r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 229: Dienstige betrekkingen met de Verenigde Naties en de GATT, wenselijke betrekkingen met internationale organisaties

228
Artikel 229
230

De Commissie is belast met de zorg voor alle dienstige betrekkingen met de organen van de Verenigde Naties, van hun gespecialiseerde organisaties en van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel.

Zij onderhoudt bovendien de wenselijk geachte betrekkingen met alle internationale organisaties.

1.

Toelichting Nederlandse regering

De grondslag van de Gemeenschap is, dat in het onderling verkeer noch tarieven, noch kwantitatieve restricties van enige aard zullen mogen bestaan. Dit geldt zowel voor goederen, vervaardigd binnen de Gemeenschap, als voor goederen, welke in de Gemeenschap zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Deze vrijheid in het onderlinge verkeer brengt mede, dat aan de buitengrens een gemeenschappelijk handelsregime moet bestaan. Hiervan wordt het gemeenschappelijk buitentarief - geregeld in Deel I van het Verdrag - hieronder besproken; de gemeenschappelijke handelspolitiek - geregeld in Deel III van het Verdrag - zal in Hoofdstuk II van deze toelichting ter sprake komen.

De Gemeenschap omvat derhalve een Douane Unie. De Douane Unie is een figuur, welke in het General Agreement en Tariffs and Trade is voorzien en daarin nader wordt omschreven. Waar alle Lid-Staten tevens partij zijn bij het G.A.T.T., zal het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap aan de G.A.T.T.-partners ter kennisneming worden voorgelegd. Zulks is reeds geschied en overeengekomen is voorts, dat in de herfst van dit jaar nadere discussies over het Verdrag in Genève zullen plaatsvinden.

De Regering neemt aan, dat tijdens deze besprekingen geen moeilijkheden zullen rijzen en de G.A.T.T.-partners geen aanbevelingen zullen aannemen tot wijziging van het Verdrag, aangezien naar haar mening - en ook naar de mening van de Regeringen der andere Lid-Staten - is voldaan aan de essentiële voorwaarden, welke in het G.A.T.T. aan de Douane Unie worden gesteld, namelijk een afbraak van alle onderlinge grensbelemmeringen, de aanwezigheid van een redelijke eindtermijn voor de totstandkoming der Douane Unie en de instelling van een gemeenschappelijk buitentarief, waarvan men de beschermende werking kan beschouwen als niet groter dan de gemiddelde bescherming van de bestaande buitentarieven der Lid-Staten.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Commissie is belast met de zorg voor alle dienstige betrekkingen met de organen van de Verenigde Naties, van hun gespecialiseerde organisaties en van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel.

Zij onderhoudt bovendien de wenselijk geachte betrekkingen met alle internationale organisaties.

2002

De Commissie is belast met de zorg voor alle dienstige betrekkingen met de organen van de Verenigde Naties en van hun gespecialiseerde organisaties.

Zij onderhoudt bovendien de wenselijk geachte betrekkingen met alle internationale organisaties.

 

Delen

Terug naar boven