r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 22: Opneming gelden op internationale en nationale kapitaalmarkten

21
Artikel 22
23
  • 1. 
    De Bank neemt op de internationale kapitaalmarkten de gelden op welke ter vervulling van haar taak noodzakelijk zijn.
  • 2. 
    De Bank kan op de kapitaalmarkt van een Lid-Staat leningen opnemen in het kader van de voor binnenlandse emissies geldende wettelijke voorschriften of, bij gebreke van dergelijke voorschriften in een Lid-Staat, nadat deze laatste en de Bank overleg hebben gepleegd en tot overeenstemming zijn gekomen inzake de door de Bank voorgenomen lening.

    De bevoegde instanties van bedoelde Lid-Staat kunnen hun toestemming slechts weigeren, indien ernstige storingen op de kapitaalmarkt van die Staat te vrezen zijn.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Dit artikel regelt de aantrekking van middelen op de kapitaalmarkt. De Bank heeft toegang tot de kapitaalmarkt van elk der Lid-Staten op voet van gelijkheid met de ingezetenen van de respectieve landen. Het ontbreken van binnenlandse emissievoorschriften in een land zou een onbeperkte toegang van de Investeringsbank tot de kapitaalmarkt van dat land impliceren met alle mogelijkheden van verstoring van die markt. Daarom schrijven de statuten in dergelijke gevallen de goedkeuring van de nationale Staten voor, een goedkeuring, die echter slechts kan worden geweigerd, indien ernstige storingen op de kapitaalmarkt te vrezen zijn.

Delen

Terug naar boven