget voor de periode 2014-2020 is ongeveer 500 miljoen euro.

Dit budget is bedoeld voor:

 • analytische en adviserende werkzaamheden
 • controlerende werkzaamheden op het gebied van implementatie van Europese wetgeving door de lidstaten
 • werkzaamheden in verband met de uitwisseling van kennis, bewustmaking en verspreiding
 • ondersteuning van de belangrijkste betrokkenen in werkgelegenheid en sociale zaken, bijvoorbeeld door het steunen van werkgroepen, opleidingsseminars, EU-netwerken, uitwisseling van personeel tussen overheden, etc.

Progress moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de EU-2020 strategie.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Het programma bestaat uit drie onderdelen, die corresponderen met de belangrijkste activiteitsgebieden:

 • Werkgelegenheid: onder andere inzicht verbeteren in de werkgelegenheidssituatie in de EU, discussie en bewustwording vergroten, uitwisselen van beleid en methoden tussen betrokken overheden en instanties
 • Sociale bescherming en integratie: onder andere vergroten van inzicht in armoedekwesties, sociale bescherming en integratie, doen van onderzoek, uitwisselen van beleid en methoden
 • Arbeidsomstandigheden: verbeteren van arbeidsmilieu en -omstandigheden, inclusief veiligheid en gezondheid, onder andere door het doen van studies, toezicht houden en nemen van preventieve maatregelen voor veiligheid.

  Onder dit thema vallen bovendien:

 • Discriminatiebestrijding en verscheidenheid: onder andere door studies, toezicht versterken, bewustwording vergroten en capaciteit van belangrijkste EU-netwerken op het gebied van discriminatiebestrijding vergroten
 • Gelijkheid van mannen en vrouwen: onder andere door het doen van studies, beoordeling van het effect van bestaande wetgeving, het versterken van toezicht op de naleving van wetgeving en bewustwording over gelijkheid tussen mannen en vrouwen vergroten

2.

Subsidie aanvragen

Deelname aan het programma staat open voor alle overheids- en/of particuliere organisaties, instellingen en andere betrokkenen. Met name zijn dat:

 • de lidstaten
 • de openbare diensten voor de arbeidsvoorziening
 • lokale en regionale overheden
 • in de Gemeenschapswetgeving bedoelde gespecialiseerde instanties
 • sociale partners
 • op EU-niveau georganiseerde niet-gouvernementele organisaties
 • universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • evaluatiedeskundigen
 • de nationale bureaus voor de statistiek
 • de media

Het programma staat ook open voor de EVA-landen, de met de EU geassocieerde kandidaat-lidstaten en de westelijke Balkanstaten die bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn.

Financiële middelen kunnen op twee manieren worden verkregen:

 • een dienstencontract op basis van een aanbesteding
 • een subsidie op basis van een oproep tot het indienen van voorstellen (de bijdrage is maximaal 80% van de totale uitgaven van de ontvanger)

De Europese Commissie plaatst oproepen tot aanbestedingen (tenders) of mogelijkheden voor subsidies (grants) op haar website.

3.

Meer informatie

Terug naar boven