r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Dit Europese steunfonds is één van de pijlers van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU). Het GLB werd tot 2007 gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Sinds 1 januari 2007 is dit vervangen door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het ELGF is bedoeld om de marktmaatregelen van het GLB, bijvoorbeeld de inkomenssteun aan boeren, te financieren. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling.

1.

In vogelvlucht

Het ELGF financiert op basis van een gedeeld beheer tussen de lidstaten en de EU de volgende uitgaven:

 • a. 
  uitgaven voor maatregelen om de landbouwmarkten te reguleren of te ondersteunen
 • b. 
  rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
 • c. 
  bepaalde acties voor voorlichting en afzetbevordering voor landbouwproducten op de interne markt van de EU en in landen buiten de EU
 • d. 
  de financiële bijdrage van de Unie aan de schoolfruit- en groenteregeling van de Unie en aan maatregelen in verband met dierziekten en het verlies van het vertrouwen van consumenten in landbouwproducten

Het ELGF financiert op gecentraliseerde wijze de volgende uitgaven:

 • a. 
  uitgaven aan afzetbevorderende maatregelen voor landbouwproducten die zijn ondernomen door de Commissie of internationale organisaties
 • b. 
  maatregelen voor de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw
 • c. 
  de totstandbrenging en het onderhoud van de informatiesystemen inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
 • d. 
  de stelsels van landbouwenquêtes, waaronder de enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven

Meer informatie (volledige teksten)

De Europese Commissie maakt het geld dat de lidstaten nodig hebben voor de ELGF-uitgaven, maandelijks aan hen over. Deze betalingen vinden plaats op basis van een uitgavendeclaratie en gegevens die door de lidstaten worden verstrekt. Als de Commissie erachter komt dat de lidstaten het geld niet volgens afspraak besteden, kan de Commissie besluiten de betalingen te verlagen of zelfs stop te zetten.

Het is voor alle lidstaten belangrijk dat de uitgaven voor het ELGF niet uit de hand lopen. Dat zou immers betekenen dat de contributies die de lidstaten aan de EU betalen zouden moeten stijgen. Daarom heeft de Commissie een mechanisme waarmee de uitgaven uit het ELGF per maand worden gevolgd. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een maandelijks verslag in over het verloop van de ELGF-uitgaven.

Begroting

Omdat de onderhandelingen over de begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 langer duurden dan gepland is besloten om het oude landbouwbeleid (2007-2013) nog een jaar voort te zetten, maar met een lager budget.

Voor de periode 2015-2020 is in totaal een budget van 252,2 miljard euro (lopende prijzen) beschikbaar. Daarvan mag Nederland 4,57 miljard euro verdelen.

Het totale bedrag voor de begrotingsperiode 2014-2020 komt uit op 312,7 miljard euro, waar het oorspronkelijke voorstel uitging van 317,2 miljard. Voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie voorgesteld om iets meer dan 250 miljard te begroten.

2.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over toekenning van subsidies uit het ELGF is te vinden op de website van RVO.nl.

3.

Meer informatie

Terug naar boven