r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Dit fonds heeft tot doel het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw, het verbeteren van milieubeheer en het verbeteren van sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden. Daarnaast wordt het fonds ingezet bij het steunen van plannen voor het ontwikkelen van specifieke plattelandsgebieden en het geven van technische bijstand.

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) bestaat sinds 1 januari 2007. Het voordeel van de huidige situatie ten opzichte van de oude situatie is dat slechts één fonds wordt gebruikt voor plattelandsontwikkeling. Voorheen was steun voor plattelandsontwikkeling ondergebracht in twee fondsen; voor een groot deel in het Oriëntatiefonds en een kleiner gedeelte in het Garantiefonds .

Voor de meerjarenbegroting 2014-2020 beschikt ELFPO over een budget van bijna 100 miljard euro. Subsidies voor het ELFPO worden verstrekt via CLLD . De EU heeft in de periode 2014-2020 zes prioriteiten vastgesteld voor het landbouwfonds:

 • 1. 
  Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden
 • 2. 
  Versterking van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven
 • 3. 
  Bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw
 • 4. 
  Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw
 • 5. 
  Bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector
 • 6. 
  Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

In de periode 2014-2020 is voor Nederland 765 miljoen euro beschikbaar uit ELFPO. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 85 miljoen euro per jaar. Nederland wil dit geld vooral gebruiken voor het versterken van de innovatie en concurrentiekracht, voor natuur en landschap en voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook moet het geld besteed worden aan het aantrekken en behouden van jonge boeren.

2.

Subsidie aanvragen

Op de website van het Regiebureau POP vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie uit het ELFPO.

3.

Periode 2007-2013

Het totale budget voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling bedroeg in de periode 2007-2013 96 miljard euro. Nederland kon in de periode rekenen op 486,5 miljoen euro aan steun uit het ELFPO. De Nederlandse overheid vulde dit aan met 1,5 miljard euro. Daarnaast investeerde de particuliere sector rond de 700 miljoen euro.

In juni 2007 presenteerde de Europese Commissie het plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor Nederland voor de periode 2007-2013. De middelen uit het ELFPO zijn bedoeld om de plannen uit dit POP te financieren.

De strategie voor Nederland was in de periode 2007-2013 toegespitst op vier punten:

 • het verbeteren van de concurrentiepositie van land- en bosbouw
 • de verbetering van natuur en milieu
 • het platteland tot een geschikte leefomgeving maken en het stimuleren van een diverse plattelandseconomie
 • een lokale aanpak voor het ontwikkelen van het platteland (CLLD )

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven